eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełmża › Zakup i dostawa sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji programu grantowego "Cyfrowa Gmina".Ogłoszenie z dnia 2022-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji programu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO CHEŁMŻA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118690

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Józefa Hallera 2

1.5.2.) Miejscowość: Chełmża

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-140

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 56 675 22 91

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.chelmza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.chelmza.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.bip.chelmza.pl/1532,zamowienia-publiczne

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji programu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e6ab692f-ae81-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00177290

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00004669/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji programu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00100455/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKM.271.1.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 235186,96 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Część 1 – Zadanie 1: obejmuje swoim zakresem w szczególności zakup i dostawę: - Komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem biurowym MS Office szt. – 35 w tym 7 szt. dla CUW, 9 szt. dla MOPS; - Komputerów przenośnych (laptop) z oprogramowaniem biurowym MS Office szt. 6 w tym 1 szt. dla CUW, 1 szt. dla MOPS, 1 szt. dla Straż Miejska.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213300-8 - Komputer biurkowy

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48771000-3 - Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego

4.5.5.) Wartość części: 169105,69 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Część 2 – Zadanie 2: obejmuje swoim zakresem w szczególności zakup i dostawę: - sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego UTM z serwisem Premium UTM Security Pack oraz Next Business Day na okres 24 miesięcy od dnia zakupu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48210000-3 - Pakiety oprogramowania dla sieci

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.5.5.) Wartość części: 29495,90 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Część 3 – Zadanie 3: obejmuje swoim zakresem w szczególności zakup i dostawę: - serweru plików NAS – 1 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48823000-3 - Serwery plików

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48710000-8 - Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania

4.5.5.) Wartość części: 13821,14 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Część 4 – Zadanie 4: obejmuje swoim zakresem w szczególności zakup i dostawę: - rozszerzenia istniejącej licencji VEEAM Backup & Replication o 45 stacji roboczych, - zakup oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych serwera – 2 serwery fizyczne, 3 serwery wirtualne, - zakup licencji dostępowej CAL – 15 użytkowników.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48732000-8 - Pakiety oprogramowania do zabezpieczania danych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48218000-9 - Pakiety oprogramowania zarządzającego licencjami

4.5.5.) Wartość części: 22764,23 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 154337,94 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 196246,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 154337,94 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Web-Profit Maciej Kuźlik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241354688

7.3.3) Ulica: Spokojna 18

7.3.4) Miejscowość: Piekary Śląskie

7.3.5) Kod pocztowy: 41-940

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 154337,94 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 30504 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 30504 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 30504 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SERVCOMP Dariusz Maroń

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240595007

7.3.3) Ulica: Kobierzycka 10

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 52-315

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 30504 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15627,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16728 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 15627,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Cocon Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 382294250

7.3.3) Ulica: Dworcowa 10a

7.3.4) Miejscowość: Olesno

7.3.5) Kod pocztowy: 46-300

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15627,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 22039,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 22039,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 22039,14 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Cocon Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 382294250

7.3.3) Ulica: Dworcowa 10a

7.3.4) Miejscowość: Olesno

7.3.5) Kod pocztowy: 46-300

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 22039,14 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.