eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › "Dostawa z dostarczeniem, instalacją i wdrożeniem wyposażenia serwerowni w sprzęt i oprogramowanie dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze"Ogłoszenie z dnia 2021-09-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa z dostarczeniem, instalacją i wdrożeniem wyposażenia serwerowni w sprzęt i oprogramowanie dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze

1.3.) Oddział zamawiającego: WiMBP

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276541

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Wojska Polskiego 9

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-077

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@wimbp.zora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wimbp.zgora.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/416609fd-a355-4e7e-8d18-261918e7b445

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa z dostarczeniem, instalacją i wdrożeniem wyposażenia serwerowni w sprzęt i oprogramowanie dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-65190853-ff83-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00180949

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00146525/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostarczenie, instalacja i wdrożenie serwerów wraz z niezbędnymi komponentami, urządzeń zabezpieczających, sprzętu sieciowego i oprogramowania

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00151939/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AD.215.2.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Dostawę wraz z dostarczeniem i wdrożeniem wyposażenia serwerowni w sprzęt i oprogramowanie: serwery rackowe wraz z niezbędnymi komponentami, macierz dyskowa wraz z niezbędnym wyposażeniem, oprogramowanie do wirtualizacji i zarządzania zasobami Vmware, urządzenie wraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii bezpieczeństwa, zasilacz awaryjny UPS oraz sprzęt sieciowy zabezpieczający dostęp do zasobów informatycznych, wyposażenie sieci LAN,
2. instalację i próbne uruchomienie sprzętu oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu ich obsługi w wymiarze godzinowym nie mniejszym niż 16 godzin.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30233141-1 - Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)

48710000-8 - Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania

48730000-4 - Pakiety oprogramowania zabezpieczającego

48820000-2 - Serwery

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 316819,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 316819,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 316819,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INTEGRALE IT Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7393892156

7.3.3) Ulica: ul. Winogrady 18a

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-663

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 316819,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.