eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Świadczenie usług cateringowych, gastronomicznych oraz obsługi konferencji obejmujące usługę hotelową, gastronomiczną, cateringową, z podziałem na 13 częściOgłoszenie z dnia 2022-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług cateringowych, gastronomicznych oraz obsługi konferencji obejmujące usługę hotelową, gastronomiczną, cateringową,
z podziałem na 13 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001896

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Akademicka 13

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-950

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@up.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://up.lublin.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://uplublin.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług cateringowych, gastronomicznych oraz obsługi konferencji obejmujące usługę hotelową, gastronomiczną, cateringową,
z podziałem na 13 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1791a22-bdd0-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00184299

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00056627/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Świadczenie usług cateringowych, gastronomicznych oraz obsługi konferencji obejmujące usługę hotelową, gastronomiczną, cateringową, z podziałem na 13 części

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Część 3, 10 - „Przyrodniczy MIT program dostosowania UP w Lublinie do wyzwań Nauki 2.0” – nr POWR.03.05.00-00-Z209/18, Część 11, 12 - „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” – nr POWR.03.05.00-00Z232/17, „Dostępny UPL” nr POWR. 03.05.00-00-A002/21 nr umowy POWR.03.05.00-00-A002/21-00

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00124918/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: EZ-p/TP/14/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa cateringowa dla 220 osób obejmująca obsługę przerwy kawowej oraz obiadu w ramach Konferencji Naukowej „Praktyczne aspekty rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej i energetycznej”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 15203,25 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa obsługi konferencji, obejmująca: udostępnienie sali pod obrady konferencyjne dla 120 osób, usługę hotelową, gastronomiczną, cateringową oraz organizację uroczystego bankietu w ramach Konferencji Naukowej „Praktyczne aspekty rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej i energetycznej” Janów Lubelski, 9-11 czerwca 2022, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 65040,65 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa cateringowa podczas szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu „Przyrodniczy MIT program dostosowania UP w Lublinie do wyzwań Nauki 2.0” – nr POWR.03.05.00-00-Z209/18. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 3 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55500000-5 - Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 18001,44 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa cateringowa dla 60 osób, Lublin, 11 maja 2022 r., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 4 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 4166,66 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi cateringowe podczas uroczystości obchodów 70-lecia Katedry Zastosowań Matematyki i Informatyki – usługa dla 40 osób , zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 5 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 5160,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi cateringowe świadczone podczas XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki, Lublin, 10 i 16 września 2022 – bankiet na rozpoczęcie i zakończenie XVIII LFN, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 6 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 24390,24 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa cateringu oraz wynajem sali konferencyjnej na dwudniową Konferencję Naukową „Rodzime rasy zwierząt jako ważny element ochrony bioróżnorodności, zachowania tradycji regionów oraz produkcji żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych”, Urszulin, 14-15 czerwca 2022 r., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 7 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55100000-1 - Usługi hotelarskie

55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

4.5.5.) Wartość części: 15040,65 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa cateringu w dniu 14 czerwca 2022 r. dla uczestników Konferencji Naukowej „Rodzime rasy zwierząt jako ważny element ochrony bioróżnorodności, zachowania tradycji regionów oraz produkcji żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych”, Lublin, 14 czerwca 2022 r., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 8 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 6341,46 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi cateringowe świadczone podczas XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki, Lublin, 11 września 2022 – catering podczas Pikniku Naukowego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 9 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 8130,08 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa cateringowa podczas szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu „Przyrodniczy MIT program dostosowania UP w Lublinie do wyzwań Nauki 2.0” – nr POWR.03.05.00-00-Z209/18., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 10 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 55500000-5 - Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 10800,86 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa cateringowa podczas szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” – nr POWR.03.05.00-00Z232/17, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 11 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 55500000-5 - Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 33141,54 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa cateringowa podczas szkoleń i warsztatów paneli dla uczestników projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” – nr POWR.03.05.00-00Z232/17, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 12 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 55500000-5 - Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 5833,38 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

– Usługa cateringowa - zapewnienie wyżywienia (obiad, przerwa kawowa) podczas szkolenia dla pracowników w zakresie obowiązujących procedur ewakuacji osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 13 do SWZ. Projekt „Dostępny UPL”- nr POWR.03.05.00-00-A002/21

4.5.3.) Główny kod CPV: 55500000-5 - Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 2731,71 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10780,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19113,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10780,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: IMBIR Bartosz Wichrowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7122420043

7.3.3) Ulica: Akademicka 15

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-033

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10780,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-06-09 do 2022-06-09

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 2) Pzp zgodnie z którym, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.
W przedmiotowym postępowaniu na Część 2 została złożona jedna oferta, która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 44800,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: IMBIR Bartosz Wichrowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7122420043

7.3.3) Ulica: Akademicka 15

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-033

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4440,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6420,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4440,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: IMBIR Bartosz Wichrowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7122420043

7.3.3) Ulica: Akademicka 15

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-033

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4440,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-05-11 do 2022-05-11

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9880,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: IMBIR Bartosz Wichrowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7122420043

7.3.3) Ulica: Akademicka 15

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-033

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-06-10 do 2022-06-10

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 90000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 29200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: IMBIR Bartosz Wichrowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7122420043

7.3.3) Ulica: Akademicka 15

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-033

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 29200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-10 do 2022-09-16

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 2) Pzp zgodnie z którym, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.
W przedmiotowym postępowaniu na Część 7 została złożona jedna oferta, która została odrzucona na podstawie art. z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostaje unieważnione w Części 8 na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.” Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 7.800,00 zł. Oferta z najniższą ceną (spośród ofert niepodlegających odrzuceniu) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i wynosi 10.800,00 zł.

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 2) Pzp zgodnie z którym, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.
W przedmiotowym postępowaniu na Część 9 obie złożone oferty, zostały odrzucone na podstawie art. z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 28080,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: IMBIR Bartosz Wichrowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7122420043

7.3.3) Ulica: Akademicka 15

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-033

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 62282,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 178651,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 62282,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: IMBIR Bartosz Wichrowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7122420043

7.3.3) Ulica: Akademicka 15

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-033

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 62282,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-07-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11550,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 12)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: IMBIR Bartosz Wichrowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7122420043

7.3.3) Ulica: Akademicka 15

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-033

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 12)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-07-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 13)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3276,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7297,92 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3276,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 13)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: IMBIR Bartosz Wichrowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7122420043

7.3.3) Ulica: Akademicka 15

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-033

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 13)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3276,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-01 do 2023-10-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.