eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.Ogłoszenie z dnia 2023-04-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Świętokrzyskie Centrum Onkologii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001263233

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stefana Artwińskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-734

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@onkol.kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.onkol.kielce.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8f2584fb-c89b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00174370

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146180

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AZP.2411.61.2023.MM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 102760,83 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44111000-1 - Materiały budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 255 pkt 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. - cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 126 395,82 zł brutto.
Wartość oferty nr 1 firmy: METALZBYT-HURT SP. Z O.O. ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała, wynosi: 196 616,28 zł brutto, czyli o 55,56 % przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.