eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łęczyca › Dostawa nowego doposażenia pracowni i warsztatów szkolnych CKZ w Łęczycy - III" w ramach projektu pn.: "Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy miejscem zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji"Ogłoszenie z dnia 2021-09-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa nowego doposażenia pracowni i warsztatów szkolnych CKZ w Łęczycy - III” w ramach projektu pn.: „Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy miejscem zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŁĘCZYCY

1.3.) Oddział zamawiającego: CKZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100566603

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ozorkowskie Przedmieście 2

1.5.2.) Miejscowość: Łęczyca

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ckzleczyca.projekt@onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ckpl.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/, http://ckpl.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


szkoła

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa nowego doposażenia pracowni i warsztatów szkolnych CKZ w Łęczycy - III” w ramach projektu pn.: „Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy miejscem zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-678c1f80-dc07-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00184879

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00039869/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa nowego doposażenia pracowni i warsztatów szkolnych CKZ w Łęczycy w ramach projektu pn.: „Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy miejscem zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt pn.: „Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy miejscem zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00103403/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CKZŁ.271.11.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 98500,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, niepowystawowego doposażenia pracowni i warsztatów szkolnych CKZ w Łęczycy w ramach projektu pn.: „Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy miejscem zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji”. Zadanie jest dofinansowane ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Nr umowy: RPLD.11.03.01-10-0003/20-00.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy miejscem zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności.
3.2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa do siedziby Zamawiającego nowego, nie powystawowego sprzętu – wyposażenia. Dostarczony sprzęt oraz urządzenia muszą posiadać instrukcje obsługi w języku polskim, muszą być objęte okresem gwarancji - określonym dla danego urządzenia, sprzętu w opisie przedmiotu zamówienia – załączniku Nr 7 do SWZ - Dostawa tokarki CNC z osprzętem – 1 szt. oraz wiertaki słupowej – 1 sztuka;
Wykonawca, zobowiązany będzie dostarczyć wraz z ofertą dla wszystkich oferowanych urządzeń, sprzętu, wyposażenia – opis oferowanych produktów potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego - opisy parametrów, funkcjonalne, fotografie itp., w tym w szczególności - informacje o nazwie producenta, nazwie modelu / numeru katalogowego producenta dla oferowanych urządzeń. W przypadku gdy producent nie nadaje urządzeniom powyższych nazw / numeru katalogowego dla produkowanych urządzeń, wówczas Wykonawca dołączy oświadczenie, iż producent nie nadaje urządzeniom tych nazw. Każdy opis musi być oznaczony numerem zadania/pozycji której dotyczy. Załączone opisy, dokumenty muszą umożliwić Zamawiającemu weryfikację oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań pod względem wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych.
Dostarczony sprzęt musi spełniać następujące warunki:
a) posiadać deklaracje CE,
b) dostarczone urządzenia (przedmiot zamówienia) muszą być fabrycznie nowe, niepowystawowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich,
c) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim,
d) posiadać okres gwarancji nie krótszy niż określony w SWZ,
e) oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży,
f) posiadać katalog / książkę części zamiennych, o ile producent dołącza do produktu, dopuszcza się dostęp online.
Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła, być objęte pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia.
Szczegółowa specyfikacja – opis przedmiotu zamówienia, ilość wyposażenia, znajduje się w Załączniku nr 7 – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu Zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu w siedzibie Zamawiającego, przed terminem odbioru sprzętu oraz wydania stosownych zaświadczeń każdej przeszkolonej osobie.
Zapisy, w szczególności dotyczące serwisu gwarancyjnego, pogwarancyjnego i napraw zawarte są we Wzorze umowy – zał. nr. 4 do SWZ.

UWAGA: Ilekroć w dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji warunków zamówienia, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji.
Zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) jeżeli przedmiot zamówienia opisano przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.
Oznaczenie wg CPV: 42620000-8 Tokarki, obrabiarki do wiercenia i frezowania
42621000-5 Tokarki, 42637000-0 Obrabiarki do wiercenia, strugania lub frezowania metalu,

3.3. Zamawiający zastrzega, obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych
z rozmieszczeniem i instalacją – art. 60 ustawy Pzp.
3.4. Zamawiający nie stawia wymogu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 Ustawy, to jest zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, gdyż brak jest czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42620000-8 - Tokarki, obrabiarki do wiercenia i frezowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

42621000-5 - Tokarki

42637000-0 - Obrabiarki do wiercenia, strugania lub frezowania metalu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 115989,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 175450,89 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 115989,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EUROMETAL Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5850001603

7.3.3) Ulica: Miszewko 41

7.3.4) Miejscowość: Banino

7.3.5) Kod pocztowy: 80-297

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 115989,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-08-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.