eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szamotuły › Dostawa odczynników do hematologii oraz koagulologii wraz z dzierżawą i serwisem aparatów, dostawa systemu zamkniętego aspiracyjno - próżniowego do pobierania krwi.Ogłoszenie z dnia 2021-09-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa odczynników do hematologii oraz koagulologii wraz z dzierżawą i serwisem aparatów, dostawa systemu zamkniętego aspiracyjno - próżniowego do pobierania krwi.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000553822

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sukiennicza

1.5.2.) Miejscowość: Szamotuły

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-500

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szamotuly.med.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szamotuly.med.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odczynników do hematologii oraz koagulologii wraz z dzierżawą i serwisem aparatów, dostawa systemu zamkniętego aspiracyjno - próżniowego do pobierania krwi.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d3af09f-14be-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00179151

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00013696/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.12 System zamkniety aspiracyjno - próżniowy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.spzoz.powiat-szamotuly.pl/zamowienia

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: przetargi@szamotuly.med.pl
W zakresie dostarczenia próbek w pakiecie nr 3 jako środka przedmiotowego, Zamawiający odstępuje od komunikacji elektronicznej.
2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami w sprawach formalnych: Maria Stróżyk tel. + 48 61 29 27 118, email: przetargi@szamotuly.med.pl
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7) Niniejsze postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w systemie miniportal (https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania) na liście wszystkich postępowań
w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
8) Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać
się z Instrukcją korzystania z miniportal i ePuap - stanowiącej zał. nr 6 do SWZ. Instrukcja została zamieszczona także bezpośrednio na portalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 2) administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest:SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZAMOTUŁACH;3)
administratorwyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem
e-mail:iod@szamotuly.med.pl> Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.
1 lit. cRODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego pn.:„Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Szamotułach II”;4)Odbiorcami Pani /
Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostaniedokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11
września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych, jak również inne podmioty upoważnione do odbioru
danych osobowychna podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym
podmioty zajmujące sięobsługą informatyczną Administratora;5) Dane osobowe wykonawcy zawarte w
protokolepostępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o
udzieleniezamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czastrwania umowy; Z uwagi na ograniczenia techniczne nie ma możliwości wprowadzenia całej
treściklauzuli. Kompleksowa treść klauzuli informacyjnej RODO została zawarta w rozdziale I, pkt 16
swz.Prosimy o zapoznanie się z jej treścią

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): g) posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO
prawodostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo
dosprostowania Pani/Pana danych osobowych **;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania
odadministratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
którychmowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
DanychOsobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
naruszaprzepisy RODO;h) nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
prawo dousunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w
art. 20RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyżpodstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO. **Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wynikupostępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresieniezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
doprzechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochronypraw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego
UniiEuropejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-381-44/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1
1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników do hematologii wraz z dzierżawą aparatów oraz zapewnienie usługi serwisowej oferowanych urządzeń w ramach dzierżawy
a) dostawa w ramach dzierżawy wraz z montażem, przeszkoleniem pracowników oraz podłączeniem do systemu Esculap i uruchomieniem aparatów do badań (zgodnie z załącznikiem: 3A ( pakiet nr 1) do SWZ). Koszty podłączenia ponosi Wykonawca.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wszystkie narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP, posiadał wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2021 poz. 255) ) tj. wpis do rejestru wyrobów medycznych, deklarację zgodności i certyfikat CE.
b) sukcesywna dostawa odczynników (w miarę zgłaszanych potrzeb) w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, do wykonania badań w ilościach opisanych w załącznikach nr 3A (pakiet nr 1)do swz. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wielkość dostaw będzie realizowana przez Wykonawcę na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego drogą elektroniczną w uzgadnianych na bieżąco ilościach i asortymencie.
c)Termin realizacji zamówienia na odczynniki Zamawiający ustala od 1 do 3 dni roboczych od chwili przyjęcia przez Wykonawcę zgłoszonego zapotrzebowania.
d) Zamawiający wymaga, żeby zaoferowany przedmiot zamówienia (odczynniki) w dniu dostawy charakteryzował się nie krótszą niż 6 miesięczną datą przydatności do użytku.
e) Zamawiający wymaga aby przeglądy okresowe aparatów, robione były zgodnie z zaleceniami
producenta.
f) Czas reakcji serwisu do 24h od momentu zgłoszenia awarii.
g) Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie trwania umowy zapewnił możliwość
konsultacji z serwisantem 24h/dobę.
h) Jeżeli wystąpi awaria z przyczyn samego urządzenia, a nie będzie wynikać z przyczyn zależnych od
użytkownika, koszt naprawy poniesie Wykonawca;
2. Wykonawca będzie dostarczał na swój koszt materiały kontrolne oraz inne materiały zużywalne do
dostarczonych analizatorów w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na przedmiot zamówienia inny niż opisany przez
Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia.
4. Instalacja aparatów, przeszkolenie personelu w zakresie używania i prawidłowej konserwacji urządzeń Wykonawca zapewni w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.
5. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy Zamawiającemu karty charakterystyk dla substancji niebezpiecznych.
6. Zamawiający dopuszcza sprzęt używany:
- aparat główny do hematologii 5 diff – nie starszy niż 2019
- aparat backup do hematologii 5 diff - nie starszy niż 2019

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38434520-7 - Analizatory krwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy odczynników

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Objętość aspirowanej próbki – najmniejsza objętość

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aparat wyposażony w czujnik ścieków

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oprogramowanie analizatora wyposażone w wbudowaną instrukcję obsługi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 2

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatu do koagulologii, i podłączeniem do systemu Esculap oraz zapewnienie usługi serwisowej oferowanych urządzeń w ramach dzierżawy. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku 3B (pakiet nr 2).
2. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości oraz asortyment przedmiotu zamówienia został określony w załączniku 3B (pakiet nr 2), do niniejszej specyfikacji.
4. Dostawa w ramach dzierżawy wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do koagulologii (zgodnie z załącznikiem nr 3B do SWZ).
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wszystkie narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP, posiadał wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2021 poz. 255) ) tj. wpis do rejestru wyrobów medycznych, deklarację zgodności i certyfikat CE.
5. Sukcesywna dostawa odczynników (w miarę zgłaszanych potrzeb) w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, do wykonania badań w ilościach opisanych w załączniku 3B
6. Wielkość dostaw będzie realizowana przez Wykonawcę na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego drogą elektroniczną w uzgadnianych na bieżąco ilościach i asortymencie.
7. Zamawiający ustala termin realizacji zamówienia od 1 do 3 dni roboczych od chwili przyjęcia przez Wykonawcę zgłoszonego zapotrzebowania
8. Zamawiający wymaga, żeby zaoferowany przedmiot zamówienia w dniu dostawy charakteryzował się nie krótszą niż 6 miesięczną datą przydatności do użytku.
9. Naprawy aparatu (dojazd, czas pracy serwisanta, części zamienne) wynikające z normalnego użytkowania i eksploatacji aparatu oraz przeglądy konserwacyjne robione zgodnie z zaleceniami producenta.
10. Dostawa materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych do dostarczonych aparatów w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.
11. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy Zamawiającemu karty charakterystyk dla substancji niebezpiecznych.
12. Instalacja aparatu, przeszkolenie personelu w zakresie używania i prawidłowej konserwacji urządzeń w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.
13. Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim na każde uruchomiane urządzenie oraz instrukcji używania odczynnika w języku polskim.
14. Aparat do koagulologii – nie starszy niż 2017r.
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na przedmiot zamówienia inny niż opisany przez
Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia.
16. Czas reakcji serwisu do 24h od momentu zgłoszenia awarii.
17. Możliwość konsultacji z serwisantem 24h/dobę

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy odczynników

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zapamiętywanie przez analizator więcej niż jedną krzywą kalibracyjną dla danego parametru

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość zdalnej komunikacji pomiędzy analizatorem a serwisem. Internetowe połączenie umozliwiajace natychmiastowe zdiagnozowanie ewentualnego problemu

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 3: System zamknięty aspiracyjno – próżniowy do pobierania krwi.
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów z załącznika nr 3C (pakiet nr 3).
2. Określone w załączniku nr 3C (pakiet nr 3) ilości są wielkościami szacunkowymi, uzależnionymi od ilości przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek, określone w załączniku nr 3C do SWZ szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb szpitala.
3. Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i do używania określone ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 255).
4. W ramach przedmiotu zamówienia i w jego cenie Wykonawca zobowiązany jest do:
a) dostawy przedmiotu zamówienia bezpośrednio do laboratorium mieszczącego się w SPZOZ w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, w godzinach pracy Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku włącznie. Towar pozostawiony poza laboratorium uważa się za niedostarczony zgodnie z umową.
b) termin realizacji poszczególnych dostaw nie może przekroczyć od 1 do 3 dni roboczych, licząc od chwili złożenia zamówienia faksem lub e-mailem, chyba że w/w termin mija w dzień wolny od pracy wtedy zamówienie musi być zrealizowane w następny dzień roboczy.
c) każdy dokument rozliczeniowy ( faktura ) musi zawierać nr umowy, której dotyczy.
5. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na przedmiot zamówienia inny niż opisany przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia.
7. Każdorazowa dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie przez Wykonawcę na podstawie odrębnych zapotrzebowań składanych faksem lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 13.
8. Zamawiający wymaga aby termin ważności oferowanego asortymentu towaru był nie krótszy niż 12 miesięcy a w poz. 6 termin ważności minim. 6 miesięcy.
9. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystanie z prawa – zwiększenie ilości niektórych pozycji przy równoczesnym zmniejszeniu ilości innych pozycji asortymentowych w granicach wartości zawartej umowy (w przypadku nie wykorzystania pozycji a jednocześnie zapotrzebowaniu na inną pozycję asortymentu, której ilość została wyczerpana).

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy odczynników

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do
tejsamej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową
albooświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dowodami potwierdzającymi,
żeprzygotowanie oferty, oferty częściowej nastąpiło niezależnie od Wykonawcy należącego do tej
samejgrupy kapitałowej – załącznik do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe tj.:
- ulotki odczynnikowe w języku polskim – do pakietów 1 i 2
- instrukcję obsługi analizatora potwierdzającą parametry wymagane przez Zamawiającego –
pakiety nr 1 i 2
- w zakresie pakietu nr 3 próbki dla każdej pozycji asortymentowej, z wyłączeniem pozycji 10 oraz 16
– po 1 sztuce.
- wpis do rejestru wyrobów medycznych, deklarację zgodności i certyfikat CE dla oferowanych
analizatorów – pakiet 1 i 2.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

- ulotki odczynnikowe w języku polskim – do pakietów 1 i 2
- instrukcję obsługi analizatora potwierdzającą parametry wymagane przez Zamawiającego –
pakiety nr 1 i 2
- w zakresie pakietu nr 3 próbki dla każdej pozycji asortymentowej, z wyłączeniem pozycji 10 oraz 16
– po 1 sztuce.
- wpis do rejestru wyrobów medycznych, deklarację zgodności i certyfikat CE dla oferowanych
analizatorów – pakiet 1 i 2.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają zmiany umowy po uprzedniej akceptacji (zgodzie) Zamawiającego w przypadku:
a) zmiany nazwy własnej produktu, o ile ta została dokonana przez producenta i potwierdzona stosownym dokumentem,
b) obniżenia cen jednostkowych towaru,
c) w razie niemożliwości realizacji dostaw zaoferowanego przez Wykonawcę produktu leczniczego na skutek zakończenia produkcji w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamiennik spełniający zapisane w umowie wymagania oferowanego produktu w cenie nie większej od zapisanej w umowie,
d) W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem umowy, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu
e) zmiany n-ru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
f) zmiany sposobu realizacji umowy, w przypadku gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub uzasadniona jego potrzebami,
g) zmiany dotyczącej wzajemnych świadczeń stron umowy w przypadku:
 Gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego (jeżeli taka możliwość została przewidziana w postanowieniach umownych, w wyniku sukcesji, wstąpienie w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości itp. (zmiany danych podmiotów zawierających umowę),
h) Jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewiedzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

3. Zmiany wprowadzone zgodnie z powyższym nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej (za wyjąt-kiem obniżenia ceny, zmiany stawki podatku VAT), i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
5. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.
6. Zmiany wprowadzone zgodnie z powyższym nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-23 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-23 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.