eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy przyłączy kablowych budynku magazynowo - produkcyjnego z częścią socjalno - biurową przy ul. Pod Lasem 50B w RybnikuOgłoszenie z dnia 2022-05-26

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy przyłączy kablowych budynku magazynowo - produkcyjnego z częścią socjalno – biurową przy ul. Pod Lasem 50B w Rybniku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271505550

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 17

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 42 948 65

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@zgm.rybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zgm.rybnik.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy przyłączy kablowych budynku magazynowo - produkcyjnego z częścią socjalno – biurową przy ul. Pod Lasem 50B w Rybniku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-415c89af-d5d0-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00179505

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00339215/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.31 Dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy przyłączy kablowych budynku magazynowo - produkcyjnego z częścią socjalno – biurową przy ul.Pod Lasem 50B w Rybniku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00165449/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 305 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-573da02e-9f96-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP.2120.0027.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 788803,98 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 7932,02 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej usunięcia kolizji oraz przebudowy istniejących przyłączy energetycznych kolidujących z opracowaną dokumentacją projektową modernizacji budynku przy ul. Pod Lasem 50B w Rybniku niezbędnej Zamawiającemu do zorganizowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
Wymagany zakres opracowania:
1) zinwentaryzowanie istniejących złączy kablowych oraz przyłączy do budynków, dokonanie niezbędnych uzgodnień (uzyskanie warunków technicznych) z gestorami istniejącej infrastruktury technicznej znajdującej się w zakresie opracowania dokumentacji,
2) opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi wynikającymi z zawartego porozumienia z Tauron Dystrybucja S.A. TD/OGL/OME/K/PR/15/2020 z dnia 12.05.2020 r. oraz wymogami Ustawy Prawo budowlane wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, warunkami technicznymi, badaniami i opiniami,
3) uzgodnienie dokumentacji z Tauron Dystrybucja S.A.,
4) uzyskanie pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Przed wystąpieniem o uzyskanie pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych projektant uzyska zatwierdzenie dokumentacji przez Tauron Dystrybucja S.A.,
5) projekt zagospodarowania terenu (zgodnie z ustawą Prawo budowlane),
6) projekty budowlano- architektoniczne oraz techniczne,
7) przedmiary robót wraz z zestawieniem materiałów z podziałem na poszczególne branże,
8) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
9) kosztorysy inwestorskie (wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie 3 lat od daty protokolarnego przekazania dokumentacji, nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy),
10) zbiorcze zestawienie kosztów w formie tabelarycznej,
11) harmonogram wykonania robót budowlanych.
Szczegółowy zakres usługi określa zaproszenie do udziału w negocjacjach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9102,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9102,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9102,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FPW Sławomir Swędrowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 639-187-42-83

7.3.3) Ulica: Trulleya 46

7.3.4) Miejscowość: Pietraszyn

7.3.5) Kod pocztowy: 47-470

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9102,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.