eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szamotuły › Odbiór i transport do stacji przeładunkowej odpadów: niesegregowane (zmieszane) z terenu nieruchomości zamieszkałych z Miasta i Gminy Szamotuły w okresie od 01.09.2021r. do 31.10.2021r.Ogłoszenie z dnia 2021-09-14

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Odbiór i transport do stacji przeładunkowej odpadów: niesegregowane (zmieszane) z terenu nieruchomości zamieszkałych z Miasta i Gminy Szamotuły w okresie od 01.09.2021r. do 31.10.2021r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Szamotuły

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258230

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 26

1.5.2.) Miejscowość: Szamotuły

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-500

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48612927501

1.5.8.) Numer faksu: +48612920072

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@szamotuly.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.szamotuly.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.bip.szamotuly.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i transport do stacji przeładunkowej odpadów: niesegregowane (zmieszane) z terenu nieruchomości zamieszkałych z Miasta i Gminy Szamotuły w okresie od 01.09.2021r. do 31.10.2021r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-79249b32-ff54-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00180443

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004551/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.3 „Odbiór i transport do stacji przeładunkowej odpadów zmieszanych, o. biodeg., o. wielkoga., papier, szkło, plastik, urządzeń ele. i elektronicznych z terenu Miasta i Gminy Szamotuły 2021r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00151742/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WI.271.10.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 3769331,76 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 839895,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis, dotyczący świadczenia usługi, obejmującej odbiór i transport do stacji przeładunkowej następujących frakcji odpadów: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01), opakowania z papieru i tektury (15 01 01), opakowania ze szkła (15 01 07), opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02), odpady ulegające biodegradacji (20 02 01), odpady wielkogabarytowe (20 03 07), urządzenia zawierające freony (20 01 23*), zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (20 01 35*) oraz zagospodarowanie następujących frakcji odpadów komunalnych: odpady ulegające biodegradacji (20 02 01), odpady wielkogabarytowe (20 03 07), urządzenia zawierające freony (20 01 23*), zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (20 01 35*), zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 (20 01 36), przeterminowane leki (20 01 32), zużyte opony (16 01 03) z terenu nieruchomości zamieszkałych z Miasta i Gminy Szamotuły w okresie od 01.09.2021r. do 31.10.2021r. 1. Odpady objęte odbiorem:1) odpady komunalne odbierane „u źródła” zbierane w sposób selektywny z podziałem na frakcje:a) papier i tektura w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury;b) szkło w tym odpady opakowaniowe ze szkła;c) metal w tym odpady
opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe; d) bioodpady; e) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI Podstawą prawną udzielenia zamówienia jest art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy.Natomiast uzasadnieniem wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki jest
spełnienie przez w/w wykonawcę n/w warunków:a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b)ponad 90% działalności
kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego; W zakresie spełnienia przesłanki określonej pod
lit. a) i c) należy wskazać, iż 100% udziałów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Szamotułach posiada Miasto i Gmina Szamotuły będąca w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiającym. Z powyższego zatem wprost wynika również, iż w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośrednio, a tym bardziej pośrednio udziału kapitału prywatnego. Podkreślenia jednocześnie wymaga, iż ze względu na fakt bycia jedynym wspólnikiem, Zamawiający ma dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej, jest w szczególności uprawniony do powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej, którzy z kolei mogą powoływać i odwoływać członków zarządu. Tak ukształtowany sposób powoływania organów spółki powoduje, iż Zamawiający posiada dominujący wpływ na jej działanie. Odnosząc się do spełnienia przesłanki określonej pod lit. b) należy wskazać, iż Spółka osiągnęła w latach 2018-2020 łączny przychód z wykonywanej działalności, w tym przychody z wykonywania zadań powierzonych przez Gminę Szamotuły wynoszące powyżej 90% całości przychodów uzyskiwanych przez Spółkę, zgodnie z treścią aktu założycielskiego Spółki w brzmieniu określonym uchwałami nowelizacyjnymi Zgromadzenia Wspólników, jak poniżej:2018 r. –24.541.802,57 zł; 2019 r. – 26.934.278,46 zł; 2020 r. - 23.694.484,15 zł. Spółka działa jako podmiot powołany do wykonywania działań powierzonych jej przez Gminę Szamotuły, a
określonych w akcie założycielskim (całość z zakresu działania kontrolowanej osoby prawnej).

4.5.3.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 907086,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 907086,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 907086,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 787-20-81-332

7.3.3) Ulica: Wojska Polskiego 14

7.3.4) Miejscowość: Szamotuły

7.3.5) Kod pocztowy: 64-500

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 907086,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.