eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Kompleksowa usługa: relokacja z rozruchem sprzętu medycznego oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pracowni Hemodynamiki dla Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.Ogłoszenie z dnia 2023-04-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Kompleksowa usługa: relokacja z rozruchem sprzętu medycznego oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pracowni Hemodynamiki dla Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INWESTYCJE MEDYCZNE ŁÓDZKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 101745880

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Narutowicza 34 lok. 105

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-135

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@iml.biz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.iml.biz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/iml

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa usługa: relokacja z rozruchem sprzętu medycznego oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pracowni Hemodynamiki dla Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ce450310-cfb6-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00180719

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160433

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 6/ZP/P/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest realizacja zadania kompleksowej usługi: relokacji z rozruchem sprzętu medycznego oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pracowni Hemodynamiki dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 w Sieradzu. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w niniejszej SWZ i załącznikach do niej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 51400000-6 - Usługi instalowania sprzętu medycznego i chirurgicznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

72700000-7 - Usługi w zakresie sieci komputerowej

63110000-3 - Usługi przeładunku towarów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższa ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.