eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Remont schodów wejściowych do budynku Centrum Zarządzania Ruchem LotniczymOgłoszenie z dnia 2022-05-26

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont schodów wejściowych do budynku Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140886771

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wieżowa 8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-147

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@pansa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pansa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zapewnienie służby żeglugi powietrznej, zarządzanie przestrzenią powietrzną oraz zarzadzanie przepływem ruchu lotniczego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont schodów wejściowych do budynku Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d45f220c-d815-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00179507

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/pazp/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pazp. Korzystanie z Platformy przez wykonawcę
jest bezpłatne. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek wykonawca składa za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Pytania do postępowania”. Czynność ta nie wymaga logowania się na Platformie. Treść zapytań, bez ujawniania źródła zapytania, wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na Platformie w zakładce „Dokumentacja postępowania”. Wykonawca chcąc w pełni korzystać z możliwości Platformy (w tym z możliwości złożenia oferty) musi się zarejestrować się wybierając zakładkę „Załóż konto”. Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
 dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formacie PAdES,
 dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.
UWAGA:
W zależności od użytego formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza uprzednio podpisane dokumenty i oświadczenia wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). Zamawiający zaleca stosowanie podpisu wewnętrznego, który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu).
Szczegółowy sposób utworzenia podpisu wewnętrznego zawarty jest w instrukcji użytkownika programu, za pomocą którego składany jest kwalifikowany podpis elektroniczny.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Portalu e-usług (Platforma).
3. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach: .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, . msg, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy to 100 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
4. Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych:
 pliki załączone przez wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;
 czas serwera jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd Miar, za datę odebrania danych od Wykonawcy uznaje się czas zapisu danych a następnie wyświetlenia informacji o pozytywnym przyjęciu oferty do systemu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119, zwanego w dalszej części „RODO”, informujemy, że:
1. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie (dalej „PAŻP”), ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, e-mail: info@pansa.pl, tel. (+ 48 22) 574 50 01, przetwarza dane osobowe jako administrator danych osobowych.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: inspektorochronydanych@pansa.pl lub korespondencyjnie (pisemnie) na adres siedziby administratora.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
2) wyłonienia Wykonawcy oraz udzielenia zamówienia poprzez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
4) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum, a następnie jej zniszczenia.
w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do spełnienia warunków udziału w postępowaniu i realizacji Umowy, w także w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim zawarte.
Pozostałe informacje zostały zawarte w Rozdziale XXII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem XXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 116/PAŻP/2022/AZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu schodów zewnętrznych pokrytych okładzinami kamiennymi, wejściowych do budynku CZRL na poziomie „0”, pomiędzy sektorami A – D (wejście główne do CZRL) oraz do sektora A (wejście do Przychodni Zdrowia).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca musi wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (bez ograniczeń), tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami pkt. 2 Rozdziału VII SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w § 14 Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-13 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/pazp/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-13 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W związku z brakiem możliwości określenia w Ogłoszeniu o zamówieniu terminu realizacji w tygodniach, Zamawiający podał termin w dniach, gdyż tylko taką możliwość przewiduje formularz. Jednocześnie Zamawiającym informuje, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 10 tygodni od daty przekazania przez Zamawiającego terenu robót Wykonawcy
2. Zamawiający, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), wykluczy z postępowania o zamówienie wykonawcę na podstawie przesłanek określonych w Rozdziale VII pkt. 10 SWZ.
3. REPREZENTACJA I PEŁNOMOCNICTWO
3.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
3.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ppkt. 3.1, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów, w treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.
3.3. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. 3.1, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
3.4. Ppkt. 3.3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
3.5. Ppkt. 3.1-3.3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy.
4. Postępowanie w niniejszym ogłoszeniu zostało oznaczone jako nie ujęte w planie postępowań w związku z art. 23 ust. 1 Pzp tj. w związku z tym, że plan postępowań o udzielenie zamówień sporządzany jest po przyjęciu budżetu lub planu finansowego i w momencie publikacji niniejszego ogłoszenia jest przygotowywany.
5. Zgodnie z art. 7 ust. 6-7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6 tej ustawy, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł oraz art. 7 ust. 5 ww. ustawy, przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.