eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › (ZP.262.3.2023) Zakup wsparcia technicznego i subskrypcji producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta do posiadanych licencji SANsymphony albo dostawa oprogramowania równoważnegoOgłoszenie z dnia 2023-04-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
(ZP.262.3.2023) Zakup wsparcia technicznego i subskrypcji producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta do posiadanych licencji SANsymphony albo dostawa oprogramowania równoważnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Apelacyjny w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003894660

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przy Rondzie 3

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-547

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@krakow.sa.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.sa.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-44da916a-c94e-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

(ZP.262.3.2023) Zakup wsparcia technicznego i subskrypcji producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta do posiadanych licencji SANsymphony albo dostawa oprogramowania równoważnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-44da916a-c94e-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00173135

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00120661/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup wsparcia technicznego i subskrypcji producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta do posiadanych licencji SANsymphony albo dostawa oprogramowania równoważnego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149555

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.262.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 551000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wsparcia technicznego i subskrypcji producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta do posiadanych licencji SANsymphony (zakup wsparcia technicznego producenta w zakresie już posiadanych przez Zamawiającego licencji (wyszczególnionych w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do SWZ) na okres 36 miesięcy oraz wyrównanie wsparcia dla 40 licencji (wyszczególnionych w tabeli nr 2 załącznika nr 2 do SWZ) na okres 33 miesięcy, zrównujący wsparcie dla produktów z tabeli numer 2 ze wsparciem dla produktów z tabeli numer 1. Za początek okresu wsparcia należy przyjąć dzień końca obecnie posiadanego wsparcia Producenta) albo dostawa oprogramowania równoważnego (szczegółowo opisanego w punkcie II i III OPZ - załącznik nr 2 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 677730,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 677730,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 677730,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NTT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9521851834

7.3.3) Ulica: Sienna 73

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-833

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 677730,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wykonawca wykupi wsparcie techniczne i subskrypcje producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta do posiadanych przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie SANsymphony w terminie do trzech dni roboczych od dnia zawarcia umowy (Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu certyfikatu potwierdzającego wykupienie wsparcia technicznego i subskrypcji). Wsparcie techniczne i subskrypcje do posiadanych licencji realizowane będzie odpowiednio przez okres 33 i 36 miesięcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.