eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chojna › Wykonywanie us逝g z zakresu gospodarki 這wieckiej w O鈔odku Hodowli Zwierzyny w sezonie 這wieckim 2021/2022



Og這szenie z dnia 2021-09-16


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
Wykonywanie us逝g z zakresu gospodarki 這wieckiej w O鈔odku Hodowli Zwierzyny w sezonie 這wieckim 2021/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: NADLE吉ICTWO CHOJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810539054

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Szczeci雟ka 36

1.5.2.) Miejscowo嗆: Chojna

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-500

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeci雟ki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 91 414 10 77

1.5.8.) Numer faksu: +48 91 414 10 86

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: chojna@szczecin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://chojna.szczecin.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - inna pa雟twowa jednostka organizacyjna nieposiadaj帷a osobowo軼i prawnej

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

gospodarka le郾a

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie us逝g z zakresu gospodarki 這wieckiej w O鈔odku Hodowli Zwierzyny w sezonie 這wieckim 2021/2022

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-bccfa2d4-171c-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer og這szenia: 2021/BZP 00183493

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2021-09-16

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2021/BZP 00063203/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

2.3.1 Wykonywanie us逝g z zakresu gospodarki 這wieckiej w o鈔odku hodowli zwierzyny Las闚 Pa雟twowych Nadle郾ictwa Chojna

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://portal.smartpzp.pl/nadl.chojna

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/nadl.chojna

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Komunikacja mi璠zy Zamaw., a Wykon. odbywa si przy u篡ciu Platformy SmartPZP (dalej„Platforma”).Wszelkie o鈍iadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane s w
zak豉dce „Korespondencja” lub przy u篡ciu poczty elektron. W celu skorzystania z Platformy konieczna jest rejestracja Wykon. pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/nadl.chojna po klikni璚iu na przycisk „Za堯 konto”.Wykon.rejestruj帷 si akceptuje warunki korzystania z Platformy, okre郵one w Regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wi捫帷y.Korzystanie z Platformy jest bezp豉tne.Podgl康 i pobieranie dokum. post瘼ow. nie wymaga logowania.Maksym. rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔edn.dedykowanych formularzy do: z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 100 MB. Za po鈔edn.systemu mo積a przes豉 wiele pojed. plik闚 lub plik skompresowany do archiwum (ZIP).Ofert oraz o鈍iadczenia, sk豉dane na podstawie art.125 ust.1 PZP,sporz康za si, pod rygorem niewa積o軼i w formie elektron. lub w postaci elektron. opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Z這瞠nie, zmiana i wycofanie oferty lub oferty nast瘼uje wy陰cznie w formie elektron. lub w postaci elektron. opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za po鈔ednictwem Platformy.Do za這瞠nia konta na Platformie nie jest wymagany certyfikat kwalifikowany. Wykon. sk豉da ofert wy陰cznie za po鈔ednictwem Platformy, klikaj帷 w zak豉dce „Oferty” przycisk „Z堯 ofert”.Po klikni璚iu wykon. zostanie przeniesiony na stron sk豉dania odpowiednio oferty, na kt鏎ej mo積a za陰czy formularz oferty oraz inne pliki sk豉daj帷e si na ofert oraz pliki nie stanowi帷e tre軼i oferty, sk豉dane wraz z ofert, aby wys豉 ofert nale篡 klikn望 przycisk „Wy郵ij ofert”.Zamawiaj帷y informuje, 瞠 Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Przesy豉ne dokumenty powinny by za陰czone w formie plik闚 w formacie odpowiednio . png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg, Wymagania sprz皻owe: przegl康arka internetowa Mozzilla Firefox ver. 65 i p騧n., Google Chrome ver. 66 i p騧niejsze lub Opera ver. 58 i
p騧niejsze, Microsoft Edge ver 18 i p騧niejsze, Internet Explorer 11, lista zalecanych przegl康arek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest u篡wanie najnowszych wersji
przegl康arek, system operacyjny Windows 7 i p騧n., zainstalowane 鈔odowisko Java w wersji min. 1.8 (jre), w przypadku przegl康arek Opera, Chrome i Firefox nale篡 doinstalowa dodatek do przegl康arki Szafir SDK Web, oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym, sta造 dost瘼 do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 1 Mb/s, komputer klasy PC lub MAC, o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z system闚 operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje, zainstalowany program Acrobat
Reader lub inny umo磧iwiaj帷y obs逝g format闚 .pdf. Pozosta貫 wymag. techn. i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokum. elektronicz., elektronicz. kopii dokum. i o鈍iadcze oraz informacji
przekazywanych przy ich u篡ciu opisane zosta造 w Regulaminie korzystania z Platformy.Wszelkie informacje stanowi帷e tajemnic przedsi瑿. w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, kt鏎e Wykonawca zastrze瞠 jako tajemnic przedsi瑿., powinny zosta z這穎ne w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Za陰cznik stanowi帷y
tajemnic przedsi瑿iorstwa”. W zale積o軼i od formatu kwalifik. podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewn., wewn.) wykonawca do陰cza do Platformy uprzednio podpisane dokum. wraz z
wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewn.) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewn.): dokum.w formacie „pdf” nale篡 podpisywa tylko formatem PAdES, Zamawiaj帷y dopuszcza podpisanie dokum.w formacie innym ni „pdf”, wtedy nale篡 u篡 formatu XAdES.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiaj帷y informuje, i administratorem danych osobowych jest Nadle郾iczy Nadle郾ictwa Chojna. Administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Karolin Kaczmarek, z kt鏎ym w sprawach dotycz帷ych przetwarzania danych osobowych mo積a skontaktowa si za po鈔ednictwem poczty elektronicznej pod adresem rodo@szczecin.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod numerem +48 91 432 87 12. Zamawiaj帷y przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego w spos鏏 gwarantuj帷y zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. Zamawiaj帷y udost瘼nia dane osobowe, o kt鏎ych mowa w art. 10 RODO w celu umo磧iwienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony
prawnej, o kt鏎ych mowa w dziale IX PZP, do up造wu terminu do ich wniesienia. Do przetwarzania danych osobowych, o kt鏎ych mowa w art. 10 RODO mog by dopuszczone wy陰cznie osoby posiadaj帷e upowa積ienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych s obowi您ane do zachowania ich w poufno軼i. Dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu zwi您anym z prowadzeniem niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego oraz jego rozstrzygni璚iem, jak r闚nie, je瞠li nie ziszcz si przes豉nki okre郵one w art. 255-256 PZP– w celu zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego oraz jej realizacji, a tak瞠 udokumentowania post瘼owania o udzielenie zam闚ienia i jego archiwizacji. Odbiorcami danych
osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym dokumentacja post瘼owania zostanie udost瘼niona w oparciu o przepisy PZP, a tak瞠 na podstawie ustawy o dost瘼ie do informacji publicznej. Dane
osobowe pozyskane w zwi您ku z prowadzeniem niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 10 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego. Dane osobowe pozyskane w zwi您ku z prowadzeniem niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia mog zosta przekazane podmiotom 鈍iadcz帷ym us逝gi doradcze, w tym us逝gi prawne, i konsultingowe. Osoba, kt鏎ej dotycz
pozyskane w zwi您ku z prowadzeniem niniejszego post瘼owania dane osobowe, ma prawo: dost瘼u do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie
obowi您k闚, o kt鏎ych mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymaga這by niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u Zamawiaj帷y mo瞠 膨da wskazania dodatkowych informacji maj帷ych na celu sprecyzowanie
膨dania, w szczeg鏊no軼i podania nazwy lub daty bie膨cego b康 zako鎍zonego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego; do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16
RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupe軟ienia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 16 RODO, nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie
zam闚ienia publicznego, ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚; do 膨dania od Zamawiaj帷ego – jako
administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Pozosta貫 informacje w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZG.270.5.4.2021

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 4

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na kilka cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Wykonanie nowego grodzenia zabezpieczaj帷ego uprawy rolne

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 77600000-6 - Us逝gi my郵iwskie

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna warto嗆 opcji oraz okoliczno軼i skorzystania z opcji:

Zamawiaj帷y jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj帷y czynno軼i takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zam闚ienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji b璠 prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi帷ym cz窷 Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj帷ego, mog zosta zlecone wszystkie, niekt鏎e lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi帷ym cz窷 Oferty). Zamawiaj帷y nie jest zobowi您any do zlecenia prac obj皻ych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s逝篡 roszczenie o ich zlecenie. Prace b璠帷e przedmiotem Opcji mog zosta zlecone w ilo軼i stanowi帷ej r闚nowarto嗆 do 20 % warto軼i przedmiotu zam闚ienia okre郵onej zgodnie z 3 ust 1 wzoru umowy stanowi帷ego za陰cznik nr 6 do SWZ. Podstaw okre郵enia warto軼i prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre郵enia jej zakresu) b璠 ceny jednostkowe poszczeg鏊nych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi帷ym cz窷 Oferty

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2022-03-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlega b璠zie cena 陰czna brutto podana w Ofercie (za陰cznik nr 4 do SWZ). 2) W ramach kryterium „Samodzielna realizacja zam闚ienia” oceniane b璠zie przyj璚ie przez wykonawc zobowi您ania umownego do wykonywania zam闚ienia samodzielnie przez wykonawc sk豉daj帷ego ofert, tj. bez udzia逝 podwykonawc闚. Zasady realizacji tego zobowi您ania oraz zasady odpowiedzialno軼i za jego niewykonanie zosta造 opisane we wzorze umowy (stanowi帷ym za陰cznik nr 6 SWZ). We wzorze umowy (stanowi帷ym za陰cznik nr 6 do SWZ) zobowi您anie do wykonywania zam闚ienia samodzielnie przez wykonawc sk豉daj帷ego Ofert, tj. bez udzia逝 podwykonawc闚 jest okre郵ane jako „Obowi您ek Samodzielnej Realizacji”.
Wykonawca zamie軼i informacj o przyj璚iu na siebie zobowi您ania umownego do samodzielnej realizacji zam闚ienia w Ofercie (za陰cznik nr 4 do SIWZ). Brak wskazania w Ofercie przyj璚ia przez wykonawc zobowi您ania, o kt鏎ym mowa w zdaniu poprzednim b璠zie uznawane jako nieprzyj璚ie takiego zobowi您ania, a Oferta wykonawcy uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta wykonawcy, kt鏎y zaci庵nie takie zobowi您anie otrzyma 40 pkt.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielna realizacja zam闚ienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Bie膨ce utrzymanie, naprawa, demonta istniej帷ych zabezpiecze

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 77600000-6 - Us逝gi my郵iwskie

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna warto嗆 opcji oraz okoliczno軼i skorzystania z opcji:

Zamawiaj帷y jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj帷y czynno軼i takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zam闚ienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji b璠 prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi帷ym cz窷 Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj帷ego, mog zosta zlecone wszystkie, niekt鏎e lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi帷ym cz窷 Oferty). Zamawiaj帷y nie jest zobowi您any do zlecenia prac obj皻ych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s逝篡 roszczenie o ich zlecenie. Prace b璠帷e przedmiotem Opcji mog zosta zlecone w ilo軼i stanowi帷ej r闚nowarto嗆 do 20 % warto軼i przedmiotu zam闚ienia okre郵onej zgodnie z 3 ust 1 wzoru umowy stanowi帷ego za陰cznik nr 6 do SWZ. Podstaw okre郵enia warto軼i prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre郵enia jej zakresu) b璠 ceny jednostkowe poszczeg鏊nych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi帷ym cz窷 Oferty.

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2022-03-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlega b璠zie cena 陰czna brutto podana w Ofercie (za陰cznik nr 4 do SWZ). 2) W ramach kryterium „Samodzielna realizacja zam闚ienia” oceniane b璠zie przyj璚ie przez wykonawc zobowi您ania umownego do wykonywania zam闚ienia samodzielnie przez wykonawc sk豉daj帷ego ofert, tj. bez udzia逝 podwykonawc闚. Zasady realizacji tego zobowi您ania oraz zasady odpowiedzialno軼i za jego niewykonanie zosta造 opisane we wzorze umowy (stanowi帷ym za陰cznik nr 6 SWZ). We wzorze umowy (stanowi帷ym za陰cznik nr 6 do SWZ) zobowi您anie do wykonywania zam闚ienia samodzielnie przez wykonawc sk豉daj帷ego Ofert, tj. bez udzia逝 podwykonawc闚 jest okre郵ane jako „Obowi您ek Samodzielnej Realizacji”.
Wykonawca zamie軼i informacj o przyj璚iu na siebie zobowi您ania umownego do samodzielnej realizacji zam闚ienia w Ofercie (za陰cznik nr 4 do SIWZ). Brak wskazania w Ofercie przyj璚ia przez wykonawc zobowi您ania, o kt鏎ym mowa w zdaniu poprzednim b璠zie uznawane jako nieprzyj璚ie takiego zobowi您ania, a Oferta wykonawcy uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta wykonawcy, kt鏎y zaci庵nie takie zobowi您anie otrzyma 40 pkt.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielna realizacja zam闚ienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 3

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Organizacja i prowadzenie polowa indywidualnych

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 77600000-6 - Us逝gi my郵iwskie

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna warto嗆 opcji oraz okoliczno軼i skorzystania z opcji:

Zamawiaj帷y jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj帷y czynno軼i takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zam闚ienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji b璠 prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi帷ym cz窷 Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj帷ego, mog zosta zlecone wszystkie, niekt鏎e lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi帷ym cz窷 Oferty). Zamawiaj帷y nie jest zobowi您any do zlecenia prac obj皻ych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s逝篡 roszczenie o ich zlecenie. Prace b璠帷e przedmiotem Opcji mog zosta zlecone w ilo軼i stanowi帷ej r闚nowarto嗆 do 20 % warto軼i przedmiotu zam闚ienia okre郵onej zgodnie z 3 ust 1 wzoru umowy stanowi帷ego za陰cznik nr 6 do SWZ. Podstaw okre郵enia warto軼i prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre郵enia jej zakresu) b璠 ceny jednostkowe poszczeg鏊nych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi帷ym cz窷 Oferty.

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2022-03-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlega b璠zie cena 陰czna brutto podana w Ofercie (za陰cznik nr 4 do SWZ). 2) W ramach kryterium „Samodzielna realizacja zam闚ienia” oceniane b璠zie przyj璚ie przez wykonawc zobowi您ania umownego do wykonywania zam闚ienia samodzielnie przez wykonawc sk豉daj帷ego ofert, tj. bez udzia逝 podwykonawc闚. Zasady realizacji tego zobowi您ania oraz zasady odpowiedzialno軼i za jego niewykonanie zosta造 opisane we wzorze umowy (stanowi帷ym za陰cznik nr 6 SWZ). We wzorze umowy (stanowi帷ym za陰cznik nr 6 do SWZ) zobowi您anie do wykonywania zam闚ienia samodzielnie przez wykonawc sk豉daj帷ego Ofert, tj. bez udzia逝 podwykonawc闚 jest okre郵ane jako „Obowi您ek Samodzielnej Realizacji”.
Wykonawca zamie軼i informacj o przyj璚iu na siebie zobowi您ania umownego do samodzielnej realizacji zam闚ienia w Ofercie (za陰cznik nr 4 do SIWZ). Brak wskazania w Ofercie przyj璚ia przez wykonawc zobowi您ania, o kt鏎ym mowa w zdaniu poprzednim b璠zie uznawane jako nieprzyj璚ie takiego zobowi您ania, a Oferta wykonawcy uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta wykonawcy, kt鏎y zaci庵nie takie zobowi您anie otrzyma 40 pkt.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielna realizacja zam闚ienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 4

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Obs逝ga pomieszczenia ch這dniczego

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 77600000-6 - Us逝gi my郵iwskie

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna warto嗆 opcji oraz okoliczno軼i skorzystania z opcji:

Zamawiaj帷y jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj帷y czynno軼i takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zam闚ienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji b璠 prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi帷ym cz窷 Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj帷ego, mog zosta zlecone wszystkie, niekt鏎e lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi帷ym cz窷 Oferty). Zamawiaj帷y nie jest zobowi您any do zlecenia prac obj皻ych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s逝篡 roszczenie o ich zlecenie. Prace b璠帷e przedmiotem Opcji mog zosta zlecone w ilo軼i stanowi帷ej r闚nowarto嗆 do 20 % warto軼i przedmiotu zam闚ienia okre郵onej zgodnie z 3 ust 1 wzoru umowy stanowi帷ego za陰cznik nr 6 do SWZ. Podstaw okre郵enia warto軼i prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre郵enia jej zakresu) b璠 ceny jednostkowe poszczeg鏊nych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi帷ym cz窷 Oferty.

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2022-03-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlega b璠zie cena 陰czna brutto podana w Ofercie (za陰cznik nr 4 do SWZ). 2) W ramach kryterium „Samodzielna realizacja zam闚ienia” oceniane b璠zie przyj璚ie przez wykonawc zobowi您ania umownego do wykonywania zam闚ienia samodzielnie przez wykonawc sk豉daj帷ego ofert, tj. bez udzia逝 podwykonawc闚. Zasady realizacji tego zobowi您ania oraz zasady odpowiedzialno軼i za jego niewykonanie zosta造 opisane we wzorze umowy (stanowi帷ym za陰cznik nr 6 SWZ). We wzorze umowy (stanowi帷ym za陰cznik nr 6 do SWZ) zobowi您anie do wykonywania zam闚ienia samodzielnie przez wykonawc sk豉daj帷ego Ofert, tj. bez udzia逝 podwykonawc闚 jest okre郵ane jako „Obowi您ek Samodzielnej Realizacji”.
Wykonawca zamie軼i informacj o przyj璚iu na siebie zobowi您ania umownego do samodzielnej realizacji zam闚ienia w Ofercie (za陰cznik nr 4 do SIWZ). Brak wskazania w Ofercie przyj璚ia przez wykonawc zobowi您ania, o kt鏎ym mowa w zdaniu poprzednim b璠zie uznawane jako nieprzyj璚ie takiego zobowi您ania, a Oferta wykonawcy uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta wykonawcy, kt鏎y zaci庵nie takie zobowi您anie otrzyma 40 pkt.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielna realizacja zam闚ienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1) zdolno嗆 do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym-Zamawiaj帷y nie formu逝je warunku udzia逝 w post瘼owaniu w odniesieniu do warunku zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym.
2) uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej-Zamawiaj帷y nie formu逝je warunku udzia逝 w post瘼owaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej.
3) sytuacja ekonomicznej lub finansowa-Zamawiaj帷y nie formu逝je warunku udzia逝 w post瘼owaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej.
4) zdolno嗆 technicznej lub zawodowej-Warunek ten, w zakresie do鈍iadczenia, zostanie uznany za spe軟iony, je郵i Wykonawca wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich 3 lat od dnia w kt鏎ym up造wa termin sk豉dania ofert (a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie): (a) Dla cz窷ci Pakiet 1-zrealizowa lub realizuje (przy czym w tym przypadku b璠zie liczona warto嗆 zrealizowanej cz窷ci przedmiotu umowy) co najmniej 1 us逝g (przez us逝g rozumie si wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegaj帷 na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu i/lub z zakresu gospodarki 這wieckiej, na kwot nie mniejsz ni 10 000,00 z brutto; (b)Dla cz窷ci Pakiet 2-zrealizowa lub realizuje (przy czym w tym przypadku b璠zie liczona warto嗆 zrealizowanej cz窷ci przedmiotu umowy) co najmniej 1 us逝g (przez us逝g rozumie si wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegaj帷 na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu i/lub z zakresu gospodarki 這wieckiej, na kwot nie mniejsz ni 4 000,00 z brutto; (c)Dla cz窷ci Pakiet 3-zrealizowa lub realizuje (przy czym w tym przypadku b璠zie liczona warto嗆 zrealizowanej cz窷ci przedmiotu umowy) co najmniej 1 us逝g (przez us逝g rozumie si wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegaj帷 na wykonywaniu prac z zakresu gospodarki 這wieckiej w tym polegaj帷ych na obs逝dze polowa, na kwot nie mniejsz ni 20000,00 z brutto; (d)Dla cz窷ci Pakiet 4- zrealizowa lub realizuje (przy czym w tym przypadku b璠zie liczona warto嗆 zrealizowanej cz窷ci przedmiotu umowy) co najmniej 1 us逝g (przez us逝g rozumie si wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegaj帷 na wykonywaniu prac z zakresu gospodarki 這wieckiej, na kwot nie mniejsz ni 7 000,00 z brutto.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) o鈍iadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z p騧n. zm.), z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert lub ofert cz窷ciow, albo o鈍iadczenie o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty lub oferty cz窷ciowej niezale積ie od innego Wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej - (wz鏎 o鈍iadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej stanowi za陰cznik nr 8 do SWZ),
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporz康zone nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji
3) o鈍iadczenie wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 PZP (o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporz康zone wg za陰cznika nr 5B do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania okre郵onych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dotycz帷ych orzeczenia zakazu ubiegania si o zam闚ienie publiczne tytu貫m 鈔odka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotycz帷ych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj帷ego na celu zak堯cenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, e) art. 109 ust. 4, 8 i 10 PZP, f) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP- (wz鏎 o鈍iadczenie Wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania stanowi za陰cznik nr 10 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: W celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w pkt 7.1. Zamawiaj帷y przed udzieleniem zam闚ienia, dzia豉j帷 na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzie z這瞠nia, nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
a) wykazu us逝g wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi te zosta造 wykonane (wz鏎 wykazu wykonanych us逝g stanowi za陰cznik nr 9 do SWZ). Je瞠li Wykonawca powo逝je si na do鈍iadczenie w realizacji us逝g wykonanych wsp鏊nie z innymi wykonawcami wykaz, o kt鏎ym mowa wy瞠j dotyczy us逝g, w kt鏎ych wykonaniu wykonawca ten bezpo鈔ednio uczestniczy.
Okres wyra穎ny w latach, o kt鏎ym mowa wy瞠j, liczy si wstecz od dnia w kt鏎ym up造wa termin sk豉dnia ofert.
b) dowod闚 okre郵aj帷ych, 瞠 wskazane przez Wykonawc us逝gi na potwierdzenie spe軟ienia warunku udzia逝 w post瘼owaniu dot. zdolno軼i technicznej lub zawodowej w zakresie do鈍iadczenia zosta造 wykonane nale篡cie. Dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi by造 wykonywane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Zamawiaj帷y nie wymaga od Wykonawc闚 przed這瞠nia przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

a) formularz Oferty (sporz康zony wg wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 4 do SWZ) sporz康zony pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
b) kosztorys ofertowy (sporz康zony wg wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 4A do SWZ) sporz康zony pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
c) o鈍iadczenia, sporz康zone zgodnie ze wzorami stanowi帷ymi odpowiednio za陰cznik nr 5A i za陰cznik 5B do SWZ, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/os鏏 upowa積ionych do reprezentacji podmiotu sk豉daj帷ego o鈍iadczenie, z這穎ne przez:
- Wykonawc,
- Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia,
d) w przypadku powo豉nia si na zasoby podmiot闚 trzecich - o鈍iadczenia, sporz康zone zgodnie ze wzorami stanowi帷ymi odpowiednio za陰cznik nr 5C i za陰cznik 5D do SWZ, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/os鏏 upowa積ionych do reprezentacji podmiotu udost瘼niaj帷ego Wykonawcy zasoby na zasadzie okre郵onej w art. 118 w zw. z art. 266 PZP, o ile dotyczy,
e) w przypadku powo豉nia si na zasoby podmiot闚 trzecich - zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚 zgodnie z pkt 9.4. SWZ, je瞠li Wykonawca wykazuj帷 spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu polega na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiot闚; (Niewi捫帷y wz鏎 zobowi您ania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby wykonania zam闚ienia stanowi za陰cznik nr 7 do SWZ),
f) pe軟omocnictwo lub inny dokument potwierdzaj帷y umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, osoby dzia豉j帷ej w imieniu wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia lub osoby dzia豉j帷ej w imieniu podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby na zasadach okre郵onych w art. 118 PZP, je瞠li w imieniu Wykonawcy, Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia lub podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby na zasadach okre郵onych w art. 118 PZP - dzia豉 osoba, kt鏎ej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt 13.4. lit h) SWZ, sporz康zone w spos鏏 okre郵ony w pkt 9.8.-9.18 SWZ,
g) o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 4 PZP – z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy, w przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia – tre嗆 o鈍iadczenia zawarta w formularzu Oferty stanowi帷ym za陰cznik nr 4 do SWZ;
h) wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym os鏏 upowa積ionych do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieni篹nej).
i) odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru w celu potwierdzenia, 瞠 osoba dzia豉j帷a w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia dokument闚, o kt鏎ych mowa w zdaniu poprzednim, je瞠li Zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

W przypadku oferty wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty nale篡 wskaza firmy (nazwy) wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia;
2) oferta musi by podpisana w taki spos鏏, by wi您a豉 prawnie wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia. Osoba podpisuj帷a ofert musi posiada umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynika z tre軼i pe軟omocnictwa za陰czonego do oferty – tre嗆 pe軟omocnictwa powinna dok豉dnie okre郵a zakres umocowania;
3) O鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. o鈍iadczenie o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu (wg wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 5A do SWZ) oraz o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 5B do SWZ) sk豉da ka盥y z wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu. O鈍iadczenia wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o kt鏎ych mowa wy瞠j powinny zosta z這穎ne wraz z ofert pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) dokumenty, o kt鏎ych mowa w pkt 9.3. obowi您any b璠zie z這篡 ka盥y z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia
5) wszyscy Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia b璠 ponosi odpowiedzialno嗆 solidarn za wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia wyznacz spo鈔鏚 siebie Wykonawc kieruj帷ego (lidera), upowa積ionego do zaci庵ania zobowi您a, otrzymywania polece oraz instrukcji dla i w imieniu ka盥ego, jak te dla wszystkich partner闚;
7) Zamawiaj帷y mo瞠 w ramach odpowiedzialno軼i solidarnej 膨da wykonania umowy w ca這軼i przez lidera lub od wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia 陰cznie lub ka盥ego z osobna.
8) Zamawiaj帷y informuje o tre軼i przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z kt鏎ym w odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych do鈍iadczenia, wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.
W zwi您ku z powy窺zym Wykonawca jest zobowi您any za陰czy do oferty podmiotowy 鈔odek dowodowy w postaci o鈍iadczenia, z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy.
Wz鏎 stosownego o鈍iadczenia zosta zawarty w formularzu Oferty stanowi帷ym za陰cznik nr 4 do SWZ i Zamawiaj帷y zaleca z這篡 to o鈍iadczenie w豉郾ie w tym formularzu.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmian postanowie Umowy w stosunku do tre軼i Oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wyst徙ienia co najmniej jednej z okoliczno軼i wymienionych poni瞠j, z uwzgl璠nieniem podawanych warunk闚 ich wprowadzenia:
1) Zamawiaj帷y dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wyst徙i co najmniej jedna z poni窺zych sytuacji:
a) konieczno嗆 zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwi您a ni wskazane w Opisie Przedmiotu Zam闚ienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwi您a grozi這 niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy albo narusza這 obowi您uj帷e przepisy prawa;
b) konieczno嗆 zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwi您a albo innymi 鈔odkami ze wzgl璠u na zmiany obowi您uj帷ego prawa lub regulacji obowi您uj帷ych w Pa雟twowym Gospodarstwie Le郾ym Lasy Pa雟twowe;
c) pojawienie si nowych technologii wykonania prac gwarantuj帷ych co najmniej ten sam standard wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie powoduj帷ych wi瘯szych strat i zanieczyszcze w 鈔odowisku naturalnym ni te, kt鏎e mog powsta przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy w spos鏏 pierwotnie ni opisany.
2) Zamawiaj帷y dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji spe軟ienia 鈍iadczenia, w tym przeprowadzania odbior闚, je郵i nie zmniejszy to standardu 鈍iadczenia us逝g i nie spowoduje zwi瘯szenia koszt闚 dokonywania odbior闚, kt鏎e obci捫a造by Zamawiaj帷ego.
3) Zamawiaj帷y dopuszcza wprowadzenie zmian cz窷ci Przedmiotu Umowy, kt鏎e Wykonawca przewidzia do realizacji za pomoc podwykonawc闚 na inne cz窷ci Przedmiotu Umowy, w tym r闚nie na cz窷ci, kt鏎ych Wykonawca nie wskaza w z這穎nej przez siebie ofercie. Zmiana nie mo瞠 poci庵n望 za sob zmiany terminu realizacji ani zwi瘯szenia wynagrodzenia nale積ego Wykonawcy.
4) Zamawiaj帷y dopuszcza zmian w zakresie tre軼i dokument闚 przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie mo瞠 spowodowa braku informacji niezb璠nych Zamawiaj帷emu do prawid這wej realizacji Umowy.
5) Ponadto Zamawiaj帷y dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:
a) wyst徙ienia si造 wy窺zej, co uniemo磧iwia wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ;
b) rezygnacji przez Zamawiaj帷ego z realizacji cz窷ci Przedmiotu Umowy. W takim przypadku mo瞠 zosta zmniejszony zakres Przedmiotu Umowy, a wynagrodzenie przys逝guj帷e Wykonawcy zostanie pomniejszone w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w Kosztorysie Ofertowym stanowi帷ym cz窷 Oferty, przy czym Zamawiaj帷y zap豉ci za wszystkie spe軟ione 鈍iadczenia.
6)Zamawiaj帷y dopuszcza zmian Podwykonawc闚 – podmiot闚 trzecich, na zasobach kt鏎ych Wykonawca opiera si wykazuj帷 spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu pod warunkiem, 瞠 kolejny Podwykonawca wyka瞠 spe軟ianie warunk闚 w zakresie wymaganym przez Zamawiaj帷ego na etapie post瘼owania o zam闚ienie publiczne.
2. Wyst徙ienie kt鏎ejkolwiek z okoliczno軼i wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowi您ania Stron do wprowadzenia zmiany.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2021-09-24 08:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: za po鈔ednictwem platformy SMARTPZP https://portal.smartpzp.pl/nadl.chojna

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-24 08:15

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Pe貫n i szczeg馧owy opis warunk闚 zam闚ienia okre郵a Specyfikacja Warunk闚 Zam闚ienia (SWZ) dost瘼na na stronie https://portal.smartpzp.pl/nadl.chojna

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.