eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pabianice › Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach 25/ZP/TP1/22Ogłoszenie z dnia 2022-05-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach 25/ZP/TP1/22

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100682491

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 68

1.5.2.) Miejscowość: Pabianice

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pcmnzoz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcmnzoz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach 25/ZP/TP1/22

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-701f891e-db3f-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00173931

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ,„Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach” nr Projektu POWR.04.01.00-00-DM12/20

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://pcmnzoz.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://pcmnzoz.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania przy użyciu środków i zgodnie z ust. 1: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej:
a) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/- oferta
b) ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal- oferta
c) poczty elektronicznej: zamowienia@pcmnzoz.pl – pytania od SWZ, wyjaśnienia, dokumenty na wezwanie

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. (95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68, KRS:0000330633, NIP:731-20-02-395).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe:
e-mail: iodo@pcmnzoz.pl;
adres do korespondencji: 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68.
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach-.Znak sprawy: 25/ZP/TP1/22 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i inne ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami), dalej zwana „Pzp”, a także podmiotom uprawnionym – na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (w szczególności podmiotom wspierających administratora w organizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, uwzględniając okres rękojmi i gwarancji oraz okres przedawnienia roszczeń.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6. Posiada Pani/Pan:
1. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);
2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO) – przy czym skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
3. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) – z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, to jest prawa do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 25/ZP/TP1/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający żąda określonej etykiety lub wskazuje mające zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustaw - etykiety środowiskowej (tzw. Ekoetykieta)

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oceną oferty będzie suma punktów przyznanych według opisanych powyżej kryteriów tj. cena. Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta z najniższą ceną

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wypełnione oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ- do oferty
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 4 do SWZ- na wezwanie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełnione oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ- do oferty
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 4 do SWZ- na wezwanie

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą:
- Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 12.000 punktów , załączyć do oferty wyniki przeprowadzonego testu (dla pozycji- zestaw komputerowy)
- Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 10.000 punktów , załączyć do oferty wyniki przeprowadzonego testu(dla pozycji- laptop)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

10. WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ:
1) Wypełniony załącznik nr 2 parametry techniczne – Załącznik nr 2 do SWZ.
2) Wypełniony Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SWZ.
3) Wypełnione oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ:
a) Wykonawca w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
b) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia z postępowania na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe;
c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.
4) Jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
5) Pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 58 ust. 2 PZP – w przypadku, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne.
6) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. UWAGA – Zamawiający może odstąpić od wymogu złożenia ww. dokumentu wraz z ofertą w przypadku podania w Formularzu Ofertowym w pkt. 13 (Zał. Nr 1 do SWZ) /oświadczeniu nr 3 do SWZ w miejscu wykropkowanym przez Wykonawcę adresu strony internetowej pod którym dostępne będą ww. dokumenty.
7) Przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, czy oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SWZ tj. materiały informacyjne których mowa w Rozdziale 12 SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawca, składa wraz z ofertą dokument pełnomocnictwa zawierający w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:
a) reprezentowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
b) zaciąganie zobowiązań;
c) złożenie oferty wspólnej;
d) prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy.
5. W przypadku oceny spełniania warunków w postępowaniu przez podmioty występujące wspólnie warunki te będą zsumowane w celu łącznej oceny.
6. Nie dopuszcza się uczestnictwa danego Wykonawcy w więcej niż jednej grupie podmiotów występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający na podstawie art. 436 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących sytuacjach:
a) wycofania towaru z produkcji. Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostarczenie towaru zamiennego o parametrach nie gorszych od towaru objętego umową pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż towar objęty zamówieniem początkowym. Ewentualna zmiana towaru może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu mocą którego nastąpi wykreślenie z umowy towaru wycofanego z produkcji i zastąpienie go towarem zamiennym;
b) W przypadku zmiany stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen brutto towarów nabywanych na podstawie niniejszej umowy przy pozostawieniu cen netto bez zmian. Zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek którejkolwiek ze stron;
c) zmiany cen na korzyść Zamawiającego – są dopuszczalne w każdym przypadku gdy będzie to możliwe, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
3. Każda ze stron zobowiązana jest:
a) powiadomić niezwłocznie drugą stronę o zmianach organizacyjno – prawnych, które miały miejsce w okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób wystawiania dokumentów rozliczeniowych,
b) złożyć komplet dokumentów wskazujących następcę prawnego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/- oferta b) ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal- oferta

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-01 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.