eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ujsoły › Przebudowa drogi leśnej oraz mostu na drodze leśnej w Nadleśnictwie UjsołyOgłoszenie z dnia 2021-09-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi leśnej oraz mostu na drodze leśnej w Nadleśnictwie Ujsoły

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO UJSOŁY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 071001978

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Świętego Huberta 2

1.5.2.) Miejscowość: Ujsoły

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-371

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 33 864 73 52

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ujsoly@katowice.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ujsoly.katowice.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ujsoly.katowice.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/bRlZGfoXFwr9/content/ogloszenie-o-przetargu-przebudowa-drogi-lesnej-oraz-mostu-na-drodze-lesnej-w-nadlesnictwie-ujsoly

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi leśnej oraz mostu na drodze leśnej w Nadleśnictwie Ujsoły

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db930553-fb46-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00184869

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00123829/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa trzech dróg leśnych i mostu na drodze leśnej w Nadleśnictwie Ujsoły

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00146962/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: S.270.13.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 652739,21 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Przebudowa drogi leśnej nr 56 Młada Hora w leśnictwie Danielka

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi leśnej nr 56 „Młada Hora” w leśnictwie Danielka na odcinku o długości 700,0mb.
Zakres robót obejmuje przebudowę istniejącej drogi tłuczniowej, odmulenie istniejących rowów, przebudowę istniejących uszkodzonych przepustów, naprawę uszkodzonej kapy chodnikowej na mostku żelbetowym.
Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej w granicach istniejącej drogi o mawierzchni tłuczniowej.

2) Droga przeznaczona do przebudowy zlokalizowana jest na terenie działek nr 3035/6, 3040 i 3045/4 w miejscowości Danielka na terenie Gminy Ujsoły, powiat żywiecki w województwie śląskim. W/w działki stanowią własność Skarbu Państwa.

3) Początek przebudowywanego odcinak to istniejący mostek żelbetowy o nawierzchni bitumicznej. Przedmiotowa droga w istniejącym stanie jest drogą jednojezdniową, dwukierunkową o szerokości 4,0 m i jezdni o szer. 3,0 m. Jezdnia posiada nawierzchnię z
tłuczniową. Wzdłuż jezdni znajdują się rowy, które odprowadzają wody do istniejących przepustów. Pobocza tłuczniowe posiadają zmienną szerokości od 0,40 do 0,60 m. Na odcinku do przebudowy zlokalizowane są dwa mostki żelbetowe w km 0+00 - 0+013 i 0+357 – 0+368.
Na końcu opracowania w km 0+630 do 0+700 po stronie lewej, plac manewrowy o nawierzchni
tłuczniowej zabrudzony ziemią.

4) Przebudowa będzie polegała na wymianie uszkodzonej i zabrudzonej nawierzchni i podbudowy tłuczniowej, wykonaniu nawierzchni z asfaltobetonu (warstwa wiążąca 5 cm, warstwa ścieralna 4 cm), przebudowie uszkodzonych przepustów, oczyszczeniu i odmuleniu istniejących rowów, remoncie kap chodnikowych na jednym mostku.

5) Wody opadowe odprowadzane będą poprzez spadki poprzeczne jezdni i poboczy do rowów
istniejących. Projektuje się przebudowę uszkodzonych przepustów betonowych fi 600 mm na betonowe fi 600 mm, odbudowę ścianek czołowych przepustu, przebudowę rowów poprzez ich wyprofilowanie i nadanie odpowiednich spadków.

6) Po wykonaniu robót droga posiadać powinna jezdnię twardą ulepszoną – asfaltobetonową ,
jednopasową (jednojezdniową) o szerokości na prostej 3.00 m. Pochylenie poprzeczne jezdni będzie wynosiło 2-3%. Szerokość poboczy jest zmienna i wynosić będzie od 0,40 -0,60 m. Pobocza należy uformować ze spadkiem 5%.

7) Dane charakterystyczne przyjętych rozwiązań technicznych:
- Długość do przebudowy – 700,0 mb
- Szerokość pasa drogowego – 4,00 m
- Szerokość jezdni – 3,00 m
- Szerokość poboczy zmienna – 0,40 - 0,60 m
- Pochylenie poprzeczne jezdni – 2% do 3%
- Pochylenie poprzeczne poboczy - 5%
- Rodzaj nawierzchni - beton asfaltowy
- Konstrukcja nawierzchni drogi :
a) podbudowa z kruszywa naturalnego 35 cm - w km 0+570-0+700 oraz na placu manewrowym
b) podbudowa tłuczniowa 0/31 mm– 15 cm (km 0+570-0+700 i plac manewrowy)
c)podbudowa warstwa górna 0/31 mm – 8 cm - 0+013-0+570
d) warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych 5 cm
e) warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych 4 cm
f) pobocza z tłucznia kamiennego fr. 32-63 mm o gr. 9 cm

8) Naprawa mostków żelbetowych. Na trasie planowanej przebudowy znajdują się dwa mostki
żelbetowe Nr 1w km 0+000 - 0+013 i Nr 2 w km 0+357-0+368. Mostki posiadają nawierzchnię
asfaltobetonową oraz metalowe poręcze. Planuje się rozbiórkę uszkodzonych kap chodnikowych poprzez ich skucie i ponowne wykonanie. Uszkodzone poręcze metalowe należy naprawić i pomalować.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.5.5.) Wartość części: 502131,08 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Przebudowa mostu na drodze leśnej nr 47 w leśnictwie Bendoszka

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające przebudowie mostu na drodze leśnej nr 47 w leśnictwie Bendoszka

2) Istniejący obiekt mostowy zlokalizowany jest na potoku górskim Ciapków w miejscowości Rycerka Górna, gmina Rajcza, powiat żywiecki, województwo śląskie. Leśnictwo Bendoszka. Działki Nr 9144/2, 9124.. W/w działki stanowią własność Skarbu Państwa.

3) Przebudowa przewiduje wykonanie nowego ustroju nośnego o konstrukcji stalowej składającej się ze stalowych 5 sztuk IPN 500 o długości 9500 mm, elementy te będą stężone belkami stalowymi [160 połączone za pomocą spawów.

4) Przedmiot zamówienia obejmuje całkowitą wymianę elementów nośnych oraz nawierzchni.
Nawierzchnia - dylina w-wa drewno iglaste o grubości 20 cm oraz warstwa jezdnia deski grubość 5cm.

5) Dane charakterystyczne przyjętych rozwiązań technicznych
- Długość całkowita 9,50 m
- Rozpiętość przęsła 8,50
- Światło pionowe 2,30 m

6) Zakres robót
- Rozbiórka drewnianych elementów /nawierzchnia oraz bariery.
- Rozbiórka starych przyczółków mostu.
- Wykonanie fundamentu betonowego pod przyczółki.
- Wykonanie przyczółków murowanych z kamienia naturalnego na zaprawie cementowej.
- Wykonanie podlewki pod belki nośne oraz izolacji.
- Montaż konstrukcji nośnej belki stalowe I 500 5 sztuk długość 9,50 m.
- Montaż stężeń belki stalowe [160.
- Malowanie konstrukcji stalowej.
- Montaż nawierzchni dyliny 20x20 cm - elementy drewniane.
- Montaż warstwy jezdnej deski grubość 5 cm.
- Montaż barier – konstrukcja drewniana.
- Malowanie konstrukcji drewnianej.
- Wykonanie najazdów na most z kruszywa naturalnego – podbudowa 15 cm,
- Wykonanie najazdów na most z kruszywa łamanego – podbudowa 15 cm,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 150608,13 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 480746,56 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 616947,27 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 480746,27 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EUROVIA POLSKA S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6350002701, REGON; 272885401

7.3.3) Ulica: ul. Irysowa 1

7.3.4) Miejscowość: Bielany Wrocławskie

7.3.5) Kod pocztowy: 55-040

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 480746,56 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 183481,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 230887,58 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 183481,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5530010606, REGON: 070061323

7.3.3) Ulica: ycerka Górna 395

7.3.4) Miejscowość: Rajcza

7.3.5) Kod pocztowy: 34-370

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 183481,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.