eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słońsk › Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Słońsku - przystosowanie dla osób niepełnosprawnychOgłoszenie z dnia 2021-09-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Słońsku – przystosowanie dla osób niepełnosprawnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SŁOŃSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966711

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: SIKORSKIEGO 15

1.5.2.) Miejscowość: Słońsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-436

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 95 757 2271

1.5.8.) Numer faksu: 95 757 2268

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@slonsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slonsk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugslonsk/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/zwr/ oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Słońsku – przystosowanie dla osób niepełnosprawnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11143e9d-d7f9-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00179162

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004998/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont budynku ośrodka zdrowia w Słońsku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00097050/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 650000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

• Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ośrodka zdrowia w Słońsku – przystosowanie dla osób niepełnosprawnych
• Prace remontowe obejmują wszystkie pomieszczenia znajdujące się na I piętrze budynku wraz z wykonaniem windy zewnętrznej, podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie systemu oddymiającego. Powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń objętych remontem wynosi 166,40 m2 .Powierzchnia podjazdu 6,36 m2, System oddymiania szt. 1, winda zewnętrzna szt. 1, ścianki działowe na rusztach metalowych 179,70 m2, okładziny ścian glazurą – 147.85 m2, malowanie ścian i sufitów , instalacje elektryczne i sanitarne.
• Prace należy wykonać w 2 etapach: etap I – wg zestawienia kosztów kwalifikowalnych określonych w TER i etap II – po zakończeniu etapu I - wg zestawienia kosztów niekwalifikowalnych określonych w TER.

Szczegółowy zakres prac podano w dokumentacji oraz w kosztorysach.
Wszystkie materiały użyte do realizacji zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom poszczególnych SST.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 835177,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 995000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 835177,01 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PAECH Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5951410421

7.3.3) Ulica: Chrobrego 20B

7.3.4) Miejscowość: Międzychód

7.3.5) Kod pocztowy: 64-400

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 835177,01 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.