eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Termomodernizacja obiektów dydaktycznych - pracowni budynku mechanizacji Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku - BiałejOgłoszenie z dnia 2022-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Termomodernizacja obiektów dydaktycznych – pracowni budynku mechanizacji Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000741370

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Akademii Umiejętności 1

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ogrodnik-bielsko.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ogrodnik-bielsko.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ogrodnik_bielsko

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja obiektów dydaktycznych – pracowni budynku mechanizacji Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb4b33db-a5c9-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00177298

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00075395/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00090146/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/RB/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1027774,49 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach realizacji zadania „Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku – Białej” współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Roboty budowlane obejmują termomodernizację budynku dydaktycznego - mechanizacji Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku – Białej. W zakres zamówienia wchodzą:
1. Roboty ogólnobudowlane, w zakres których wchodzi m.in:
 Remont ścian przyziemia w budynku do wysokości stropu;
 Remont ścian przyziemia budynku;
 Ocieplenie ścian budynku wraz z wykonaniem elewacji;
 Remont dachu wraz z wykonaniem ocieplenia;
2. Roboty instalacyjne elektryczne, w zakres których wchodzą m.in.:
 Instalacja PV;
 Modernizacja źródeł światła;
 Instalacja odgromowa;
 Zasilanie nowoprojektowanych urządzeń HVAC dla budynku mechanizacji;
3. Roboty związane z wykonaniem, budową, montażem wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, zimnej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wentylacji;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45443000-4 - Roboty elewacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1175289,87 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1175289,87 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1175289,87 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PORTAL S.C. Dagmara Malmon - Lech, Paweł Lech

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9371806044

7.3.3) Ulica: ul. Leszczyńska 65

7.3.4) Miejscowość: Bielsko -Biala

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

roboty instalacyjne

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1175289,87 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-11-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.