eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczki › Usługi związane z utrzymaniem dróg na terenie Gminy Wieliczki wraz z dostawą mieszanki żwirowo-piaskowej w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2023-04-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Usługi związane z utrzymaniem dróg na terenie Gminy Wieliczki wraz z dostawą mieszanki żwirowo-piaskowej w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wieliczki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipowa 53

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczki

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-404

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wieliczki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: wieliczki.bipgmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wieliczki/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


administracja samorządowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi związane z utrzymaniem dróg na terenie Gminy Wieliczki wraz z dostawą mieszanki żwirowo-piaskowej w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-46d1d6fb-c896-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00176989

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00006464/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Usługi związane z utrzymaniem dróg na terenie Gminy Wieliczki wraz z dostawą mieszanki żwirowo-piaskowej w 2023 roku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146165

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: G.II.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem pierwszej części zamówienia jest:
3.1.1. Dostawa mieszanki pospółki piaskowo-żwirowej (żwiru) bezpośrednio na drogi gminne i dojazdowe
w gminie Wieliczki. Dostarczona mieszanka pospółki piaskowo-żwirowej (żwir) 0-40 mm winna być
gruboziarnista (zawartość frakcji 2-40 mm ponad 70 %) wolna od zanieczyszczeń ilastych i gliniastych. Pospółka
piaskowo-żwirowa powinna być dostarczona samochodami wywrotkami o ładowności nie mniejszej niż 12 ton.
Dostarczony żwir powinien być rozplantowany i wyprofilowany w miejscu dostawy (droga),
a w razie potrzeby zagęszczony przez kilkakrotny przejazd samochodem Wykonawcy w sposób umożliwiający
przejazd samochodu osobowego. Szacunkowa ilość dostarczonego i rozplantowanego żwiru to około 7500 ton.
Ilość zamówionego żwiru należy traktować szacunkowo, ilość ta może się zwiększać lub zmniejszyć
w zależności od rzeczywistych potrzeb w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia jej zakończenia.
Pospółka piaskowo-żwirowa (żwir- mieszanka kruszywa naturalnego) będąca przedmiotem dostawy musi
pochodzić ze żwirowni, która posiada koncesję na wydobywanie kopalin. Dostarczona pospółka żwirowa (żwir)
ma posiadać odpowiednie właściwości materiału do nawierzchni dróg gruntowych i żwirowych.
Mieszanka pospółki żwirowo-piaskowej będąca przedmiotem zamówienia powinna spełniać normy PN-EN
13043:2004.

4.5.3.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.5.) Wartość części: 176829,27 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.2. Przedmiotem drugiej części zamówienia jest:
3.2.1. Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 mm doziarnionego łamanym 50% bezpośrednio na drogi gminne i dojazdowe w gminie Wieliczki. Mieszanka kruszywa naturalnego doziarnionego łamanym powinna być dostarczona samochodami wywrotkami o ładowności nie mniejszej niż 12 ton. Dostarczona mieszanka powinna być rozplantowana i wyprofilowana w miejscu dostawy (droga), a w razie potrzeby zagęszczona przez kilkakrotny przejazd samochodem Wykonawcy w sposób umożliwiający przejazd samochodu osobowego. Szacunkowa ilość dostarczonej i rozplantowanej mieszanki to około 150 ton. Ilość zamówionej mieszanki należy traktować szacunkowo, ilość ta może się zwiększać lub zmniejszyć w zależności od rzeczywistych potrzeb w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia jej zakończenia. Mieszanka kruszywa naturalnego będąca przedmiotem zamówienia powinna spełniać normy PN-EN 13043:2004

4.5.3.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.5.) Wartość części: 8536,58 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.3 Przedmiotem trzeciej części zamówienia jest:
3.3.1 Równanie i profilowanie równiarką samojezdną nawierzchni dróg żwirowych, gruntowych, oraz innych usług wykonywanych przy użyciu równiarki, np. wykonanie rowów przydrożnych, ścinanie skarp. Równiarka powinna być dostosowana do różnej szerokości dróg, w tym do dróg o szerokości 3 m. Przewidywana ilość roboczogodzin pracy równiarki (bez dojazdu) to około 220 roboczogodzin. Ilość roboczogodzin pracy równiarki należy traktować szacunkowo, ilość ta może się zwiększać lub zmniejszyć w zależności od rzeczywistych potrzeb
w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia jej zakończenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.5.5.) Wartość części: 33983,74 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 216825,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 216825,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 216825,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Paulako Leszek Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "TRANSLECH"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 847-125-56-95

7.3.4) Miejscowość: Jelitki

7.3.5) Kod pocztowy: 19-404

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 216825,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10425,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10425,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10425,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Paulako Leszek Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "TRANSLECH"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 847-125-56-95

7.3.4) Miejscowość: Jelitki

7.3.5) Kod pocztowy: 19-404

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10425,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 41672,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 41672,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 41672,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Paulako Leszek Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "TRANSLECH"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 847-125-56-95

7.3.4) Miejscowość: Jelitki

7.3.5) Kod pocztowy: 19-404

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 41672,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.