eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Tomyśl › Zagospodarowanie terenu przy ul. Zbąszyńskiej w Nowym TomyśluOgłoszenie z dnia 2023-04-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenu przy ul. Zbąszyńskiej w Nowym Tomyślu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWY TOMYŚL

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258862

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Poznańska 33

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Tomyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-300

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 61 44 26 600

1.5.8.) Numer faksu: 61 44 22 754

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@nowytomysl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowytomysl.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/743664

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie terenu przy ul. Zbąszyńskiej w Nowym Tomyślu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f5cb6661-c7d6-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00179445

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00095678/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Zagospodarowanie terenu przy ul. Zbąszyńskiej w Nowym Tomyślu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145147

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.22.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch wolnostojących podświetlanych tężni solankowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu tj: głównej pergoli , dwóch parkletów z pergolami, elementów małej architektury w tym części edukacyjnej, utwardzeń terenu i nasadzeń zlokalizowanych na dz. nr ew. 146/17 i 146/27, Obręb: Nowy Tomyśl, ul. Zbąszyńska 64-300 Nowy Tomyśl. Przyłącze wody zlokalizowane będzie w działkach nr ew. 149/1 i 149/6 Obręb: Nowy Tomyśl.
Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45262210-6 - Fundamentowanie

45262300-4 - Betonowanie

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

31682000-0 - Wyroby elektryczne

31681300-6 - Obwody elektryczne

31211100-9 - Tablice do aparatury elektrycznej

31213100-3 - Rozdzielnie

31320000-5 - Kable energetyczne

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3671550,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3671550,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.