eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › SZPiFP-9-23 Dostawa samochodów osobowych nieoznakowanych z napędem hybrydowym.Ogłoszenie z dnia 2023-04-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
SZPiFP-9-23 Dostawa samochodów osobowych nieoznakowanych z napędem hybrydowym.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 091362152

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Wielkopolskich 7

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-090

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 47 751 53 21

1.5.8.) Numer faksu: 47 751 53 19

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@bg.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/urzad/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SZPiFP-9-23 Dostawa samochodów osobowych nieoznakowanych z napędem hybrydowym.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-23472a36-c4be-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00174025

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142330

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SZPiFP-9-23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 2 szt. samochodów osobowych nieoznakowanych z napędem hybrydowym

4.5.3.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.5.5.) Wartość części: 191056,91 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 2 szt. samochodów osobowych nieoznakowanych z napędem hybrydowym

4.5.3.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.5.5.) Wartość części: 191056,91 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnia się na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy, gdyż oferta wykonawcy Marvel Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, która jest ofertą najkorzystniejszą w zadaniu nr 1 z ceną wynoszącą 257 316,00 zł przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 235 000,00 zł.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnia się na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy, gdyż oferta wykonawcy Marvel Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, która jest ofertą najkorzystniejszą w zadaniu nr 2 z ceną wynoszącą 257 316,00 zł przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 235 000,00 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.