eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dla Nowego Teatru w WarszawieOgłoszenie z dnia 2021-09-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dla Nowego Teatru w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141245324

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Madalińskiego 10/16

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-513

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@nowyteatr.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowyteatr.org

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dla Nowego Teatru w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b937e945-05a3-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00184871

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004657/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Leasing operacyjny nowego samochodu dostawczego do 3,5 t

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00160821/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/PN/1/8/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 142276,42 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dla Nowego Teatru w Warszawie. Przedmiot umowy obejmuje:
1) Nabycie przez Wykonawcę 1 (słownie: jeden) samochodu dostawczego opisanego w pkt. I Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Oddanie samochodu opisanego w punkcie 1) Zamawiającemu do użytku na czas określony tj. od dnia wydania do dnia przeniesienia własności,
3) Przeniesienie własności samochodu opisanego w punkcie 1), na Zamawiającego w dniu następującym po dniu, w którym upłynęło 36 miesięcy od dnia odbioru urządzeń, będących przedmiotem leasingu, pod warunkiem uiszczenia przez Zamawiającego ostatniej raty leasingowej wraz z ceną wykupu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34130000-7 - Pojazdy silnikowe do transportu towarów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.