eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łodygowice › Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej DW 945 w Gminie ŁodygowiceOgłoszenie z dnia 2022-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej DW 945 w Gminie Łodygowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁODYGOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182657

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 75

1.5.2.) Miejscowość: Łodygowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-325

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: +48338630500

1.5.8.) Numer faksu: +48338630501

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@lodygowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodygowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/441e2c2f-936f-4608-a35a-817f439691e0

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej DW 945 w Gminie Łodygowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-69cf2fad-b984-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00179501

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032885/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej DW 945 w Gminie Łodygowice w ramach zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej DW 945.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00117559/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIP.271.05.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 407946,56 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej DW 945 w Gminie Łodygowice.
Zakres prac:
a) Etap 1 – dł. 1220 m: budowa słupów oświetleniowych E10,5 – szt. 33, montaż linii napowietrznej AsXSn 2x25mm2 dł. 1220m, montaż wysięgników rurowych – szt. 33, montaż 33 szt. opraw LED na istniejących wysięgnikach, wymiana przewodów zasilających oprawy na przewód YKY w podwójnej izolacji na napięcie 750V w rurze ochronnej karbowanej oraz opraw bezpiecznikowych z bezpiecznikami, wpięcie w sieć zasilającą i uruchomienie oświetlenia oraz uporządkowanie terenu.
b) Etap 2 – dł. 893m + 157 m: budowa słupów oświetleniowych E10,5 – szt. 25, montaż linii napowietrznej AsXSn 2x25mm2 dł. 893m, montaż wysięgników rurowych – szt. 26, montaż latarni oświetleniowych aluminiowych SAL na fundamencie wraz z wysięgnikiem i tabliczką bezpiecznikową – kpl. 3, montaż 29 szt. opraw LED na istniejących wysięgnikach, wymiana przewodów zasilających oprawy na przewód YKY w podwójnej izolacji na napięcie 750V w rurze ochronnej karbowanej oraz opraw bezpiecznikowych z bezpiecznikami, wpięcie w sieć zasilającą i uruchomienie oświetlenia oraz uporządkowanie terenu.
c) Etap 2 – po istniejących słupach – dł. 364 m: montaż linii napowietrznej AsXSn 2x25mm2 dł. 364m po istniejących słupach, montaż wysięgników rurowych – szt. 11, montaż 11 szt. opraw LED na istniejących wysięgnikach, wymiana przewodów zasilających oprawy na przewód YKY w podwójnej izolacji na napięcie 750V w rurze ochronnej karbowanej oraz opraw bezpiecznikowych z bezpiecznikami, wpięcie w sieć zasilającą i uruchomienie oświetlenia oraz uporządkowanie terenu.
d) Wykonanie dokumentacji powykonawczej (rysunki powykonawcze, protokół odbioru z Tauron Nowe Technologie S.A., zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia do sieci Tauron Dystrybucja, protokół odbioru zajęcia pasa drogowego z ZDW, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza)Wykonawca winien do ceny doliczyć koszty opłat z tytułu ewentualnego zajęcia pasa drogowego oraz dopuszczeń do pracy lub innych nie wymienionych w niniejszej specyfikacji kosztów.
e) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej, z uwzględnieniem wymagań i obowiązujących przepisów i norm.
f) Zamawiający wymaga co najmniej 10 letniej gwarancji na zainstalowane oprawy oświetleniowe (diody LED, układ zasilający, obudowa oprawy) oraz 10 letniej gwarancji na wykonane roboty budowlano – instalacyjne. Za datę rozpoczęcia okresu gwarancji przyjmuje się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71355200-3 - Wykonywanie badań

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 357475,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 593780,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 357475,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ELWATT Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9372668874

7.3.3) Ulica: Kęcka 96a

7.3.4) Miejscowość: Kozy

7.3.5) Kod pocztowy: 43-340

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 357475,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.