eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zamość › Remont dróg na terenie Gminy Zamość - wrzesień 2021Ogłoszenie z dnia 2021-09-14

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont dróg na terenie Gminy Zamość – wrzesień 2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ GMINY ZAMOŚĆ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060235179

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szczebrzeska 120

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gzok@zamosc.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gzokgminyzamosc.naszbip.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dróg na terenie Gminy Zamość – wrzesień 2021

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1643c01a-1484-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00180451

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003311/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Remont dróg na terenie Gminy Zamość - wrzesień 2021

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gzokgminyzamosc.naszbip.pl/, https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl,
https://epuap.gov.pl/wps/portal, gzok@zamosc.org.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest wyłącznie w języku polskim. Nr sprawy: GZOK.2710.113.2021.
Wykonawcy w korespondencji powinni powoływać się na w/w oznaczenie. W postępowaniu o
udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu, ePUAPu oraz poczty elektronicznej. Wykonawca zamierzający wziąć udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca
posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji” Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą
oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika.
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej
wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę
akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu
korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem
teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i
wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux,
dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja
połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, format danych oraz
kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8, oznaczenia
czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane
są z dokładnością co do setnej części sekundy, integracja z systemem ePUAP jest wykonana w
wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego
wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego
Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z
wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia. System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0, Mozilla Firefox od wersji 15,Google Chrome od wersji 20.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. Za datę
przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako
załącznik nr 5 do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście miniPortalu.
Pozostałe informacje w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca
przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zamawiającego: aszpindagzok@zamosc.org.pl, dane
osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.z.p.
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy P.z.p., przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz czas archiwizacji
zgodnie z obowiązującym prawem;
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy P.z.p, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy P.z.p.;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku Wykonawca może zostać zobowiązany do wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą P.z.p. oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9) Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GZOK.2710.113.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont gruzem - 1000 ton

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zwiększenie zamówienia do 50%

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia
polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
W przypadku udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu przedmiotowych robót
wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane cenami jednostkowymi ustalonymi na podstawie
rozeznania rynku. Przewidywana wielkość zamówienia: do 100%.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny:
A) nazwa kryterium: cena, waga: 60%
Oferent, który zaproponuje najniższą cenę otrzymuje 60 pkt.,
pozostali punktację otrzymują wg wzoru: C = Cn/Cx x 60% *100 punktów
gdzie Cn – cena najniższej ważnej oferty, Cx – cena rozpatrywanej oferty, C – ilość punktów
rozpatrywanej oferty w kryterium cena
B) Nazwa kryterium: długość gwarancji, waga: 40%
W zależności od zaoferowanej długości gwarancji na przedmiot zamówienia Wykonawca otrzyma:
W zależności od zaoferowanej długości gwarancji na przedmiot zamówienia Wykonawca otrzyma:
- 0 punktów za zaoferowanie czasu gwarancji: 1 miesiąc
- 20 punktów za zaoferowanie czasu gwarancji: 2 miesiące
- 40 punktów za zaoferowanie czasu gwarancji: 3 miesiące i więcej
Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont kruszywem - 1000 ton

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje zastosowanie opcji:
1) Rodzaj opcji: zwiększenie powyższej ilości zamówienia: do 50 %.
2) Okoliczności skorzystania z opcji: opcja zostanie zastosowana na podstawie aneksu do umowy.
Opcja rozliczana będzie po cenach ofertowych zamówienia podstawowego wskazanego powyżej, kosztorysowo.
Opcja jest fakultatywna dla Zamawiającego i Wykonawcy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
W przypadku udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu przedmiotowych robót
wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane cenami jednostkowymi ustalonymi na podstawie rozeznania rynku. Przewidywana wielkość tej części zamówienia: do 100%

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny:
A) nazwa kryterium: cena, waga: 60%
Oferent, który zaproponuje najniższą cenę otrzymuje 60 pkt.,
pozostali punktację otrzymują wg wzoru: C = Cn/Cx x 60% *100 punktów
gdzie Cn – cena najniższej ważnej oferty, Cx – cena rozpatrywanej oferty, C – ilość punktów
rozpatrywanej oferty w kryterium cena
B) Nazwa kryterium: długość gwarancji, waga: 40%
W zależności od zaoferowanej długości gwarancji na przedmiot zamówienia Wykonawca otrzyma:
W zależności od zaoferowanej długości gwarancji na przedmiot zamówienia Wykonawca otrzyma:
- 0 punktów za zaoferowanie czasu gwarancji: 1 miesiąc
- 20 punktów za zaoferowanie czasu gwarancji: 2 miesiące
- 40 punktów za zaoferowanie czasu gwarancji: 3 miesiące i więcej
Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
przedmiotowym postępowaniu, oraz nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
rozdziale 9 SWZ.
2. Spełnienie warunków dotyczy:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 3 do SWZ:

Część 1: (Remont gruzem): koparko-ładowarka, walec drogowy - minimum 8 tonowy, samochód ciężarowy
Część 2: (Remont kruszywem): równiarka drogowa minimum III klasy, koparko-ładowarka, walec minimum 8 tonowy drogowy, samochód ciężarowy

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowień umowy
Określa się możliwość dokonania zmiany umowy:
a) zmiana wartości umowy w sytuacji wystąpienia ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
b)zmiana terminu wykonania umowy w okolicznościach nieleżących po stronie Wykonawcy
spowodowanych:
- wystąpieniem warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie dostaw. W takim
przypadku termin wykonania umowy może zostać przedłużony o ilość czasu jaki trwały
przedmiotowe niekorzystne warunki atmosferyczne.
-wystąpieniem innych niekorzystnych warunków np. spowodowanych pandemią (np. absencja
pracowników Wykonawcy) , uniemożliwiających wykonanie dostaw. W takim przypadku termin
wykonania umowy może zostać przedłużony o ilość czasu jaki trwały przedmiotowe niekorzystne
warunki spowodowane pandemią.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: mini Portal https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-30 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.