eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wodzisław › Dostawa kruszywa pochodzenia dolomitowego frakcji 0-63 mm z transportem z kopalni do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz rozładunkiem we wskazanym przez Zamaw. miejscu na terenie Gm. WodzisławOgłoszenie z dnia 2023-04-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa kruszywa pochodzenia dolomitowego frakcji 0-63 mm z transportem z kopalni do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz rozładunkiem we wskazanym przez Zamaw. miejscu na terenie Gm. Wodzisław

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WODZISŁAW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010850

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krakowska 6

1.5.2.) Miejscowość: Wodzisław

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-330

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugwodzislaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodzislaw.biuletyn.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0996ec38-c96c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa kruszywa pochodzenia dolomitowego frakcji 0-63 mm z transportem z kopalni do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz rozładunkiem we wskazanym przez Zamaw. miejscu na terenie Gm. Wodzisław

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0996ec38-c96c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00172209

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00107480/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa kruszywa na remont i odbudowę dróg gminnych, wewnętrznych i dojazdowych do pól

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148424

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 166650 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa pochodzenia dolomitowego frakcji 0-63 mm z transportem z kopalni do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz rozładunkiem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie Gminy Wodzisław w ilości 2300 ton.
2. Oferowane i dostarczane kruszywa muszą spełniać wymagania normy PN-EN 13242 lub PN-EN 13242+A1.
3. Warunki realizacji zamówienia w zakresie dostawy kruszywa:
3.1. Kruszywo powinno być pochodzenia naturalnego, które poza obróbką mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej obróbce. Zamawiający nie dopuszcza margli, kredy i wapienia.
3.2. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny. Nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest, popioły) i niebezpiecznych dla użytkowników dróg (np. metale, szkło).
3.3. Dostawy kruszywa następować będą sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego po wcześniejszym (co najmniej jednodniowym) zgłoszeniu przez Zamawiającego dokonanym telefonicznie lub e-mailem.
3.4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia kruszywa w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem Zamawiającego z zastrzeżeniem, że dzienna dostawa może wynosić do 100 ton.
3.5. Zamawiający wymaga, żeby dostawy realizowane były w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 16:00.
3.6. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. nieprzewidziane opady deszczu) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy. Zmiana zostanie zgłoszona telefonicznie.
3.7. Sposób rozładunku kruszywa: ciągłe – z rozciągnięciem na całej długości wskazanego odcinka drogi lub punktowe – na hałdę we wskazanym miejscu.
3.8. Rozładunek kruszywa na drodze ma zostać wykonany w sposób nieutrudniający przejazdu, tj. kruszywo ma być rozsypane z samochodu w ruchu, na odcinkach dróg wskazanych przez pracownika Urzędu lub osobę wskazaną przez Zamawiającego.
3.9. Do wykonania dostawy kruszywa Wykonawca będzie zobowiązany użyć w zależności od potrzeb: samochodów samowyładowczych o ładowności 10-30 ton oraz samochodów o ładowności 10-20 ton z napędem na dwie osie, posiadającego możliwość rozładunku bocznego i tylnego.
3.10. Z każdą dostawą kruszywa Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia do Zamawiającego oryginalnych dokumentów ważenia kruszywa oraz dokumentów dostawy WZ.
3.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowego ważenia ilości dostarczonego kruszywa. Jeżeli ważenie potwierdzi zgodność dostawy z dokumentem WZ to koszt ważenia pokrywa Zamawiający. Sankcje z tytułu niezgodności są zawarte w Projektowanych Postanowieniach Umowy – zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 14212000-0 - Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 85,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 89,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 85,99 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SŁOTA INDUSTRY S.C. PIOTR SŁOTA WIESŁAW SŁOTA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 260573303

7.3.3) Ulica: Konary 55A

7.3.4) Miejscowość: Wodzisław

7.3.5) Kod pocztowy: 28-330

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 197777 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.