eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgorzelec › Modernizacja Auli Koncertowej PSM w ZgorzelcuOgłoszenie z dnia 2022-05-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja Auli Koncertowej PSM w Zgorzelcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000286723

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Langiewicza 29

1.5.2.) Miejscowość: Zgorzelec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-900

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 756466886

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ksiegowosc@psmzgorzelec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.e-cea.pl/0723

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

państwowa szkoła muzyczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja Auli Koncertowej PSM w Zgorzelcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5134d075-dcf0-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00182271

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00179195/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja Auli Koncertowej PSM w Zgorzelcu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5134d075-dcf0-11ec-9a86-f6f4c648a056

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1 W post. o udzielenie zam. publ.
komunikacja między Zam. a Wyk. odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Wyk. zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zam. publ. musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na
Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z
Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na str. int. https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje
zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozp. Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz. i przekaz. infor. oraz wymagań techn. dla dok. elektron. oraz środków
komunikacji elektron. w post. o udziel. zam. publ. lub w konkursie (Dz. U. poz. 2452), zwane dalej rozp. Prezesa Rady Ministrów w
sprawie wymagań dla dokum. elektron.
7. Dokum. elektron., o których mowa w § 2 ust. 1 rozp. Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektr.,
sporządza się w postaci elektr., w formatach danych określonych w przepisach rozp. Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, z uwzgl. rodzaju przekaz. danych i przekazuje się, jako załączniki.
9. Informacje, ośw. lub dok., inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozp. Prezesa Rady Ministrów w spr. wymagań dla dokumentów elektr.,
przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektron.:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozp. Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje
się, jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektron. (np.: w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
10. Jeżeli dok. elektron., przekazywane przy użyciu środków komun. elektron., zawierają inf. stan. tajemnicę przeds. w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.)
Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
11. Komunikacja w post., z wyłączeniem składania ofert do post., odbywa się drogą elektron. za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za ich pośrednictwem odbywa się w szcz.
przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze te umożliwiają również dołączenie zał.
do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja Auli Koncertowej PSM w Zgorzelcu
na 1. piętrze w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego, ul. Langiewicza 29, 59-900
Zgorzelec.
1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia
Aula Koncertowa jest najważniejszą w szkole salą wielofunkcyjną, która pełni kluczową rolę w procesie dydaktycznym i
jednocześnie jest jej wizytówką. Celem modernizacji auli jest poprawa walorów akustycznych poprzez montaż odpowiednich
paneli akustycznych. Modernizacja auli zakłada budowanie nowej sceny, a ze względów bezpieczeństwa konieczna jest
wymiana starej podłogi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79930000-2 - Specjalne usługi projektowe

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 - Układanie kabli

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45442100-8 - Roboty malarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.
Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosował będzie wyłącznie kryteria określone w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Numeracja zgodna z SWZ
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
6.1.2.spełniają warunki udziału w postępowaniu:
6.1.2.1 dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
􀀀 Zamawiający nie określa warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
􀀀 dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
􀀀 Zamawiający nie określa warunku prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
6.1.2.2 dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej
􀀀 Zamawiający nie określa warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
6.1.2.3 dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się w zrealizowaniem w okresie nie wcześniej
niż w ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie – co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu modernizacji pomieszczeń o wartości minimalnej
150 000 zł brutto.
Oświadczenie o powyższym należy złożyć w załączniku nr 5 do SWZ, które wstępnie potwierdzi spełnienie warunku udziału
w niniejszym postępowaniu przetargowym.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Numeracja zgodna z SWZ
8.2. W celu potwierdzenia braku podstaw obligatoryjnego wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
8.2.1. Wypełnionego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na załączniku nr 4 do SWZ– załączyć do oferty.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Numeracja zgodna z SWZ
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
􀀀 należy złożyć wypełnione oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru na załączniku nr
5 do SWZ – DO OFERTY
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć dokumenty:
8.1.1. dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
􀀀 Zamawiający nie określa warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
8.1.2. dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
􀀀 Zamawiający nie określa warunku prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
8.1.3. dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej
􀀀 Zamawiający nie określa warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
8.1.4. dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
Wykaz robót budowlanych - co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu modernizacji pomieszczeń o wartości
minimalnej 150 000 zł brutto - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie – według wzoru
na załączniku nr 8 do SWZ – NA WEZWANIE Zamawiającego (zgodnie z punktem 8.4 SWZ)
Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty.
Okresy wyrażone w latach lub miesiącach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami,
wykaz o którym mowa wyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Numeracja zgodna z SWZ
5.1. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów – Zamawiający nie określa
przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Numeracja zgodna z SWZ
13.6. Zawartość oferty. Złożona oferta opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, musi zawierać:
13.6.1. wypełniony załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty,
13.6.2. wypełniony załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
13.6.3. wypełniony załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w
postępowaniu
13.6.4. odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli zamawiający może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do
tych dokumentów. Zapisy tego punktu stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym
zasoby na takich zasadach.
13.6.5. załącznik nr 7 do SWZ – zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy)
13.6.6. pełnomocnictwa – jeżeli niezbędne – vide pkt. 13.4. – 13.5. SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Numeracja zgodna z SWZ
9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
9.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 9.1., Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
9.3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 9.1.
9.4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa pkt. 9.1. została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
9.5. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
9.5.1. partnerzy ustanawiają i wskazują pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem (liderem) był jeden z partnerów.
9.5.2. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów,
9.5.3. każdy z partnerów musi złożyć oświadczenie, wg wzoru na załączniku nr 4 oraz nr 5 do SWZ, potwierdzające, że nie
podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia,
9.5.4. partnerzy konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają warunki udziału w postępowaniu.
9.5.5. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują roboty
budowlane lub usługi (jeżeli dotyczy robót budowlanych lub usług), do realizacji których te zdolności są wymagane.
9.5.6. składając ofertę wspólną należy złożyć do oferty oświadczenie wskazujące, która część zamówienia będzie
realizowana przez poszczególne podmioty konsorcjum,
9.5.7 wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (lidera) konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

20.1. Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 9 SWZ.
20.2. Zgodnie z treścią art. 455 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w postanowieniach umowy.
Możliwość dokonania zmian została ujęta w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-13 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-13 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-08

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Numeracja zgodna z SWZ.
2.15. Zamawiający zastrzega, zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy PZPZ, że przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia ofert, które podlegają ocenie w ramach kryterium
oceny ofert, a po przeprowadzonych negocjacjach zaprosi wykonawców do składania ofert dodatkowych. Ponadto
Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji, stosując kryteria
oceny ofert.
6.2. Zamawiający dokona wstępnej oceny czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 i 5 do
SWZ
6.3. Zamawiający nie stawia wymogu, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom (ale nie polega na zasobach tych podwykonawców), wykazał brak istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu i złożył oświadczenie wg treści załącznika nr 4 do SWZ dotyczący podwykonawców
(art. 462 ust. 5 ustawy PZP).
6.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie w zakresie wskazanym w
załączniku 4 i 5 do SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te wstępnie potwierdzają brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków
udziału w postępowaniu.
6.5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia,
wraz z oświadczeniem (załącznik 4 i 5 do SWZ), także oświadczenie (załącznik 4 i 5 do SWZ) podmiotu udostępniającego
zasoby, wstępnie potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
8.7. W celu zapewnienia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
Zamawiający żąda od wykonawcy przedłożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w
dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca
wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Zapisy tego punktu stosuje się odpowiednio do osoby działającej
w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP lub podwykonawcy
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust 1 ustawy PZP, dane umożliwiające dostęp do tych środków;
Jednocześnie Zamawiający dodaje informacje dot. komunikacji elektronicznej:
12. W przypadku zał., które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozp. Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektr. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektron., podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być
opatrzone, zgodnie z wyborem Wyk./wyk. wspólnie ubiegającego się o udzielenie zam./podmiotu udostępniającego zasoby,
podpisem typu zewn. lub wewn. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewn., wewn.) dodaje się uprzednio
podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ
wewnętrzny).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.