eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › "REMONT BASZTY W BUDYNKU NR 5 WRAZ Z PRZBUDOWĄ CZĘŚCI STROPÓW I SCHODÓW ORAZ KONSERWACJĄ KAMIENNEJ ATTYKI KURTYNY POŁUDNIOWEJ ZAMKU KRÓLEWSKIEGO NA WAWELU"Ogłoszenie z dnia 2022-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„REMONT BASZTY W BUDYNKU NR 5 WRAZ Z PRZBUDOWĄ CZĘŚCI STROPÓW I SCHODÓW ORAZ KONSERWACJĄ KAMIENNEJ ATTYKI KURTYNY POŁUDNIOWEJ ZAMKU KRÓLEWSKIEGO NA WAWELU”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276009

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wawel 5

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-001

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamek@wawelzamek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wawel.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa Instytucja Kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„REMONT BASZTY W BUDYNKU NR 5 WRAZ Z PRZBUDOWĄ CZĘŚCI STROPÓW I SCHODÓW ORAZ KONSERWACJĄ KAMIENNEJ ATTYKI KURTYNY POŁUDNIOWEJ ZAMKU KRÓLEWSKIEGO NA WAWELU”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ec1a36f-dce4-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00180198

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00047828/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont Baszty Niemieckiej i kurtyny południowej na Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Portalu zostały szczegółowo opisane w par. XVI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31 - 001 Kraków, www.wawel.krakow.pl;zamek@wawelzamek.pl; telefon nr 12 422 51 55; fax: (12) 421 51 77;
• kontakt z inspektorem danych osobowych: iod@wawel.org.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: DZP-282-24/22 prowadzonym w trybie podstawowym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 oraz art. 291 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w tym okresie Zamawiający stosuje przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia 2016/679.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w tym okresie Zamawiający stosuje przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-282-24/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich oraz budowlano-instalacyjnych w ramach realizacji zadania „Wykonanie remontu baszty w budynku nr 5 wraz z przebudową części stropów i schodów oraz konserwacją kamiennej attyki kurtyny południowej Zamku Królewskiego na Wawelu” w tym:
a) Wykonanie remontu konserwatorskiego baszty z zastosowaniem rozwiązań projektowych umożliwiających wykorzystanie dachu jako tarasu widokowego z dwoma głównymi kierunkami widokowymi
b) Likwidacja instalacji centralnego ogrzewania w zakresie niezbędnym do wykonania zaplanowanych prac budowlano- konserwatorskich. Wykonanie ewentualnych robót instalacyjnych niezbędnych do prawidłowego działania pozostałej instalacji po odcięciu fragmentu objętego zadaniem. Wykonanie wszelkich niezbędnych przejść instalacyjnych przez wykonywane w zakresie zadania elementy konstrukcyjne, w taki sposób, żeby na kolejnym etapie było możliwe dokończenie zadania zgodnie z projektem bez ingerencji w elementy już wykonane.
c) Likwidacja instalacji elektrycznych i słaboprądowych w zakresie niezbędnym do wykonania zaplanowanych prac budowlano- konserwatorskich. Wykonanie ewentualnych robót instalacyjnych niezbędnych do prawidłowego działania pozostałej instalacji po odcięciu fragmentu objętego zadaniem.
Wykonanie wszelkich niezbędnych przejść instalacyjnych przez wykonywane w zakresie zadania elementy konstrukcyjne, w taki sposób, żeby na kolejnym etapie było możliwe dokończenie zadania zgodnie z projektem bez ingerencji w elementy już wykonane.
d) Przebudowa i zmiana poziomu stropu nad V piętrem.
e) Przebudowa stropodachu nad VI piętrem z wymianą stropu
f) Odtworzenie ze względu na stopień zniszczenia attyki kamiennej okalającej wieżę w oparciu o modele tych elementów wykonane na zlecenie zamawiającego.
Jest to zmiana w stosunku do zapisów w PPK i SST-B07. Nie należy uwzględniać w zakresie i wycenie wykonywania modeli, ponieważ modele te zostały wykonane na zlecenie Zamawiającego i zostaną udostępnione Wykonawcy robót do wykorzystania. Pozostałe ustalenia w tym zakresie pozostają bez zmian.
g) Wymiana tynków na wszystkich ścianach baszty na tynki renowacyjne. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie zawarto w dokumentacji a w szczególności STWIOR w punkcie SST-B05 – NAPRAWA I WYMIANA TYNKÓW oraz w punkcie 4.a.a. Programu prac konserwatorskich. Po skuciu i wyczyszczeniu powierzchni zgodnie z opisem zamieszczonym w programie prac konserwatorskich, należy przewidzieć siedmiodniową przerwę w wykonywaniu prac, ponieważ elewacja zostanie udostępniona Projektantowi do wykonania inwentaryzacji wątków ceglanych.
h) Konserwacja kamiennej attyki południowej kurtyny Zamku w zakresie określonym w dokumentacji projektowej w tym w programie prac konserwatorskich.
i) Naprawa tynków kurtyny południowej w zakresie uzależnionym od wyników oceny wykonanej przez Projektanta. Ustalenia szczegółowe w tym zakresie zawarto w dokumentacji projektowej i w STWIOR. Przyjęto następujące założenie: Po ustawieniu rusztowań przez Wykonawcę, Projektant na zlecenie Zamawiającego wykonana cenę stanu technicznego tynku. Jeżeli zostanie potwierdzony dobry stan tynku zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie prac określonych w dokumentacji w tym w szczególności w punkcie 4.b.c Programu prac konserwatorskich. Jeżeli stan tynku nie będzie gwarantował jego trwałości, Projektant na zlecenie Zamawiającego opracuje sposób naprawy tynku, a roboty z tym związane zostaną wykonane przez Wykonawcę jako roboty dodatkowe.
j) Realizacja tarasu widokowego z barierą stalową ukrytą za attyką.
k) Realizacja nowego wyjścia na dach, projektowanymi schodami z pomieszczenia nr 602 na VI piętrze przez wyłaz dachowy zamykany rozsuwanym dachem szklanym.
l) Wykonanie przejść w elementach konstrukcyjnych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie.
m) Odtworzenie drzwi z krużganków do pomieszczenia nr 302 zgodnie z dokumentacją
n) Roboty przygotowawcze które należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy, obejmujące w szczególności elementy wydzielające część obiektu objętego remontem od pozostałej części obiektu, ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczenia umożliwiające wykonywanie robót w czynnym obiekcie używanym przez turystów i przebywających wokół obiektu.
2. W celu wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót towarzyszących, które należy ująć w kosztach ogólnych budowy.
Roboty te obejmują między innymi:
1) Wykonanie dokumentacji powykonawczych: konserwatorskiej, ogólnobudowlanej, geodezyjnej i branżowych (w tym cześć opisowa graficzna oraz fotograficzna).
2) Uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń oraz poniesienie kosztów z tym związanych, koniecznych do prawidłowego prowadzenia i wykonania robót (w tym opłaty za zajęcie terenu, dojazd pojazdów do wykonania robót oraz inne).
3) Wykonanie projektu organizacji robót,
3. Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty zgodnie z:
- projektem umowy (załącznik nr 5 do SWZ),
- Dokumentacją Projektową,
- Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlanych,
- Programami Prac Konserwatorskich,
- Projektami Wykonawczymi,
- Przedmiarami
- pozwoleniem na budowę,
- pozwoleniami konserwatorskimi innymi wydanymi decyzjami, pozwoleniami, uzgodnieniami, które okażą się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi przepisami prawa.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja o której mowa w ust. 3 oraz załącznik nr 2 do SWZ – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca wykona tablice informacyjną o współfinansowaniu projektu z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, według wytycznych znajdujących się w § 7-9 Regulaminu działań w zakresie informacji o wykorzystaniu środków z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa pod adresem:
http://www.skozk.pl/regulamin-informacji.html

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212313-3 - Roboty budowlane w zakresie muzeów

45212313-3 - Roboty budowlane w zakresie muzeów

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 366 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Sposób oceny ofert: Ofertom zostaną przyznane punkty wg wzoru:
P= C + TG + KBD (KBD1+KBD2) gdzie:
P – łączna liczba punktów
C – liczba punktów w kryterium „Cena”;
TG – liczba punktów w kryterium „Gwarancja i rękojmia”;
KBD - liczba punktów w kryterium ,,Doświadczenie Kierownika budowy’’;

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia(TG) 20%

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika budowy KBD (KBD1+KBD2) 20%

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej, zostały szczegółowo opisane w paragrafie X SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIIU, W TYM PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE. zostały wymienione w paragrafie XI SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIIU, W TYM PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE zostały szczegółowo opisane w paragrafie XI SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Wykonawca za pośrednictwem przedmiotowych środków dowodowych wykazuje równoważność określonych materiałów/urządzeń lub norm.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe wykazujące równoważność określonych materiałów/urządzeń lub norm.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

8. Do Formularza Ofertowego (załącznik Nr 1 SWZ) należy dołączyć (w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym):
1) Kosztorys ofertowy szczegółowy;
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik Nr 3 do SWZ);
3) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji);
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)
5) W przypadku podmiotów wspólnie składających ofertę, Wykonawca zobligowany jest załączyć oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XIII ust. 3 SWZ – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ).
6) W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu Wykonawca zobligowany jest załączyć oświadczenia, o których mowa w rozdziale XII SWZ tj:
a) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
b) oświadczenie innego podmiotu (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SWZ) potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;
UWAGA! Zobowiązanie podmiotu trzeciego musi być podpisane, przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu trzeciego
9. W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa (wg. wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SWZ), złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez notariusza.
10. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
11. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020.1913 t.j. z dnia 2020.10.30), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżone informacje należy złożyć w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
12. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
13. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

20 000,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

XIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA).
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu), składa każdy z Wykonawców tworzących Konsorcjum. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 podlega uzupełnieniu na zasadach określonych w art. 128 ust. 1 Pzp.
5. Jeżeli Oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Zamawiający zgodnie z art. 60 Pzp nie zastrzega obowiązek samodzielnego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie kluczowych zadań.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści Umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy. Katalog zmian określa § 29 projektu umowy (załącznik Nr 5 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-12

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

5. Negocjacje treści ofert:
1) Nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ
2) dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w rozdziale XXIII SWZ.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi okoliczność, o której mowa w:

art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, (Dz. U. 2022 poz. 835), zwana dalej „UOBN”.

1. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez zainteresowanych Wykonawców wizji lokalnej obiektu - Baszta, w którym będą prowadzone prace budowlane stanowiące przedmiot zamówienia.
2. Zamawiający informuje, iż wizja lokalna obiektu – Baszta adres: Wawel 5, 31 - 001 Kraków w odbędzie się w terminie:
- 3 czerwca 2022 roku godzina 10:00
3. W celach organizacyjnych, zamiar uczestnictwa w wizji lokalnej należy zgłosić drogą elektroniczną poprzez Portal SmartPzp, zakładka „zadaj pytanie” do dnia 1 czerwca 2022r., – w przypadku pierwszego terminu wizji lokalnej;
4. W zgłoszeniu chęci odbycia wizji lokalnej należy wskazać:
1) imiona i nazwiska wszystkich osób, które pojawią się podczas wizji lokalnej,
2) pełną nazwę i adres reprezentowanego Wykonawcy.
5. Zebranie zainteresowanych Wykonawców odbędzie się przed budynkiem nr 5 Wawel 5, 31 - 001 Kraków
6. Wszystkie osoby, które przybędą na spotkanie zobowiązane są do pisemnego potwierdzenia swojej obecności na liście uczestników przygotowanej przez Zamawiającego.
7. Zasady prowadzenia wizji lokalnej:
1) Przedstawiciele Zamawiającego wskażą elementy budynku, których dotyczą planowane prace budowlane.
2) Zaprezentowane zostanie miejsce, które Zamawiający wskazał pod zaplecze budowy.
Zamawiający informuje, że podczas wizji lokalnej nie będzie możliwości zadawania pytań, oraz udzielania wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Ewentualne wnioski o wyjaśnienie zagadnień związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należy składać pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XVIII SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.