eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › "Budowa infrastruktury sanitarno-drogowej na terenie działki nr 120/3 w Ochli. Etap I"Ogłoszenie z dnia 2021-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa infrastruktury sanitarno-drogowej na terenie działki nr 120/3 w Ochli. Etap I”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001104411

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ochla - Muzealna

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-006

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeumochla.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://muzeumochla.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/501117

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa infrastruktury sanitarno-drogowej na terenie działki nr 120/3 w Ochli. Etap I”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd45ba63-0731-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00184914

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00135761/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 „Budowa infrastruktury sanitarno-drogowej na terenie działki nr 120/3 w Ochli. Etap I”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00162999/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ME.AG.270.2.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu w systemie „zaprojektuj i wybuduj” prac poprzedzonych opracowaniem dokumentacji projektowej (Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego), w szczególności:

1) opracowanie projektu budowlanego/projektów budowlanych z elementami wykonawczymi budowy parkingu, odwodnienia, systemu parkingowego, instalacji elektrycznych, z uwzględnieniem miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
2) uzyskanie wymaganych warunków, w tym m.in. pozwoleń, opinii, ekspertyz, uzgodnień i decyzji
3) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę /lub dokonanie zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia, w zależności czego przepisy wymagają
4) wykonanie robót budowlanych zgodnie z uzgodnioną dokumentacją i wymogami Zamawiającego w zakresie
a) Wykonanie odwodnienia terenu parkingu (odpływ, studnie zbiorcze wraz z włazami)
b) Wykonanie drogi dojazdowej do parkingu
c) Zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji zadania.
d) Uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji potwierdzających prawidłowe wykonanie zadania, dokonanie zgłoszenia o zakończeniu robót do PINB lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, w zależności co będzie wymagane.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ: Program funkcjonalno-użytkowy (PFU)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233129-9 - Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

71351100-4 - Usługi przygotowania i analizy podłoża

71352000-0 - Usługi badania podłoża

71354000-4 - Usługi sporządzania map

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W wyniku zbadania i oceny oferta Wykonawcy stwierdza się błędy w obliczeniu ceny poprzez naliczenie przez Wykonawcę błędnego podatku VAT. Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 Pzp ofertę Wykonawcy odrzuca, jednocześnie ze względu na fakt, że jedyna złożona oferta na realizację zamówienia została odrzucona na postawie art. 255 ust 2 Pzp unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.