eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mława › Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługi urządzeń ochrony technicznej w obiektach Sądu Rejonowego w Mławie oraz w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Żurominie"Ogłoszenie z dnia 2023-04-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługi urządzeń ochrony technicznej w obiektach Sądu Rejonowego w Mławie oraz w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Żurominie"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD REJONOWY W MŁAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000324843

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Władysława Stanisława Reymonta 3

1.5.2.) Miejscowość: Mława

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gospodarczy@mlawa.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: mlawa.sr.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c583dcd0-ce1d-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługi urządzeń ochrony technicznej w obiektach Sądu Rejonowego w Mławie oraz w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Żurominie"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c583dcd0-ce1d-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00180764

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00113243/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świdczenie usługi stałej , bezpośredniej ochrony fizycznej osób -pracowników i interesantów, obiektów i mienia znajdującego się na terenie nieruchomosci Zamawiającego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00156815

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZP 02/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest: „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługi urządzeń ochrony technicznej w obiektach Sądu Rejonowego w Mławie oraz w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Żurominie”
2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w obiektach przy ul. Reymonta 3 i w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Żurominie. Obowiązek osobistego wykonania zamówienia nie dotyczy grupy interwencyjnej. Pracownicy ochrony muszą być zatrudnieni przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób zaangażowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia, zasady kontroli i sankcjonowania Wykonawcy z tytułu niespełnienia tych wymagań opisano odpowiednio we wzorze umowy o zamówienie publiczne stanowiącej Załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.
3. Obiekty nie są ujęte w ewidencji Wojewody, obiektów przeznaczonych do ochrony obowiązkowej.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 do niniejszej SWZ.
5. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 uPzp, wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę lub podwykonawcę do świadczenia usługi ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach Zamawiającego (z wyłączeniem grupy interwencyjnej), były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usług w ramach realizacji zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 627300 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 790876,22 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.