eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kobylin-Borzymy › "DOSTAWA GRUZU BETONOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA REMONT DRÓG W GMINIE KOBYLIN-BORZYMY"Ogłoszenie z dnia 2023-04-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„DOSTAWA GRUZU BETONOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA REMONT DRÓG W GMINIE KOBYLIN-BORZYMY”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOBYLIN-BORZYMY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670195

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 11

1.5.2.) Miejscowość: Kobylin-Borzymy

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-204

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 862743003

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kobylinborzymy.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylinborzymy.biuletyn.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://kobylinborzymy.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„DOSTAWA GRUZU BETONOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA REMONT DRÓG W GMINIE KOBYLIN-BORZYMY”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-28cdde27-c96a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00174842

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00097412/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa gruzu betonowego z przeznaczeniem na remont dróg w gminie Kobylin-Borzymy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148197

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gruzu betonowego kruszonego o frakcji od 00 mm do 80 mm przy wykonywaniu bieżących remontów dróg gminnych i dojazdowych do pól w 2023 roku na terenie gminy Kobylin-Borzymy. Zawartość gruzu betonowego o frakcji od 30 mm do 80 mm nie może być mniejsza niż 60% w 1 m³. Dopuszcza się domieszkę o gruz ceglany w ilości do 10% o frakcji od 0 mm do 80 mm.
W zakres wykonywania prac wchodzi:
- dostawa gruzu betonowego kruszonego i bieżąca jego niwelacja po nawiezieniu w łącznej ilości 2000 m³.
- niwelacja winna być wykonana równiarką samojezdną.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44113700-2 - Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

14212000-0 - Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne
zgodnie z art 255 pkt 3 ustawy Pzp w brzmieniu: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne
W terminie przewidzianym w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na składanie ofert wpłynęły dwie oferty. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy w kwocie wynoszącej 227 992,80 zł brutto. Wykonawca w wyznaczonym terminie na podpisanie umowy uchylił się od jej zawarcia. Oferta kolejnego wykonawcy wynosi 442 800,00 zł brutto.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 342 500,00 zł brutto i nie jest w stanie pokryć różnicy w kwotach, wynoszącej 100 300,00 zł brutto.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 227992,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 442800,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.