eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kobylnica › Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sycewicach, inwestycje realizowane w miejscowościach , w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnejOgłoszenie z dnia 2022-05-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sycewicach, inwestycje realizowane w miejscowościach , w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365696881

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wodna 20 lokal 2

1.5.2.) Miejscowość: Kobylnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-251

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 598415912

1.5.8.) Numer faksu: 598415915

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuwkobylnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cuwkobylnica.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sycewicach, inwestycje realizowane w miejscowościach , w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d31fbd1-db5c-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00174890

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019295/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sycewicach, inwestycje realizowane w miejscowościach , w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/cuwkobylnica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/cuwkobylnica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: :Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/cuwkobylnica . W
celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w
tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i
formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość
do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza,
awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z
Wykonawcami: sekretariat@cuwkobylnica.pl . Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i
otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z
obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania
komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. Zamawiający, zgodnie z §2 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostęp
do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej
konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0, 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny
obsługujący format plików .pdf, 6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie
UTF8, 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany
wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Wykonawca, przystępując do niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w
Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 2) zapoznał i
stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie
oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna
się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/46-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w
Kobylnicy, ul. Wodna 20/2, 76-251 Kobylnica reprezentowana przez Dyrektora, adres email: kobylnica@kobylnica.pl,tel. 59 841 59
12, który został wyznaczony do prowadzenia spraw związanych z zamówieniami publicznymi w Gminie Kobylnica;
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować pod adresem email:
j.mielczarek@kobylnica.eu tel. 59 858 62 00
wew. 259;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
a) art. 18 w zw. z art. 19 ustawy Pzp;
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00119576/01 z dnia 2022-04-12
2022-04-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
4) Wypełnienie obowiązku prawnego polega na prowadzeniu spraw, do których zobowiązane jest Centrum Usług Wspólnych w
Kobylnicy w związku z realizacją zadań dot. realizacji niniejszego zamówienia publicznego;
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 i 4 odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa a w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art.
74 ustawy Pzp;
a) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Administratorem określonym w pkt. 1 świadczące obsługę w tym prawną i
informatyczną na rzecz Zamawiającego;
6) Pani/Pana Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane co najmniej zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, jednak nie dłużej niż 5 lat
zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, a jeżeli czas trwania
umowy jest dłuższy – okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy oraz 10 lat od daty wygaśnięcia umowy
zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy;
7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, konsekwencją
niepodania określonych danych może być odrzucenie oferty;
8) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu stosownie do art.
22 RODO;
9) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c,
c) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW.DOR.271.15.2022.OZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Szczegółowym przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i inne czynności polegające na zaprojektowaniu i przebudowie drogi gminnej nr 114120G - ulicy Pocztowej w Sycewicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (Zadanie nr 1) oraz przebudowie drogi gminnej nr 114121G – ul. Sportowej w Sycewicach (Zadanie nr 2), w ramach zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sycewicach" (w formule „zaprojektuj-wybuduj”). Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1 Zadanie nr 1: zaprojektowanie i przebudowę drogi gminnej nr 114120G - ulicy Pocztowej w Sycewicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, w tym:
1) sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej, poprzez:
a) wykonanie Dokumentacji na realizację zakresu rzeczowego określonego w pkt 2 poniżej, w oparciu Program Funkcjonalno-Użytkowy w zakresie dotyczącym przebudowy ulicy Pocztowej w Sycewicach załącznik nr 1 do SWZ oraz z uwzględnieniem:
i. koncepcji pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia dróg gminnych ulic Poprzecznej, Pocztowej, Pogodnej, Za Stawem, Kasztanowej, Lipowej i Kościelnej w miejscowości Sycewice, obręb Sycewice PGR, na terenie Gminy Kobylnicy”
ii. dokumentacji projektowej przyłączy wody pn. „Sycewice PGR ul. Poprzeczna, Pocztowa, Pogodna, Lipowa dz. nr 4/14, 33/1, 3/6, 32/1, 127/1, 86, 2/149, 4/6, 4/7, 88, 89, 104”,
iii. dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pn. „Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w m. Sycewice, gm. Kobylnica, na dz. nr 4/105, 4/78, 35/4, 4/14, 33/1, 3/6, 32/1, 127/1, 86, 2/149, 2/30, 2/101, 2/99, 2/100, 2/116, 2/109, 2/144, gm. Kobylnica”,
Uwaga: Odwodnienie ww. drogi zostanie opracowane i wykonane w ramach odrębnego zadania oraz nie jest objęte niniejszym przedmiotem zamówienia.
b) uzyskanie dokumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnych do prowadzenia robot budowlanych,
2) przebudowę drogi gminnej nr 114120G – ulicy Pocztowej w Sycewicach, w oparciu o dokumentację, o której mowa w pkt 1 powyżej, obejmującą m.in.:
a) budowę nowej nawierzchni jezdni drogi o nawierzchni utwardzonej bitumicznej,
b) budowę jednostronnego chodnika o nawierzchni utwardzonej kostką betonową,
c) przebudowę istniejących i budowę nowoprojektowanych zjazdów na działki położone wzdłuż budowanej drogi o nawierzchni utwardzonej kostką betonową,
d) budowę kanału technologicznego,
e) regulację istniejącej infrastruktury technicznej w postaci studni, zaworów, itp.,
f) budowę wyniesionego skrzyżowania z drogą gminną Nr 114123G – ul. Poprzeczną w Sycewicach,
g) wykonanie stałej organizacji ruchu,
h) usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym,
i) wykonanie organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych,
oraz
3) wykonanie i przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
4) wykonanie dokumentacji odbiorowej zawierającej elementy, o których mowa w § 9 ust. 3 pkt 2 lit. c)
5) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zakończenia robót, dla przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 2.1 ppkt 2 powyżej.
2.2 Zadanie nr 2: przebudowa odcinka drogi gminnej nr 114121G – ul. Sportowej w Sycewicach, w tym:
1) uzyskanie dokumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnych do prowadzenia robot budowlanych w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ
2) przebudowa drogi gminnej nr 114121G – ul. Sportowej w Sycewicach o istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych na całej szerokości jezdni, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną – ul. Pocztową do wysokości działki nr 4/9, obręb Sycewice. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych został opisany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Uwaga: Odwodnienie ww. drogi, które zostanie wykonane w ramach odrębnego zadania (nie objętego niniejszym przedmiotem zamówienia), w oparciu o dokumentację opracowaną na podstawie koncepcji pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia dróg gminnych ulic Poprzecznej, Pocztowej, Pogodnej, Za Stawem, Kasztanowej, Lipowej i Kościelnej w miejscowości Sycewice, obręb Sycewice PGR, na terenie Gminy Kobylnicy”;
3) wykonanie dokumentacji odbiorowej zawierającej elementy, o których mowa w § 9 ust. 3 pkt 2 lit. c) projektu umowy
Pozostałe warunki realizacji zamówienia określone są w Rozdziale III SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia.
2. Ocenie podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena C – waga kryterium 60%, punktowa – 60 punktów,
2) Okres Rękojmi R – waga kryterium 40%, punktowa – 40 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu jak w ust. 5 oraz spełniają określone przez Zamawiającego w ust. 2 warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art. 113):
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 114):
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 115):
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy zł 00/100).
4) zdolności technicznej lub zawodowej (art. 116):
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) posiada wiedzę i doświadczenie, co należycie udokumentuje, tj. wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości brutto nie mniejszej niż 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100),
b) dysponuje bądź będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. na etapie realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego:
i. co najmniej 1 (jedną)osobę projektanta dokumentacji projektowej branży drogowej legitymującego się posiadaniem uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń budowlane upoważniające do kierowania budową w specjalności drogowej bez ograniczeń
ii. co najmniej 1 (jedną) osobą zdolną do wykonania zamówienia, która obejmie funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania budową w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
Uwaga: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował kadrą techniczną wskazaną w pkt II powyżej przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego
w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek opisany w Rozdziale VI pkt 2 ppkt 3 SWZ,
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek opisany w Rozdziale VI pkt 2 ppkt 4 I SWZ, sporządzony według Załącznika Nr 5 do SWZ,
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, spełnia warunek opisany w Rozdziale VI pkt 2 ppkt 4 lit.b, sporządzony według Załącznika Nr 6 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;
2) oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 3, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ;
3) Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu danego podmiotu; Pełnomocnictwo składa się zgodnie z Rozdziału XI ust. 13-14;
4) zobowiązanie podmiotu (Wykonawcy) udostępniającego zasoby oraz oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 7.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej aneksu.
2. Wniosek z propozycją zmiany treści umowy złożony przez jedną ze Stron winien zawierać określenie zmiany, uzasadnienie zmiany oraz czasu wykonania zmiany.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa między innymi w przypadkach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w SWZ oraz Strony umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian, tj.:
1) zmiany dotyczą terminu zakończenia przedmiotu umowy lub jego części:
a) przedłużających się procedur związanych z uzyskaniem wszelkich wymaganych decyzji, pozwoleń i innych uzgodnień wymaganych na podstawie odrębnych przepisów
b) wydania lub zmiany decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych, mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy
c) w przypadku wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych odbiegających od typowych (np. długotrwałe, obfite opady deszczu, śniegu, gradu, niskie temperatury w dzień i w nocy, przymrozki i inne), uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy – termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych i występowania przeszkód spowodowanych tymi warunkami,
d) wystąpienia robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy – termin przedłuża się o liczbę dni stwierdzoną w protokole konieczności wykonania robót dodatkowych,
e) w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej,
f) w przypadku wystąpienia innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót,
g) w przypadku przedłużających się procesów administracyjnych,
h) w przypadku odkrycia obiektów archeologicznych i przyrodniczych podlegających obowiązkowi badania,
i) w przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawca nie ma obiektywnej możliwości prowadzenia robót,
j) w przypadkach, o których mowa w punktach 5 – 7 oraz 9 poniżej,
k) w przypadku gdy w związku z wykonywaniem robót dotyczących budowy sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy przez innego wykonawcę i w ramach innego zadania, nastąpi kolizja, czyniąca wykonanie robót objętych niniejszą umową niemożliwym, bądź obiektywnie nieracjonalnym, przez co zasadne stanie się dokonanie zmiany terminu realizacji.
2) w trybie art. 455 ustawy Pzp,
3) zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia, na zasobach których Wykonawca opierał się wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ,
4) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,
5) zmiany dotyczą wprowadzenia zamiennych materiałów, urządzeń jak również technologii wykonywania robót przedstawionych w PFU i Koncepcjach pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż roboty zamienne nie mogą powodować wzrostu łącznej ceny stanowiącej podstawę do rozliczeń,
6) zmiany są spowodowane występowaniem niezainwentaryzowanych ukrytych obiektów budowlanych, przeszkód geologicznych, odkryciem obiektów archeologicznych i przyrodniczych podlegających obowiązkowi badania i ochrony, niewybuchów i niewypałów oraz innych przeszkód utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie robót w zgodzie z opisem zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i właściwymi przepisami. W takim przypadku zmieniony może zostać termin wykonania przedmiotu umowy bądź sposób i zakres wykonania robót na taki, który uwzględnia trudności spowodowane występowaniem obiektów i przeszkód, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
Pozostałe zmiany określone są w umowie w §16 stanowiącej załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/cuwkobylnica w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania t. j. Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-09 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.