eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębica › Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania pięciu przejść dla pieszych na ulicach: Słoneczna, Energetyczna, Kwiatkowskiego, Nosala, Sobieskiego w DębicyOgłoszenie z dnia 2021-09-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania pięciu przejść dla pieszych na ulicach: Słoneczna, Energetyczna, Kwiatkowskiego, Nosala, Sobieskiego w Dębicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Dębica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524648

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Dębica

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@umdebica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://debica.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania pięciu przejść dla pieszych na ulicach: Słoneczna, Energetyczna, Kwiatkowskiego, Nosala, Sobieskiego w Dębicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-12de4eaa-17ae-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00184616

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00034756/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania pięciu przejść dla pieszych na ulicach: Słoneczna, Energetyczna, Kwiatkowskiego, Nosala, Sobieskiego w Dębicy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_debica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia w tym, składanie ofert, odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/um_debica natomiast przekazywanie dokumentów lub oświadczeń
między zamawiającym a wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/um_debica lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty
elektronicznej: przetargi@umdebica.pl
2. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1) w zakresie merytorycznym –Dariusz Lula tel. 14 68 38 228
2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Mateusz Krajewski tel. 14 68 38 229

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający za każdym razem na swojej stronie internetowej zamieści be zpośredni link do platformy zakupowej dla konkretnego postępowania.
2. Za datę przekazania wymienionych oświadczeń lub dokumentów przyjmuje się datę i godzinę zarejestrowania ich na platformie zakupowej po stronie zamawiającego lub datę i godzinę wpływu wiadomości na skrzynkę poczty elektronicznej.
3. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem
wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym,podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”).
6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się
w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
7. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls rtf ze szczególnym wskazaniem na .pdf
8. W celu ewentualnej kompresji danych, Zamawiający wymaga wykorzystywanie jednego z formatów: .zip 7Z. Oferta, która zostanie złożona w innym formacie niż w/w zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 6
9. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format.pdf
i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES, XAdES (podpis wewnętrzny).
10. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
11. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP. zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
12. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
13. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym/osobistym lub zaufanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików, co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
14. 1) Zamawiający wymaga złożenia do oferty oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 UPzp o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie jak we wzorze oświadczenia, które stanowią załącznik nr 2 i załącznik numer 3 do SWZ. Składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina
Miasta Dębica, z siedzibą w Dębicy. Gmina Miasta Dębica - Mariusz Szewczyk - Burmistrz Miasta ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica; Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica, przez e-mail: umdebica@umdebica.pl, telefonicznie : (14) 68
38 100. Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Magiera. Inspektor to Osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób : listownie na adres: ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica, przez e-mail: iod@umdebica.pl, telefonicznie 14/ 68-38-134.
Inspektor będzie przetwarzać Twoje dane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązek podania przez Ciebie danych osobowych bezpośrednio Ciebie dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)., dalej „ustawa Pzp", związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikających z ustawy Pzp; dane osobowe Wykonawcy i innych osób podanych w ofercie przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego pn.„ Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania pięciu przejść dla pieszych na ulicach: Słoneczna, Energetyczna, Kwiatkowskiego, Nosala, Sobieskiego w Dębicy” znak IZP.271.20.2021.MK prowadzonym zgodnie z art. 275 pkt. 1 UPzp, zamówienie klasyczne udzielane
w trybie podstawowym. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO oraz ustawy Pzp.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski w Dębicy przez minimum 5 lat, następnie
Archiwum Państwowe po ekspertyzie dokumentów może podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski w Dębicy przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Twojej sprawy a następnie zostaną
przekazane do Archiwum Państwowego w Krakowie, gdzie będą przetwarzane wieczyście. Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom lub osobom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Twoje dane Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• na podstawie art. 15 RODO
• na podstawie art. 16 RODO
• na podstawie art. 18 RODO
Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy ta osoba uzna, że przetwarzanie jej dotyczących danych osobowych narusza przepisy RODO; W odniesieniu do Twoich danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej). Wykonawcy i innym osobom podanych w ofercie nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.20.2021.MK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Tryb Zaprojektuj i wybuduj
Doświetlenie przejść dla pieszych polegających na zamontowaniu dodatkowych dedykowanych do oświetlenia przejść dla pieszych, specjalnych opraw o świetle białym LED umieszczonych na dodatkowych słupach oświetleniowych, montaż aktywnego oznakowania przejścia dla pieszych, zasilenie ich w oparciu o wydane warunki przyłączenia lub zasilenia z istniejącego źródła energii, wykonanie nawierzchni antypoślizgowych oraz budowa kanału technologicznego.
Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w formie ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ.
1.Opracowanie dokumentacji technicznej:
Opracowanie dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami umożliwiającej wykonanie doświetlenia ww. przejść dla pieszych, wg wytycznych dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d.
2.Roboty budowlane:
wykonanie aktywnego oznakowania drogowego, wykonanie nawierzchni antypoślizgowych wraz
z pozostałymi pracami w zakresie oznakowania i przebudowy elementów pasa drogowego. Roboty należy wykonać na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami wydanymi przez zarządcę drogi, warunkami technicznymi przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci oświetleniowej, programem funkcjonalno-użytkowym oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia.

Uwaga!
- Pełny Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym będący załączeniem do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 i 8 UPzp
2. Przedmiot: Wykonanie robót budowlanych o podobnym charakterze tj. budowa przejść dla pieszych na terenie miasta Dębicy.
3. Wielkość lub zakres zamówienia: do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
4. Warunki na jakich zostaną udzielone: W przypadku wystąpienia oszczędności, uzyskania dodatkowego dofinansowania lub przeznaczenia dodatkowych środków finansowych lub konieczności wykonania robót
o podobnym przedmiocie zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 4) Oferta zostanie oceniona wg sumy punktów otrzymanych w kryteriach przedstawionych powyżej:
P = [Ilość pkt. w kryterium cena max. 60pkt] + [ilość pkt. w kryterium Skrócenie terminu wykonania dokumentacji technicznej 10 pkt] + [ilość pkt. w kryterium gwarancja max. 30 pkt].

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania dokumentacji technicznej

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej.

• Osób:
Wykonawca musi wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymująca się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie jej powierzona. Wykonawca wykaże osoby zdolne do wykonania zamówienia
- Projektant/ci w zakresie branży elektrycznej i drogowej
- Kierownik budowy w specjalności drogowej bez ograniczeń

Uwaga!
Zamawiający dopuszcza, w zakresie spełnia warunków udziału dotyczącego wykazu osób, przedstawienia kwalifikacji zawodowych kierownika budowy innych niż wyżej opisane (ze względu
w jakich latach zostały one wydane), jednak zakres wykonywanych kwalifikacji zawodowych nie może różnić się od wymaganego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W sytuacji, o której mowa w pkt. 1 ppkt. 2, o których mowa w Rozdziale XI , Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 UPzp oświadczenia, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik 4). Złożenie oświadczenia wymagane jest tylko w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przesłanki wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII IDW oraz warunki udziału, o których mowa w rozdziale IX IDW zostają spełnione na ogólnych zasadach.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (jeżeli zostały przewidziane w SWZ), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 UPzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (jeżeli zostały przewidziane w SWZ)wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 58 ust. 2 UPzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania wszystkich podmiotów w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być
złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowanym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. – Prawo
o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI pkt.1 ppkt.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7. Warunki udziału, o których mowa w Rozdziale IX pkt. 1 ppkt. 1-3 spełnia co najmniej jeden z Partnerów składających ofertę wspólną, (jeżeli dotyczy)
8. Warunki udziału, o których mowa w Rozdziale IX pkt. 1 ppkt. 4 Wykonawcy (Partnerzy) składający ofertę wspólną mogą spełniać łącznie, (jeżeli dotyczy)
9. Przez podmioty wspólnie ubiegające się udzielenie zamówienia, należy rozumieć (spółki cywilne/ konsorcja).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie:
1. Zmiany terminu realizacji w przypadkach:
a) Wystąpienie trudnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych lub technologicznych tj.: ciągłych opadów atmosferycznych utrzymujących się przez 7 kolejnych dni przekraczających stan średnich opadów na danym terenie lub wystąpienie gwałtownych zjawisk: powodzi, pożaru, trąby powietrznej, itp.,
b) zmiany technologii wykonania, w prowadzeniu robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli realizacja tych robót nie wykroczy poza określony zakres zamówienia, wykonanie tych robót nie wpłynie na zwiększenie wartości wynagrodzenia umownego, wpłynie na polepszenie realizowanego zamówienia i usprawnienie procesu realizacji oraz zapobieganie powstaniu dużych i nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiającego,
c) konieczność uzyskania dodatkowych opinii lub uzgodnień, w tych przypadkach termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej niż o czas trwania okoliczności,
d) konieczność wykonania robót dodatkowych niemożliwych do przewidzenia przed dokonaniem rozbiórek elementów (obiekt funkcjonujący i nie można było dokonać wszystkich odkrywek) podlegających przebudowie, nie dłużej jednak niż o czas ich trwania.
2. Zmiany lub rezygnacji podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy
3. zmiana zakresu i sposobu realizacji zamówienia, warunkiem takiej zmiany jest zaistnienie istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/um_debica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Zadanie współfinansowane z programu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2.1. Zamawiający stosownie do art. 95 UPzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób realizujących zadania z zakresu:
- wykonanie aktywnego oświetlenie drogowego
- wykonanie nawierzchni antypoślizgowych oraz budowy kanału technologicznego
Zamawiający zatrudni osoby wykonujące w/w czynności w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), zwany dalej k. p. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
Uwaga!
1) Wymóg ten nie dotyczy składających ofertę: osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą oraz wspólników spółek osobowych, którzy zobowiążą się do osobistego
świadczenia tych czynności na rzecz spółki.
2) Wymóg zatrudnienia nie dotyczy również osób pełniących nadzór nad wykonywanymi
pracami (kierownik budowy) oraz przynależących do właściwej izby samorządu zawodowego,o ile osoby te stanowią zasoby własne Wykonawcy
2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia najpóźniej w dniu zawarcia umowy oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie pracowników, o których mowa w pkt. 1 w sposób określony w art. 22 § 1
k. p. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, liczbę osób wykonujących czynności na podstawie umowy
o pracę, imiona i nazwiska tych osób, daty zawarcia umów o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika, podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Zamawiający w § 15 wzoru umowy opisał sposób ewentualnej kontroli w zakresie spełnienia przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem osób, o których mowa w pkt. 1. Zamawiający przewidział możliwość nałożenia na wykonawcę kar pieniężnych w sytuacji braku złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2 oraz o braku zatrudnienia pracowników, o których mowa w pkt. 1 w sposób określony w art. 22 § 1 k.p.
4. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, możliwe jest zastąpienie osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia, określone przez wykonawcę w ofercie.
5. Dokładny opis wymogów zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę opisany został w § 15 WU.
6. ermin zakończenia zakresu umowy ustala się na dzień: 31.05.2022 r. w tym terminem pośrednim wykonania dokumentacji technicznej jest 30.11.2021 r.
Uzasadnienie podania konkretnej daty zakończenia realizacji zamówienia:
Zamawiający w dokumentach zamówienia określił konkretne daty, w ramach których Wykonawca musi zrealizować przedmiotowe zadanie. Powyższe terminy realizacji zamówienia wynikają ściśle z umowy jaką Zamawiający zawarł z instytucją dofinansowującą. Zakończenie realizacji zadania, w terminie dłuższym niż
czas podany powyżej, będzie wiązać się z utratą dofinansowania na przedmiotowe zadanie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.