eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łeba › Bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie zimowe terenów gminnych na obszarze miasta Łeby w latach 2021-2022Ogłoszenie z dnia 2021-09-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie zimowe terenów gminnych na obszarze miasta Łeby w latach 2021-2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Łeba

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979743

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 90

1.5.2.) Miejscowość: Łeba

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-300

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wojciech.siwczynski@leba.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://leba.um.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie zimowe terenów gminnych na obszarze miasta Łeby w latach 2021-2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-27db8250-1604-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00181082

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/leba

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/leba

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/leba
2. Zaleca się, aby Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, posiadał konto na platformie zakupowej. Rejestracja oraz logowanie dostępne jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/leba Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej i formularza Wyślij wiadomość. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia.
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: wojciech.siwczynski@leba.eu
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: wojciech.siwczynski@leba.eu. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GK.271.1.2021.WS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających w szczególności na : utrzymaniu w ciągłej czystości dróg gminnych , dróg wewnętrznych, placów , skwerów i innych przyległych do dróg ogólnodostępnych terenów publicznych a także terenów leśnych położonych na terenie miasta Łeby wraz z oczyszczaniem wpustów ulicznych sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami od wpustów do kolektorów zbiorczych położonych na terenach publicznych. Ponadto przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na kompleksowym wykonaniu usług w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych zarządzanych przez Burmistrza Miasta Łeby polegające na: odśnieżaniu i usuwaniu gołoledzi z wszystkich ulic i chodników na całej szerokości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-12-01 do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług , zgodnych z przedmiotem zamówienia. Przedmiot zamówienia: podobne usługi zgodne z przedmiotem zamówienia o kodach CPV określonych w tym zamówieniu. Wielkość i zakres zamówienia: do 20 % wartości zamówienia. Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie: zgodne z warunkami określonymi w SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Sposób oceny spełnienia warunków udziału „uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów”:
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, jeżeli posiada wymagane uprawnienia do wykonywania zamówienia tj.:
a) aktualną decyzję wydaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii rejestrującą podmiot do prowadzenia działalności polegającej na transportowaniu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. I oraz aktualną decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii dopuszczającą środki transportowe do przewożenia padłych zwierząt
b) wpis do rejestru (BDO) podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonym przez marszałka zgodnie z art. 49 i 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.);
3. Sposób oceny spełnienia warunków udziału „sytuacja ekonomiczna lub finansowa”:
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, nie mniejszą niż 200000,00 zł (dwieście tysięcy 00/100 złotych).
4. Sposób oceny spełnienia warunków „zdolność techniczna lub zawodowa”: Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, jeżeli posiada niezbędną zdolność techniczną i zawodową:
4.1 w zakresie potencjału technicznego dysponuje:
a) zamiatarka uliczna – 1 szt.
b) zamiatarka chodnikowa – 1 szt
c) piaskarko-solarka – 2 szt.
d) pługi odśnieżne – szt.2
e) samochód skrzyniowy lub samowyładowczy do 5 t - 1 szt.
f) samochód dostawczy o masie całkowitej do 3,5 t - 1 szt.
g) ciągnik kołowy z przyczepą – szt.1.
4.2 w zakresie dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, spełniającymi minimalne wymogi, tj.:
- osoby, które w zakresie realizacji niniejszego zamówienia będą wykonywać czynności polegające na obsłudze pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia ( tj. operatorzy sprzętu, kierowcy).
4.3 w zakresie zdolności zawodowej - wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w zakresie utrzymania czystości i porządku terenów publicznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyny nie zależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesiący - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku gdy suma wynagrodzenia wykonawcy za świadczenie usług wymienionych w załączonym wykazie wyniesie co najmniej 1.500 000,00 zł brutto.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców, wyżej wymieniony warunek musi być spełniony łącznie przez wszystkich wykonawców.
5. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.
3. Wysokość wadium wynosi: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu należy je przelać na rachunek bankowy Zamawiającego:
Gmina Miejska Łeba
Bank Spółdzielczy w Łebie
66 9324 0008 0000 0202 2000 0010
Za wadium skutecznie wniesione przelewem na wyżej wskazany rachunek bankowy, Zamawiający uznaje wadium, które najpóźniej przed upływem terminu składania ofert będzie znajdować się na rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek. Przelew powinien być opatrzony dopiskiem „Wadium - Bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie zimowe terenów gminnych na obszarze miasta Łeby w latach 2021-2022 – GK.271.1.2021.WS”.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał wadium sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta.
8. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest aby poręczenie lub gwarancja obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
9. Poręczenie lub gwarancja musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.
10. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba że wynika to z przepisów prawa.
11. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – gwarancja wadialna zawierana przez jednego z Wykonawców wspólnych musi jednocześnie wyszczególniać wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w ustawie pzp, w szczególności w art. 98 ust. 6.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagane jest załączenie następujących dokumentów:
- Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- kopia umowy regulującej współpracę Wykonawców - jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany do Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Nie stanowią Zmiany:
1) Zmiany w zakresie wyposażenia i personelu przy pomocy których realizowana jest usługa.
2) Zmiany w zakresie danych kontaktowych (adres, email i numeru telefonu) Wykonawcy.
3) Zmiany pełnomocników.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/leba

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-18 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 90 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.