eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › "Dostawa z dostarczeniem, instalacją i wdrożeniem wyposażenia serwerowni w sprzęt i oprogramowanie dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze"Ogłoszenie z dnia 2021-08-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Dostawa z dostarczeniem, instalacją i wdrożeniem wyposażenia serwerowni w sprzęt i oprogramowanie dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze

1.2.) Oddział zamawiającego: WiMBP

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276541

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Al. Wojska Polskiego 9

1.4.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.4.3.) Kod pocztowy: 65-077

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@wimbp.zora.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wimbp.zgora.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00160287

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-08-25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00151939/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.5. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej

Przed zmianą:
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) skrzynki ePUAP: /BibliotekaZG/SkrytkaESP
3) poczty elektronicznej (e-mail): administracja@wimbp.zgora.pl
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

Po zmianie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) skrzynki ePUAP: /BibliotekaZG/SkrytkaESP
3) poczty elektronicznej (e-mail): administracja@wimbp.zgora.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.6. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej

Przed zmianą:
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
9. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

Po zmianie:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Dostawę wraz z dostarczeniem i wdrożeniem wyposażenia serwerowni w sprzęt i oprogramowanie: serwery typu kasetowego „blade” wraz z niezbędnymi komponentami, macierz dyskowa wraz z niezbędnym wyposażeniem, oprogramowanie do wirtualizacji i zarządzania zasobami Vmware, urządzenie wraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii bezpieczeństwa, zasilacz awaryjny UPS oraz sprzęt sieciowy zabezpieczający dostęp do zasobów informatycznych, wyposażenie sieci LAN,
2. instalację i próbne uruchomienie sprzętu oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu ich obsługi w wymiarze godzinowym nie mniejszym niż 16 godzin.

Po zmianie:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Dostawę wraz z dostarczeniem i wdrożeniem wyposażenia serwerowni w sprzęt i oprogramowanie: serwery rackowe wraz z niezbędnymi komponentami, macierz dyskowa wraz z niezbędnym wyposażeniem, oprogramowanie do wirtualizacji i zarządzania zasobami Vmware, urządzenie wraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii bezpieczeństwa, zasilacz awaryjny UPS oraz sprzęt sieciowy zabezpieczający dostęp do zasobów informatycznych, wyposażenie sieci LAN,
2. instalację i próbne uruchomienie sprzętu oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu ich obsługi w wymiarze godzinowym nie mniejszym niż 16 godzin.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 3)

Przed zmianą:
WYSOKOŚĆ URZĄDZEŃ SIECIOWYCH ZABEZPIECZAJĄCYCH DOSTĘP DO ZASOBÓW INFORMATYCZNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA SIECI LAN WYSPECYFIKOWANYCH W pkt 6 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Po zmianie:
WYSOKOŚĆ URZĄDZEŃ SIECIOWYCH ZABEZPIECZAJĄCYCH DOSTĘP DO ZASOBÓW INFORMATYCZNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA SIECI LAN WYSPECYFIKOWANYCH W pkt 6 SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2021-08-26 08:00

Po zmianie:
2021-08-31 08:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-08-26 13:00

Po zmianie:
2021-08-31 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2021-09-24

Po zmianie:
2021-09-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.