eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Usługa wykonania projektu i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas trwania Wings For Life.Ogłoszenie z dnia 2023-04-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa wykonania projektu i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas trwania Wings For Life.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630603890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Spychalskiego 34

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-553

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@posir.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.poznan.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/posir_poznan

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa wykonania projektu i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas trwania Wings For Life.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-59e7d9dd-c4a8-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00184023

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045004/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonanie projektu i wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby imprez organizowanych przez POSiR

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141289

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.240.21.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 152000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania projektu i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas trwania Wings For Life, imprezy zaplanowanej na dzień 07 maja 2023 r.
W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest również do:
- uzyskania zatwierdzenia projektu przez: Miejskiego Inżyniera Ruchu w Poznaniu, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach,
- uzyskania dla projektu pozytywnej opinii Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Komendy Powiatowaj Policji w Szamotułach.
Zatwierdzony i uzgodniony projekt musi zostać dostarczony Zamawiającemu w formie papierowej (3 egzemplarze) i na nośniku elektronicznym w terminie maksymalnie do 28.04.2023 r.
Wykonawca nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia za wprowadzenie zmian, korekt i modyfikacji do projektu tymczasowej organizacji ruchu, według wytycznych instytucji wskazanych powyżej.
Wykonawca jest zobowiązany do udziału we wszytskich spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego związanych z organizacją Wings for Life w zakresie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do rozmieszczenia żółtych tablic informujących o zmianach w organizacji ruchu z napisem: „Wings for Life” oraz dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji zdjęciowej z datami wykonania fotografii, rozmieszczonych tablic.
Projekt powinien być opracowany w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w szczególności:
- Ustawę z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” z ewentualnymi nowelizacjami.
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. W sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.
Projekt powinien zawierać m. in. zmiany sygnalizacji świetlnej przewidziane na czas trwania imprezy, wykaz tzw. śluz umożliwiających przejazd w poprzek trasy, spis ulic wyłączonych z ruchu.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia i mapką - załącznik nr 1 i 1a do SWZ oraz złożoną ofertą.
Na czas realizacji zamówienia wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności medycznej na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
Przed zawarciem umowy Zamawiający będzie żądał polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 92622000-7 - Usługi w zakresie organizowania wydarzeń sportowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 196800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 196800,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 196800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Technicznych BUDMAL Piotr Piskorski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 782 124 71 59

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 196800,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-05-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.