eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałbrzych › Zakup dwóch pojazdów służbowych na potrzeby Straży Miejskiej w Wałbrzychu IIOgłoszenie z dnia 2023-04-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup dwóch pojazdów służbowych na potrzeby Straży Miejskiej w Wałbrzychu II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wałbrzych

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Wałbrzychu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718490

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: plac Magistracki 1

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.walbrzych.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.walbrzych.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,123520,5b0c43268600c229f393af1a0475f429.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup dwóch pojazdów służbowych na potrzeby Straży Miejskiej w Wałbrzychu II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-82f14996-cfb3-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00174297

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030879/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 Zakup i dostawa dwóch samochodów osobowych dla Straży Miejskiej w Wałbrzychu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160249

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.26.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa samochodu o napędzie hybrydowym dla Straży Miejskiej w Wałbrzychu.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pojazdu o napędzie hybrydowym, którego szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4.1. do SWZ.
Przedmiot zamówienia na daną część opisuje projekt umowy oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), które stanowią
załączniki do niniejszej SWZ:
część nr 1 – projekt umowy - załącznik nr 5, opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4.1.
Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi prawne i techniczne pozwalające na jego zarejestrowanie w Polsce, co
potwierdzone zostanie stosowną dokumentacją dołączaną do każdego dostarczonego pojazdu.
Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym tj.: ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (tj. Dz. U. Z 2022 . poz. 988, z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, w tym
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu
ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016 poz. 2022 z późniejszymi zmianami).

4.5.3.) Główny kod CPV: 34100000-8 - Pojazdy silnikowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34110000-1 - Samochody osobowe

4.5.5.) Wartość części: 98455,93 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa samochodu o napędzie hybrydowym dla Straży Miejskiej w Wałbrzychu.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pojazdu o napędzie hybrydowym, którego szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4.2. do SWZ.
Przedmiot zamówienia na daną część opisuje projekt umowy oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), które stanowią
załączniki do niniejszej SWZ:
część nr 2 – projekt umowy - załącznik nr 5, opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4.2.
Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi prawne i techniczne pozwalające na jego zarejestrowanie w Polsce, co
potwierdzone zostanie stosowną dokumentacją dołączaną do każdego dostarczonego pojazdu.
Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym tj.: ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (tj. Dz. U. Z 2022 . poz. 988, z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, w tym
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu
ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016 poz. 2022 z późniejszymi zmianami).

4.5.3.) Główny kod CPV: 34100000-8 - Pojazdy silnikowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34110000-1 - Samochody osobowe

4.5.5.) Wartość części: 98455,93 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt 2 w związku z art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 ze zm.), zwanej dalej Pzp unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup dwóch pojazdów służbowych na potrzeby Straży Miejskiej w Wałbrzychu II – część nr 1 i część nr 2
Art. 255
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (…)
2) wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu;
W postępowaniu została złożona jedna oferta. Po dokonaniu walidacji podpisów złożonych w postępowaniu ofert, stwierdzono, że oferta nie została podpisana żadnym podpisem (zaufanym – pieczęcią zaufaną, osobistym ani też kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Przepisy art. 63 ust. 2 ustawy Pzp jednoznacznie wskazują, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę oraz oświadczenia składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt 2 w związku z art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 ze zm.), zwanej dalej Pzp unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup dwóch pojazdów służbowych na potrzeby Straży Miejskiej w Wałbrzychu II – część nr 1 i część nr 2
Art. 255
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (…)
2) wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu;
W postępowaniu została złożona jedna oferta. Po dokonaniu walidacji podpisów złożonych w postępowaniu ofert, stwierdzono, że oferta nie została podpisana żadnym podpisem (zaufanym – pieczęcią zaufaną, osobistym ani też kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Przepisy art. 63 ust. 2 ustawy Pzp jednoznacznie wskazują, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę oraz oświadczenia składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.