eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hajnówka › Przeprowadzenie kursów prowadzących do nabycia przez uczniów kwalifikacji, kompetencji i umiejętności zawodowychOgłoszenie z dnia 2021-09-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeprowadzenie kursów prowadzących do nabycia przez uczniów kwalifikacji, kompetencji i umiejętności zawodowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000181881

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 3 Maja 25

1.5.2.) Miejscowość: Hajnówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-200

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 85 682 20 71

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsz_hajnowka@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zszhajnowka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie kursów prowadzących do nabycia przez uczniów kwalifikacji, kompetencji i umiejętności zawodowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a3c7bb9b-071b-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00184878

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

"Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego programu Rozwoju Szkoły – II edycja " nr RPPD.03.03.01-20-0276/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Działanie 3.3. Poddziałanie 3.3.1. Priorytet inwestycyjny 10.4.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zsz_hajnowka.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wszystkie trzy możliwości są równorzędne. Oferta składana w formie elektronicznej musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, natomiast oferta składana w postaci elektronicznej musi zostać podpisana podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip albo .7Z. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP, Zamawiający zaleca wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem w formacie PAdES. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XadES – Wykonawca powinien wówczas pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zsz_hajnowka@op.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO, Zamawiający informuje, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 25, e-mail zsz_hajnowka@op.pl, tel. 85 682 20 71 ;b) inspektorem ochrony danych osobowych jest Tomasz Baj, tel. 500 187 013, e-mail: admin@bialorushajnowka.pl ;c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kursów prowadzących do nabycia przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce kwalifikacji, kompetencji i umiejętności zawodowych, znak sprawy: 01/RPOWP/2021 prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia RODO;h) posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 rozporządzenia RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO;i) nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia RODO;− na podstawie art. 21 rozporządzenia RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie z prawa do sprostowania danych osobowych określonego w art. 16 rozporządzenia RODO nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. Skorzystanie z prawa żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 ust. 1 rozporządzenia RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kursów prowadzących do nabycia przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce kwalifikacji, kompetencji i umiejętności zawodowych , znak sprawy: 01/RPOWP/2021

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 01/RPOWP/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kursy nadające kwalifikacje spawacza – „Spawacz TIG” i „Spawacz MIG”

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis sposobu obliczania kryteriów oceny ofert:a) Kryterium (C) – ocena na podstawie formularza ofertowego według następujących zasad:C = (najniższa zaoferowana cena brutto spośród badanych ofert / cena badanej oferty brutto) x 100 pkt x 60%Maksymalna liczba punktów, jakie oferta może uzyskać po uwzględnieniu wagi w tym kryterium wynosi 60 pkt. b) Kryterium (D) – doświadczenie osoby/osób wyznaczonej/-ych do realizacji zamówienia – ocena na podstawie formularza ofertowego:Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia wskazanej w formularzu ofertowym w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w przeprowadzeniu szkoleń o tematyce zgodnej z tematyką szkolenia/ramowym programem szkolenia w zakresie danej części zamówienia.• 2 szkolenia – 0% (0 pkt)• 3 – 5 szkoleń – 5% (5 pkt)• 6 i więcej szkoleń – 10% (10 pkt)Maksymalna liczba punktów, jakie oferta może uzyskać po uwzględnieniu wagi w tym kryterium wynosi 10 pkt. c) Kryterium (W) – poziom wykształcenia osoby/osób wyznaczonej/-ych do realizacji zamówienia:• wykształcenie średnie kierunkowe zgodnie z prowadzonym zakresem szkolenia – 5% (5 pkt) • wykształcenie wyższe kierunkowe zgodnie z prowadzonym zakresem szkolenia – 10% (10 pkt)Maksymalna liczba punktów, jakie oferta może uzyskać po uwzględnieniu wagi w tym kryterium wynosi 10 pkt. d) Kryterium (U) – uprawnienia do prowadzenia zajęć z młodzieżą – przygotowanie pedagogiczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. jedn. Dz. U. 2020 poz. 1289):• brak uprawnień pedagogicznych – 0% (0 pkt)• uprawnienia pedagogiczne do pracy z młodzieżą – 10% (10 pkt)Maksymalna liczba punktów, jakie oferta może uzyskać po uwzględnieniu wagi w tym kryterium wynosi 10 pkt. e) Kryterium (Cr) – posiadanie przez jednostkę/instytucję szkoleniową certyfikatu systemu jakości w działalności edukacyjnej zgodny z normą PN-EN ISO 9001 lub certyfikatu systemu zarządzania jakością IQNet lub akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych wydanej przez Kuratorium Oświaty lub równoważnych:• jednostka szkoleniowa / instytucja szkoleniowa posiada certyfikat, akredytację – TAK – 10% (10 pkt)• jednostka szkoleniowa / instytucja szkoleniowa nie posiada certyfikatu, akredytacji – NIE – 0% (0 pkt)Maksymalna liczba punktów, jakie oferta może uzyskać po uwzględnieniu wagi w tym kryterium wynosi 10 pkt. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu, stanowiąca sumę punktów przyznanych w kryteriach oceny ofert C+D+W+U+Cr.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby/osób wyznaczonej/-ych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Poziom wykształcenia osoby/osób wyznaczonej/-ych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Uprawnienia do prowadzenia zajęć z młodzieżą – przygotowanie pedagogiczne

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie przez jednostkę/instytucję szkoleniową certyfikatów jakości usług lub akredytacji prowadzonej działalności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kursy nadające kwalifikacje do obsługi urządzeń transportu bliskiego – wózków jezdniowych „Kierowca wózka jezdniowego”

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis sposobu obliczania kryteriów oceny ofert:a) Kryterium (C) – ocena na podstawie formularza ofertowego według następujących zasad:C = (najniższa zaoferowana cena brutto spośród badanych ofert / cena badanej oferty brutto) x 100 pkt x 60%Maksymalna liczba punktów, jakie oferta może uzyskać po uwzględnieniu wagi w tym kryterium wynosi 60 pkt. b) Kryterium (D) – doświadczenie osoby/osób wyznaczonej/-ych do realizacji zamówienia – ocena na podstawie formularza ofertowego:Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia wskazanej w formularzu ofertowym w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w przeprowadzeniu szkoleń o tematyce zgodnej z tematyką szkolenia/ramowym programem szkolenia w zakresie danej części zamówienia.• 2 szkolenia – 0% (0 pkt)• 3 – 5 szkoleń – 5% (5 pkt)• 6 i więcej szkoleń – 10% (10 pkt)Maksymalna liczba punktów, jakie oferta może uzyskać po uwzględnieniu wagi w tym kryterium wynosi 10 pkt. c) Kryterium (W) – poziom wykształcenia osoby/osób wyznaczonej/-ych do realizacji zamówienia:• wykształcenie średnie kierunkowe zgodnie z prowadzonym zakresem szkolenia – 5% (5 pkt) • wykształcenie wyższe kierunkowe zgodnie z prowadzonym zakresem szkolenia – 10% (10 pkt)Maksymalna liczba punktów, jakie oferta może uzyskać po uwzględnieniu wagi w tym kryterium wynosi 10 pkt. d) Kryterium (U) – uprawnienia do prowadzenia zajęć z młodzieżą – przygotowanie pedagogiczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. jedn. Dz. U. 2020 poz. 1289):• brak uprawnień pedagogicznych – 0% (0 pkt)• uprawnienia pedagogiczne do pracy z młodzieżą – 10% (10 pkt)Maksymalna liczba punktów, jakie oferta może uzyskać po uwzględnieniu wagi w tym kryterium wynosi 10 pkt. e) Kryterium (Cr) – posiadanie przez jednostkę/instytucję szkoleniową certyfikatu systemu jakości w działalności edukacyjnej zgodny z normą PN-EN ISO 9001 lub certyfikatu systemu zarządzania jakością IQNet lub akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych wydanej przez Kuratorium Oświaty lub równoważnych:• jednostka szkoleniowa / instytucja szkoleniowa posiada certyfikat, akredytację – TAK – 10% (10 pkt)• jednostka szkoleniowa / instytucja szkoleniowa nie posiada certyfikatu, akredytacji – NIE – 0% (0 pkt)Maksymalna liczba punktów, jakie oferta może uzyskać po uwzględnieniu wagi w tym kryterium wynosi 10 pkt. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu, stanowiąca sumę punktów przyznanych w kryteriach oceny ofert C+D+W+U+Cr.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby/osób wyznaczonej/-ych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Poziom wykształcenia osoby/osób wyznaczonej/-ych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Uprawnienia do prowadzenia zajęć z młodzieżą – przygotowanie pedagogiczne

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie przez jednostkę/instytucję szkoleniową certyfikatów jakości usług lub akredytacji prowadzonej działalności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kursy podnoszące kompetencje i umiejętności zawodowe „Tachospeed i moduł kontrolny z rozliczeniem pracy kierowców”

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis sposobu obliczania kryteriów oceny ofert:a) Kryterium (C) – ocena na podstawie formularza ofertowego według następujących zasad:C = (najniższa zaoferowana cena brutto spośród badanych ofert / cena badanej oferty brutto) x 100 pkt x 60%Maksymalna liczba punktów, jakie oferta może uzyskać po uwzględnieniu wagi w tym kryterium wynosi 60 pkt. b) Kryterium (D) – doświadczenie osoby/osób wyznaczonej/-ych do realizacji zamówienia – ocena na podstawie formularza ofertowego:Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia wskazanej w formularzu ofertowym w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w przeprowadzeniu szkoleń o tematyce zgodnej z tematyką szkolenia/ramowym programem szkolenia w zakresie danej części zamówienia.• 2 szkolenia – 0% (0 pkt)• 3 – 5 szkoleń – 5% (5 pkt)• 6 i więcej szkoleń – 10% (10 pkt)Maksymalna liczba punktów, jakie oferta może uzyskać po uwzględnieniu wagi w tym kryterium wynosi 10 pkt. c) Kryterium (W) – poziom wykształcenia osoby/osób wyznaczonej/-ych do realizacji zamówienia:• wykształcenie średnie kierunkowe zgodnie z prowadzonym zakresem szkolenia – 5% (5 pkt) • wykształcenie wyższe kierunkowe zgodnie z prowadzonym zakresem szkolenia – 10% (10 pkt)Maksymalna liczba punktów, jakie oferta może uzyskać po uwzględnieniu wagi w tym kryterium wynosi 10 pkt. d) Kryterium (U) – uprawnienia do prowadzenia zajęć z młodzieżą – przygotowanie pedagogiczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. jedn. Dz. U. 2020 poz. 1289):• brak uprawnień pedagogicznych – 0% (0 pkt)• uprawnienia pedagogiczne do pracy z młodzieżą – 10% (10 pkt)Maksymalna liczba punktów, jakie oferta może uzyskać po uwzględnieniu wagi w tym kryterium wynosi 10 pkt. e) Kryterium (Cr) – posiadanie przez jednostkę/instytucję szkoleniową certyfikatu systemu jakości w działalności edukacyjnej zgodny z normą PN-EN ISO 9001 lub certyfikatu systemu zarządzania jakością IQNet lub akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych wydanej przez Kuratorium Oświaty lub równoważnych:• jednostka szkoleniowa / instytucja szkoleniowa posiada certyfikat, akredytację – TAK – 10% (10 pkt)• jednostka szkoleniowa / instytucja szkoleniowa nie posiada certyfikatu, akredytacji – NIE – 0% (0 pkt)Maksymalna liczba punktów, jakie oferta może uzyskać po uwzględnieniu wagi w tym kryterium wynosi 10 pkt. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu, stanowiąca sumę punktów przyznanych w kryteriach oceny ofert C+D+W+U+Cr.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby/osób wyznaczonej/-ych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Poziom wykształcenia osoby/osób wyznaczonej/-ych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Uprawnienia do prowadzenia zajęć z młodzieżą – przygotowanie pedagogiczne

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie przez jednostkę/instytucję szkoleniową certyfikatów jakości usług lub akredytacji prowadzonej działalności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kursy podnoszące kompetencje i umiejętności zawodowe „Kosztorysowanie w procesie budowlanym”

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis sposobu obliczania kryteriów oceny ofert:a) Kryterium (C) – ocena na podstawie formularza ofertowego według następujących zasad:C = (najniższa zaoferowana cena brutto spośród badanych ofert / cena badanej oferty brutto) x 100 pkt x 60%Maksymalna liczba punktów, jakie oferta może uzyskać po uwzględnieniu wagi w tym kryterium wynosi 60 pkt. b) Kryterium (D) – doświadczenie osoby/osób wyznaczonej/-ych do realizacji zamówienia – ocena na podstawie formularza ofertowego:Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia wskazanej w formularzu ofertowym w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w przeprowadzeniu szkoleń o tematyce zgodnej z tematyką szkolenia/ramowym programem szkolenia w zakresie danej części zamówienia.• 2 szkolenia – 0% (0 pkt)• 3 – 5 szkoleń – 5% (5 pkt)• 6 i więcej szkoleń – 10% (10 pkt)Maksymalna liczba punktów, jakie oferta może uzyskać po uwzględnieniu wagi w tym kryterium wynosi 10 pkt. c) Kryterium (W) – poziom wykształcenia osoby/osób wyznaczonej/-ych do realizacji zamówienia:• wykształcenie średnie kierunkowe zgodnie z prowadzonym zakresem szkolenia – 5% (5 pkt) • wykształcenie wyższe kierunkowe zgodnie z prowadzonym zakresem szkolenia – 10% (10 pkt)Maksymalna liczba punktów, jakie oferta może uzyskać po uwzględnieniu wagi w tym kryterium wynosi 10 pkt. d) Kryterium (U) – uprawnienia do prowadzenia zajęć z młodzieżą – przygotowanie pedagogiczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. jedn. Dz. U. 2020 poz. 1289):• brak uprawnień pedagogicznych – 0% (0 pkt)• uprawnienia pedagogiczne do pracy z młodzieżą – 10% (10 pkt)Maksymalna liczba punktów, jakie oferta może uzyskać po uwzględnieniu wagi w tym kryterium wynosi 10 pkt. e) Kryterium (Cr) – posiadanie przez jednostkę/instytucję szkoleniową certyfikatu systemu jakości w działalności edukacyjnej zgodny z normą PN-EN ISO 9001 lub certyfikatu systemu zarządzania jakością IQNet lub akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych wydanej przez Kuratorium Oświaty lub równoważnych:• jednostka szkoleniowa / instytucja szkoleniowa posiada certyfikat, akredytację – TAK – 10% (10 pkt)• jednostka szkoleniowa / instytucja szkoleniowa nie posiada certyfikatu, akredytacji – NIE – 0% (0 pkt)Maksymalna liczba punktów, jakie oferta może uzyskać po uwzględnieniu wagi w tym kryterium wynosi 10 pkt. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu, stanowiąca sumę punktów przyznanych w kryteriach oceny ofert C+D+W+U+Cr.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby/osób wyznaczonej/-ych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Poziom wykształcenia osoby/osób wyznaczonej/-ych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Uprawnienia do prowadzenia zajęć z młodzieżą – przygotowanie pedagogiczne

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie przez jednostkę/instytucję szkoleniową certyfikatów jakości usług lub akredytacji prowadzonej działalności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kursy podnoszące kompetencje i umiejętności zawodowe
„Podstawy kuchni regionalnej”, „Obsługa i organizacja przyjęć z elementami organizacji cateringu”, Carving i dekoracje potraw”

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis sposobu obliczania kryteriów oceny ofert:a) Kryterium (C) – ocena na podstawie formularza ofertowego według następujących zasad:C = (najniższa zaoferowana cena brutto spośród badanych ofert / cena badanej oferty brutto) x 100 pkt x 60%Maksymalna liczba punktów, jakie oferta może uzyskać po uwzględnieniu wagi w tym kryterium wynosi 60 pkt. b) Kryterium (D) – doświadczenie osoby/osób wyznaczonej/-ych do realizacji zamówienia – ocena na podstawie formularza ofertowego:Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia wskazanej w formularzu ofertowym w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w przeprowadzeniu szkoleń o tematyce zgodnej z tematyką szkolenia/ramowym programem szkolenia w zakresie danej części zamówienia.• 2 szkolenia – 0% (0 pkt)• 3 – 5 szkoleń – 5% (5 pkt)• 6 i więcej szkoleń – 10% (10 pkt)Maksymalna liczba punktów, jakie oferta może uzyskać po uwzględnieniu wagi w tym kryterium wynosi 10 pkt. c) Kryterium (W) – poziom wykształcenia osoby/osób wyznaczonej/-ych do realizacji zamówienia:• wykształcenie średnie kierunkowe zgodnie z prowadzonym zakresem szkolenia – 5% (5 pkt) • wykształcenie wyższe kierunkowe zgodnie z prowadzonym zakresem szkolenia – 10% (10 pkt)Maksymalna liczba punktów, jakie oferta może uzyskać po uwzględnieniu wagi w tym kryterium wynosi 10 pkt. d) Kryterium (U) – uprawnienia do prowadzenia zajęć z młodzieżą – przygotowanie pedagogiczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. jedn. Dz. U. 2020 poz. 1289):• brak uprawnień pedagogicznych – 0% (0 pkt)• uprawnienia pedagogiczne do pracy z młodzieżą – 10% (10 pkt)Maksymalna liczba punktów, jakie oferta może uzyskać po uwzględnieniu wagi w tym kryterium wynosi 10 pkt. e) Kryterium (Cr) – posiadanie przez jednostkę/instytucję szkoleniową certyfikatu systemu jakości w działalności edukacyjnej zgodny z normą PN-EN ISO 9001 lub certyfikatu systemu zarządzania jakością IQNet lub akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych wydanej przez Kuratorium Oświaty lub równoważnych:• jednostka szkoleniowa / instytucja szkoleniowa posiada certyfikat, akredytację – TAK – 10% (10 pkt)• jednostka szkoleniowa / instytucja szkoleniowa nie posiada certyfikatu, akredytacji – NIE – 0% (0 pkt)Maksymalna liczba punktów, jakie oferta może uzyskać po uwzględnieniu wagi w tym kryterium wynosi 10 pkt. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu, stanowiąca sumę punktów przyznanych w kryteriach oceny ofert C+D+W+U+Cr.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby/osób wyznaczonej/-ych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Poziom wykształcenia osoby/osób wyznaczonej/-ych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Uprawnienia do prowadzenia zajęć z młodzieżą – przygotowanie pedagogiczne

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie przez jednostkę/instytucję szkoleniową certyfikatów jakości usług lub akredytacji prowadzonej działalności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kursy podnoszące kompetencje i umiejętności w zakresie ICT
„Kurs Corel Draw”, Kurs Photoshop”, „Kurs programowania CNC”

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis sposobu obliczania kryteriów oceny ofert:a) Kryterium (C) – ocena na podstawie formularza ofertowego według następujących zasad:C = (najniższa zaoferowana cena brutto spośród badanych ofert / cena badanej oferty brutto) x 100 pkt x 60%Maksymalna liczba punktów, jakie oferta może uzyskać po uwzględnieniu wagi w tym kryterium wynosi 60 pkt. b) Kryterium (D) – doświadczenie osoby/osób wyznaczonej/-ych do realizacji zamówienia – ocena na podstawie formularza ofertowego:Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia wskazanej w formularzu ofertowym w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w przeprowadzeniu szkoleń o tematyce zgodnej z tematyką szkolenia/ramowym programem szkolenia w zakresie danej części zamówienia.• 2 szkolenia – 0% (0 pkt)• 3 – 5 szkoleń – 5% (5 pkt)• 6 i więcej szkoleń – 10% (10 pkt)Maksymalna liczba punktów, jakie oferta może uzyskać po uwzględnieniu wagi w tym kryterium wynosi 10 pkt. c) Kryterium (W) – poziom wykształcenia osoby/osób wyznaczonej/-ych do realizacji zamówienia:• wykształcenie średnie kierunkowe zgodnie z prowadzonym zakresem szkolenia – 5% (5 pkt) • wykształcenie wyższe kierunkowe zgodnie z prowadzonym zakresem szkolenia – 10% (10 pkt)Maksymalna liczba punktów, jakie oferta może uzyskać po uwzględnieniu wagi w tym kryterium wynosi 10 pkt. d) Kryterium (U) – uprawnienia do prowadzenia zajęć z młodzieżą – przygotowanie pedagogiczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. jedn. Dz. U. 2020 poz. 1289):• brak uprawnień pedagogicznych – 0% (0 pkt)• uprawnienia pedagogiczne do pracy z młodzieżą – 10% (10 pkt)Maksymalna liczba punktów, jakie oferta może uzyskać po uwzględnieniu wagi w tym kryterium wynosi 10 pkt. e) Kryterium (Cr) – posiadanie przez jednostkę/instytucję szkoleniową certyfikatu systemu jakości w działalności edukacyjnej zgodny z normą PN-EN ISO 9001 lub certyfikatu systemu zarządzania jakością IQNet lub akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych wydanej przez Kuratorium Oświaty lub równoważnych:• jednostka szkoleniowa / instytucja szkoleniowa posiada certyfikat, akredytację – TAK – 10% (10 pkt)• jednostka szkoleniowa / instytucja szkoleniowa nie posiada certyfikatu, akredytacji – NIE – 0% (0 pkt)Maksymalna liczba punktów, jakie oferta może uzyskać po uwzględnieniu wagi w tym kryterium wynosi 10 pkt. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu, stanowiąca sumę punktów przyznanych w kryteriach oceny ofert C+D+W+U+Cr.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby/osób wyznaczonej/-ych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Poziom wykształcenia osoby/osób wyznaczonej/-ych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Uprawnienia do prowadzenia zajęć z młodzieżą – przygotowanie pedagogiczne

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie przez jednostkę/instytucję szkoleniową certyfikatów jakości usług lub akredytacji prowadzonej działalności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:a) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj. posiadają aktualny wpis do ewidencji placówek prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu placówek zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. jedn. Dz. U. 2020 poz. 910 ze zm.); b) posiadają doświadczenie, tj. wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej dwa zamówienia na przeprowadzenie szkolenia o tematyce zgodnej z tematyką szkolenia/ramowym programem szkolenia dotyczącym części zamówienia, w zakresie której jest składana oferta; c) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. minimum jedną osobą, która w ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła minimum 2 szkolenia o tematyce zgodnej z tematyką szkolenia/ramowym programem szkolenia dotyczącym części zamówienia, w zakresie której jest składana oferta.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) aktualny wpis do ewidencji placówek prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu placówek zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. jedn. Dz. U. 2020 poz. 910 ze zm.);b) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień spełniających warunki określone w rozdziale IV pkt 1.1 SWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane [wg załącznika nr 4 do SWZ];c) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi ujęte w wykazie wykonanych zamówień były wykonywane, określające, czy zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z przyczyn niezależnych od siebie nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów);d) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami [wg załącznika nr 5 do SWZ];e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (dotyczy Wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie art. 266 w zw. z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp) – wg załącznika nr 6 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) wypełniony formularz ofertowy [wg załącznika nr 1 do SWZ];b) certyfikat systemu jakości w działalności edukacyjnej zgodny z normą PN-EN ISO 9001 lub certyfikat systemu zarządzania jakością IQNet lub akredytacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych wydana przez Kuratorium Oświaty lub równoważne – w celu przyznania punktów w kryterium oceny ofert dotyczącym posiadania przez jednostkę/instytucję szkoleniową certyfikatów jakości usług lub akredytacji prowadzonej działalności;c) dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia (doświadczenie, wykształcenie i uprawnienia) – w celu przyznania punktów w kryteriach oceny ofert dotyczących doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, poziomu wykształcenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia oraz uprawnień do prowadzenia zajęć z młodzieżą (przygotowania pedagogicznego);d) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy spółek cywilnych, konsorcjów);e) pełnomocnictwo do podpisywania oferty lub poświadczania zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (dotyczy
spółki cywilnej, konsorcjum) Zamawiający wymaga, aby ustanowili pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w
postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego (do oferty należy
dołączyć stosowny dokument ustanawiający pełnomocnika np. pełnomocnictwo, umowę spółki
cywilnej, umowę konsorcjum).W przypadku przedsiębiorców ubiegających się wspólnie o
zamówienie (spółka cywilna, konsorcjum), przedsiębiorcy składają oddzielnie oświadczenia
wymienione w rozdziale V pkt 1.1 i 1.2 SWZ. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres potencjalnych zmian umowy został określony w paragrafie 10 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ o następującej treści:"1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy, jeżeli wystąpią następujące przesłanki:a) ulegnie zmianie ilość uczestników określona w § 6 ust. 1 umowy;b) nastąpią czasowe utrudnienia w prowadzeniu zajęć ze względu na ograniczenia wprowadzone przez władze państwowe lub samorządowe w związku ze zwalczaniem pandemii COVID-19.2. Dopuszczalne jest wprowadzanie zmian do umowy w następujących sytuacjach:a) gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu skutkującym zawarciem niniejszej umowy, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia określone w postępowaniu skutkującym zawarciem niniejszej umowy oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;b) jeżeli dotyczą realizacji przez dotychczasowego Wykonawcę dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;c) jeżeli konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy;d) których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.3. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.4. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy w sytuacjach określonych w ust. 1 lit. b) winien być zgłoszony Zamawiającemu w terminie 7 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmiany umowy.5. W sytuacjach określonych w ust. 2 lit. b – c, Zamawiający po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych."

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-30 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-30 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.