eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Dostawa produktów mięsnych i wędlin, do restauracji "RYCERSKA" znajdującej się na Campingu Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa 98 w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2023-04-19

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa produktów mięsnych i wędlin, do restauracji „RYCERSKA” znajdującej się na Campingu Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa 98 w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630603890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Spychalskiego 34

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-553

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@posir.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.poznan.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa produktów mięsnych i wędlin, do restauracji „RYCERSKA” znajdującej się na Campingu Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa 98 w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-912f6b81-d21a-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00184020

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025392/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Dostawa artykułów spożywczych w 2023 roku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00162311

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

W uprzednio prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty, istotne elementy zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.240.27.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 180000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa produktów mięsnych i wędlin, do restauracji „RYCERSKA” znajdującej się na Campingu Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa 98 w roku 2023
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz cenowy załączony do zaproszenia do negocjacji.
Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia, musi zapewnić do użytkowania przez Zamawiającego nieodpłatnie, przez cały okres trwania umowy, minimum 1 przeszkloną witrynę chłodniczą o pojemności 400 l z zakresem temperatur od 2 do 12 ºC i 3 sztuki zamrażarek o pojemności 280 dm³ każda, które na swój koszt i niebezpieczeństwo dostarczy i zamontuje w miejscu realizacji zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15130000-8 - Produkty mięsne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15110000-2 - Mięso

15131130-5 - Wędliny

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 8 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zaproszony do negocjacji Wykonawca nie zgłosił się w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, do udziału w negocjacjach.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.