eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamień Pomorski › Prowadzenie kursów zawodowychOgłoszenie z dnia 2021-09-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Prowadzenie kursów zawodowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT KAMIEŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684143

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolińska 7B

1.5.2.) Miejscowość: Kamień Pomorski

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-400

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mszymanski@powiatkamienski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatkamienski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiatkamienski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prowadzenie kursów zawodowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c6fba245-e8b0-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00171668

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002713/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Prowadzenie kursów zawodowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00120156/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 12/1/ RPZP.08.06.00-32-K036/19

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kurs Kelnerstwa
a) Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu kelnerstwa. Kurs musi zakończyć się egzaminem kwalifikacyjnym potwierdzonym uzyskaniem certyfikatu zdobycia kwalifikacji zawodowych.
b) Czas trwania kursu: minimum 16 godzin na grupę (w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne).
c) Liczba kursów: 2 grupy.
d) Ilość uczestników/uczestniczek kursu: łącznie 20.
e) Beneficjentem kursu i egzaminu certyfikacyjnego są uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie - uczestnicy projektu "Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi".
f) Planowany okres realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30 grudnia 2022 roku.
g) Szczegółowe terminy i harmonogram będą ustalone z Wykonawcą odrębnie na każdy kurs. Pierwszy termin i harmonogram zostanie przedstawiony w terminie 30 dni liczonych od daty zawarcia umowy w formie pisemnej.
h) Miejsce realizacji kursu: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie, ul. Słowiańska 2, 72-510 Wolin.
i) Zamawiający zapewnia odpowiednie warunki do prowadzenia części teoretycznej: salę wykładową dostosowaną do prowadzenia zajęć, z odpowiednim oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją, wyposażoną w sprzęt audiowizualny, w tym projektor multimedialny.
j) W przypadku realizacji zagadnień lub zajęć praktycznych wymagających zastosowania sprzętu, urządzeń lub aparatury specjalistycznej Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tego rodzaju wyposażenie we własnym zakresie.
k) Zamawiający wymaga, aby dla każdego uczestnika/uczestniczki zostały przygotowane i zapewnione materiały dydaktyczne w tym skrypt w wersji papierowej, podręcznik (jeśli zajdzie taka potrzeba).
l) Kurs zostanie zakończony egzaminem zewnętrznym końcowym (certyfikacyjnym). Wykonawca w ramach wynagrodzenia będzie zobowiązany zorganizować i przeprowadzić egzamin certyfikacyjny dla wszystkich uczestników kursu.
m) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia, zapewni każdemu uczestnikowi kursu jedno podejście do egzaminu certyfikacyjnego oraz wyda certyfikat wszystkim osobom, które pomyślnie zdały egzamin.
n) Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają dokumenty potwierdzające jego ukończenie - zaświadczenie o którym mowa w §12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 652).
o) Zamawiający wymaga aby zajęcia były przeprowadzone w formie teoretyczno-praktycznej (wykłady, warsztaty praktyczne, dyskusja), zgodnie z harmonogramem i zaakceptowanym przez Zamawiającego programem szkolenia.
p) Zamawiający wymaga wydania przez Wykonawcę Zaświadczenia ukończenia kursu uprawniającego do wykonywania zawodu Kelnera potwierdzającego nabycie przez uczestników/uczestniczki kwalifikacji zawodowych na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 11869,91 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kurs Barmana
a) Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu barmana. Kurs musi zakończyć się egzaminem kwalifikacyjnym potwierdzonym uzyskaniem certyfikatu zdobycia kwalifikacji zawodowych.
b) Czas trwania: minimum 16 godzin na grupę.
c) Liczba kursów: 1 grupa.
d) Ilość uczestników/uczestniczek kursu: łącznie 10.
e) Beneficjentem kursu i egzaminu certyfikacyjnego są uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie - uczestnicy projektu "Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi".
f) Planowany okres realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30 grudnia 2022 roku.
g) Szczegółowe terminy i harmonogram będą ustalone z Wykonawcą odrębnie na każdy kurs. Pierwszy termin i harmonogram zostanie przedstawiony w terminie 30 dni liczonych od daty zawarcia umowy w formie pisemnej.
h) Miejsce realizacji kursu: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie, ul. Słowiańska 2, 72-510 Wolin.
i) Zamawiający zapewnia odpowiednie warunki do prowadzenia części teoretycznej: salę wykładową dostosowaną do prowadzenia zajęć, z odpowiednim oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją, wyposażoną w sprzęt audiowizualny, w tym projektor multimedialny.
j) W przypadku realizacji zagadnień lub zajęć praktycznych wymagających zastosowania sprzętu, urządzeń lub aparatury specjalistycznej Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tego rodzaju wyposażenie we własnym zakresie.
k) Zamawiający wymaga, aby dla każdego uczestnika/uczestniczki zostały przygotowane i zapewnione materiały dydaktyczne w tym skrypt w wersji papierowej, podręcznik (jeśli zajdzie taka potrzeba).
l) Zamawiający wymaga, aby dla każdego uczestnika/uczestniczki zostały przygotowane materiały zużywalne i akcesoria w szczególności naczynia, niezbędne urządzenia do sporządzania napojów oraz odpowiedni program szkolenia z zakresu barmana, rodzaj i ilość trunków, soków, napojów, owoców oraz elementów dekoracyjnych - każdy uczestnik szkolenia powinien mieć swobodny dostęp do sprzętu, akcesoriów i materiałów szkoleniowych.
m) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził kurs na profesjonalnym mobilnym barze.
n) Kurs zostanie zakończony egzaminem zewnętrznym końcowym (certyfikacyjnym). Wykonawca w ramach wynagrodzenia będzie zobowiązany zorganizować i przeprowadzić egzamin certyfikacyjny dla wszystkich uczestników kursu.
o) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia, zapewni każdemu uczestnikowi kursu jedno podejście do egzaminu certyfikacyjnego oraz wyda certyfikat wszystkim osobom, które pomyślnie zdały egzamin.
p) Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają dokumenty potwierdzające jego ukończenie - zaświadczenie o którym mowa w §12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 652).
q) Zamawiający wymaga aby zajęcia były przeprowadzone w formie teoretyczno-praktycznej (wykłady, warsztaty praktyczne, dyskusja), zgodnie z harmonogramem i zaakceptowanym przez Zamawiającego programem szkolenia.
r) Zamawiający wymaga wydania przez Wykonawcę Zaświadczenia ukończenia kursu uprawniającego do wykonywania zawodu Barmana potwierdzającego nabycie przez uczestników/uczestniczki kwalifikacji zawodowych na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 7203,25 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kurs Baristy
a) Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu baristy I stopnia, kursu baristy II stopnia, kursu alternatywnych metod parzenia kawy, zaawansowanego kursu latte art oraz kursu sensorycznego. Kurs musi zakończyć się egzaminem kwalifikacyjnym potwierdzonym uzyskaniem certyfikatu zdobycia kwalifikacji zawodowych.
b) Czas trwania kursu baristy I stopnia: minimum 8 godzin, kursu baristy II stopnia: minimum 8 godzin, kursu alternatywnych metod parzenia kawy: minimum: 8 godzin, zaawansowanego kursu latte art: minimum 8 godzin oraz kursu sensorycznego: minimum: 8 godzin.
c) Liczba kursów: 1 grupa na każdej z metod, co daje łącznie 5 kursów.
d) Ilość uczestników/uczestniczek kursu: łącznie 10.
e) Beneficjentem kursu i egzaminu certyfikacyjnego są uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie - uczestnicy projektu "Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi".
f) Planowany okres realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30 grudnia 2022 roku.
g) Szczegółowe terminy i harmonogram będą ustalone z Wykonawcą odrębnie na każdy kurs. Pierwszy termin i harmonogram zostanie przedstawiony w terminie 30 dni liczonych od daty zawarcia umowy w formie pisemnej.
h) Miejsce realizacji kursu: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie, ul. Słowiańska 2, 72-510 Wolin.
i) Zamawiający zapewnia odpowiednie warunki do prowadzenia części teoretycznej: salę wykładową dostosowaną do prowadzenia zajęć, z odpowiednim oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją, wyposażoną w sprzęt audiowizualny, w tym projektor multimedialny.
j) W przypadku realizacji zagadnień lub zajęć praktycznych wymagających zastosowania sprzętu, urządzeń lub aparatury specjalistycznej Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tego rodzaju wyposażenie we własnym zakresie.
k) Zamawiający wymaga, aby dla każdego uczestnika/uczestniczki zostały przygotowane i zapewnione materiały dydaktyczne w tym skrypt w wersji papierowej, podręcznik (jeśli zajdzie taka potrzeba).
l) Zamawiający wymaga, aby dla każdego uczestnika/uczestniczki zostały przygotowane materiały zużywalne i akcesoria w szczególności naczynia, niezbędne urządzenia do sporządzania napojów oraz:
 odpowiedni program szkolenia z zakresu baristy I stopnia, odpowiedni rodzaj i ilość kawy (mieszanka 100% Arabika (np. Brazylia, Kolumbia, Etiopia), data palenia w momencie dostawy max 14 dni) oraz elementów dekoracyjnych – każdy uczestnik szkolenia powinien mieć swobodny dostęp do sprzętu, akcesoriów i materiałów szkoleniowych,
 odpowiedni program szkolenia z zakresu baristy II stopnia, odpowiedni rodzaj i ilość kawy (mieszanka 100% Arabika (np. Brazylia, Kolumbia, Etiopia), data palenia w momencie dostawy max 14 dni) oraz elementów dekoracyjnych – każdy uczestnik szkolenia powinien mieć swobodny dostęp do sprzętu, akcesoriów i materiałów szkoleniowych,
 odpowiedni program szkolenia z zakresu alternatywnych metod parzenia kawy, odpowiedni rodzaj i ilość kawy (4 rodzaje kaw jednorodnych z poziomu specialty jasno palonych, data palenia w momencie dostawy max 14 dni) oraz elementów dekoracyjnych – każdy uczestnik szkolenia powinien mieć swobodny dostęp do sprzętu, akcesoriów i materiałów szkoleniowych,
 odpowiedni program szkolenia z zakresu latte art., odpowiedni rodzaj i ilość kawy (mieszanka 100% Arabika (Brazylia, Kolumbia, Etiopia), data palenia w momencie dostawy max 14 dni) oraz elementów dekoracyjnych – każdy uczestnik szkolenia powinien mieć swobodny dostęp do sprzętu, akcesoriów i materiałów szkoleniowych, odpowiedni program szkolenia z zakresu analizy kawy, rodzaj i ilość kawy – każdy uczestnik szkolenia powinien mieć swobodny dostęp do sprzętu, akcesoriów i materiałów szkoleniowych.
m) Kurs zostanie zakończony egzaminem zewnętrznym końcowym (certyfikacyjnym). Wykonawca w ramach wynagrodzenia będzie zobowiązany zorganizować i przeprowadzić egzamin certyfikacyjny dla wszystkich uczestników kursu.
n) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia, zapewni każdemu uczestnikowi kursu jedno podejście do egzaminu certyfikacyjnego oraz wyda certyfikat wszystkim osobom, które pomyślnie zdały egzamin.
o) Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają dokumenty potwierdzające jego ukończenie - zaświadczenie o którym mowa w §12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 652).
p) Zamawiający wymaga aby zajęcia były przeprowadzone w formie teoretyczno-praktycznej (wykłady, warsztaty praktyczne, dyskusja), zgodnie z harmonogramem i zaakceptowanym przez Zamawiającego programem szkolenia.
q) Zamawiający wymaga wydania przez Wykonawcę Zaświadczenia ukończenia kursu uprawniającego do wykonywania zawodu Baristy potwierdzającego nabycie przez uczestników/uczestniczki kwalifikacji zawodowych na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 55853,65 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szkolenie wdrożeniowe oprogramowania izzyHotel oraz izzyRest dla nauczycieli
a) Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia wdrożeniowego z obsługi oprogramowania izzyHotel/izzyRest dla nauczycieli.
b) Czas trwania szkolenia: minimum 24 godzin na grupę (w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne).
c) Liczba szkoleń: 1 łącznie.
d) Ilość uczestników uczestniczek szkolenia: łącznie 4.
e) Beneficjentem szkolenia są nauczyciele Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie - uczestnicy projektu "Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi".
f) Planowany okres realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30 grudnia 2022 roku.
g) Szczegółowe terminy i harmonogram będą ustalone z Wykonawcą odrębnie na każdy szkolenie. Pierwszy termin i harmonogram zostanie przedstawiony w terminie 30 dni liczonych od daty zawarcia umowy w formie pisemnej.
h) Miejsce realizacji kursu: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie, ul. Słowiańska 2, 72-510 Wolin.
i) Zamawiający zapewnia odpowiednie warunki do prowadzenia części teoretycznej: salę wykładową dostosowaną do prowadzenia zajęć, z odpowiednim oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją, wyposażoną w sprzęt audiowizualny, w tym projektor multimedialny.
j) W przypadku realizacji zagadnień lub zajęć praktycznych wymagających zastosowania sprzętu, urządzeń lub aparatury specjalistycznej Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tego rodzaju wyposażenie we własnym zakresie.
k) Zamawiający wymaga, aby dla każdego uczestnika/uczestniczki zostały przygotowane i zapewnione materiały dydaktyczne w tym skrypt w wersji papierowej, podręcznik (jeśli zajdzie taka potrzeba).
l) Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają dokumenty potwierdzające jego ukończenie - zaświadczenie o którym mowa w §12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 652).
m) Zamawiający wymaga aby zajęcia były przeprowadzone w formie teoretyczno-praktycznej (wykłady, warsztaty praktyczne, dyskusja), zgodnie z harmonogramem i zaakceptowanym przez Zamawiającego programem szkolenia.
n) Zamawiający wymaga wydania przez Wykonawcę Zaświadczenia ukończenia szkolenia wdrożeniowego oprogramowania izzyHotel oraz izzyRest.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 8130,08 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kurs Barmana
a) Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu barmana. Kurs musi zakończyć się egzaminem kwalifikacyjnym potwierdzonym uzyskaniem certyfikatu zdobycia kwalifikacji zawodowych.
b) Czas trwania: minimum 16 godzin na grupę.
c) Liczba kursów: 1 grupa.
d) Ilość uczestników/uczestniczek kursu: łącznie 10.
e) Beneficjentem kursu i egzaminu certyfikacyjnego są uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim - uczestnicy projektu "Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi".
f) Planowany okres realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30 grudnia 2022 roku.
g) Szczegółowe terminy i harmonogram będą ustalone z Wykonawcą odrębnie na każdy kurs. Pierwszy termin i harmonogram zostanie przedstawiony w terminie 30 dni liczonych od daty zawarcia umowy w formie pisemnej.
h) Miejsce realizacji kursu: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7a, 72-400 Kamień Pomorski.
i) Zamawiający zapewnia odpowiednie warunki do prowadzenia części teoretycznej: salę wykładową dostosowaną do prowadzenia zajęć, z odpowiednim oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją, wyposażoną w sprzęt audiowizualny, w tym projektor multimedialny.
j) W przypadku realizacji zagadnień lub zajęć praktycznych wymagających zastosowania sprzętu, urządzeń lub aparatury specjalistycznej Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tego rodzaju wyposażenie we własnym zakresie.
k) Zamawiający wymaga, aby dla każdego uczestnika/uczestniczki zostały przygotowane i zapewnione materiały dydaktyczne w tym skrypt w wersji papierowej, podręcznik (jeśli zajdzie taka potrzeba).
l) Zamawiający wymaga, aby dla każdego uczestnika/uczestniczki zostały przygotowane materiały zużywalne i akcesoria w szczególności naczynia, niezbędne urządzenia do sporządzania napojów oraz odpowiedni program szkolenia z zakresu barmana, rodzaj i ilość trunków, soków, napojów, owoców oraz elementów dekoracyjnych - każdy uczestnik szkolenia powinien mieć swobodny dostęp do sprzętu, akcesoriów i materiałów szkoleniowych.
m) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził kurs na profesjonalnym mobilnym barze.
n) Kurs zostanie zakończony egzaminem zewnętrznym końcowym (certyfikacyjnym). Wykonawca w ramach wynagrodzenia będzie zobowiązany zorganizować i przeprowadzić egzamin certyfikacyjny dla wszystkich uczestników kursu.
o) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia, zapewni każdemu uczestnikowi kursu jedno podejście do egzaminu certyfikacyjnego oraz wyda certyfikat wszystkim osobom, które pomyślnie zdały egzamin.
p) Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają dokumenty potwierdzające jego ukończenie - zaświadczenie o którym mowa w §12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 652).
q) Zamawiający wymaga aby zajęcia były przeprowadzone w formie teoretyczno-praktycznej (wykłady, warsztaty praktyczne, dyskusja), zgodnie z harmonogramem i zaakceptowanym przez Zamawiającego programem szkolenia.
r) Zamawiający wymaga wydania przez Wykonawcę Zaświadczenia ukończenia kursu uprawniającego do wykonywania zawodu Barmana potwierdzającego nabycie przez uczestników/uczestniczki kwalifikacji zawodowych na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 5682,92 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kurs Baristy
a) Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu baristy I stopnia, kursu baristy II stopnia, kursu alternatywnych metod parzenia kawy, zaawansowanego kursu latte art oraz kursu sensorycznego. Kurs musi zakończyć się egzaminem kwalifikacyjnym potwierdzonym uzyskaniem certyfikatu zdobycia kwalifikacji zawodowych.
b) Czas trwania kursu baristy I stopnia: minimum 8 godzin, kursu baristy II stopnia: minimum 8 godzin, kursu alternatywnych metod parzenia kawy: minimum: 8 godzin, zaawansowanego kursu latte art: minimum 8 godzin oraz kursu sensorycznego: minimum: 8 godzin.
c) Liczba kursów: 1 grupa na każdej z metod, co daje łącznie 5 kursów.
d) Ilość uczestników/uczestniczek kursu: łącznie 10.
e) Beneficjentem kursu i egzaminu certyfikacyjnego są uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim - uczestnicy projektu "Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi".
f) Planowany okres realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30 grudnia 2022 roku.
g) Szczegółowe terminy i harmonogram będą ustalone z Wykonawcą odrębnie na każdy kurs. Pierwszy termin i harmonogram zostanie przedstawiony w terminie 30 dni liczonych od daty zawarcia umowy w formie pisemnej.
h) Miejsce realizacji kursu: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7a, 72-400 Kamień Pomorski.
i) Zamawiający zapewnia odpowiednie warunki do prowadzenia części teoretycznej: salę wykładową dostosowaną do prowadzenia zajęć, z odpowiednim oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją, wyposażoną w sprzęt audiowizualny, w tym projektor multimedialny.
j) W przypadku realizacji zagadnień lub zajęć praktycznych wymagających zastosowania sprzętu, urządzeń lub aparatury specjalistycznej Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tego rodzaju wyposażenie we własnym zakresie.
k) Zamawiający wymaga, aby dla każdego uczestnika/uczestniczki zostały przygotowane i zapewnione materiały dydaktyczne w tym skrypt w wersji papierowej, podręcznik (jeśli zajdzie taka potrzeba).
l) Zamawiający wymaga, aby dla każdego uczestnika/uczestniczki zostały przygotowane materiały zużywalne i akcesoria w szczególności naczynia, niezbędne urządzenia do sporządzania napojów oraz:
 odpowiedni program szkolenia z zakresu baristy I stopnia, odpowiedni rodzaj i ilość kawy (mieszanka 100% Arabika (Brazylia, Kolumbia, Etiopia), data palenia w momencie dostawy max 14 dni) oraz elementów dekoracyjnych – każdy uczestnik szkolenia powinien mieć swobodny dostęp do sprzętu, akcesoriów i materiałów szkoleniowych,
 odpowiedni program szkolenia z zakresu baristy II stopnia, odpowiedni rodzaj i ilość kawy (mieszanka 100% Arabika (Brazylia, Kolumbia, Etiopia), data palenia w momencie dostawy max 14 dni) oraz elementów dekoracyjnych – każdy uczestnik szkolenia powinien mieć swobodny dostęp do sprzętu, akcesoriów i materiałów szkoleniowych,
 odpowiedni program szkolenia z zakresu alternatywnych metod parzenia kawy, odpowiedni rodzaj i ilość kawy (4 rodzaje kaw jednorodnych z poziomu specialty jasno palonych, data palenia w momencie dostawy max 14 dni) oraz elementów dekoracyjnych – każdy uczestnik szkolenia powinien mieć swobodny dostęp do sprzętu, akcesoriów i materiałów szkoleniowych,
 odpowiedni program szkolenia z zakresu latte art., odpowiedni rodzaj i ilość kawy (mieszanka 100% Arabika (Brazylia, Kolumbia, Etiopia), data palenia w momencie dostawy max 14 dni) oraz elementów dekoracyjnych – każdy uczestnik szkolenia powinien mieć swobodny dostęp do sprzętu, akcesoriów i materiałów szkoleniowych,
 odpowiedni program szkolenia z zakresu analizy kawy, rodzaj i ilość kawy – każdy uczestnik szkolenia powinien mieć swobodny dostęp do sprzętu, akcesoriów i materiałów szkoleniowych.
m) Kurs zostanie zakończony egzaminem zewnętrznym końcowym (certyfikacyjnym). Wykonawca w ramach wynagrodzenia będzie zobowiązany zorganizować i przeprowadzić egzamin certyfikacyjny dla wszystkich uczestników kursu.
n) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia, zapewni każdemu uczestnikowi kursu jedno podejście do egzaminu certyfikacyjnego oraz wyda certyfikat wszystkim osobom, które pomyślnie zdały egzamin.
o) Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają dokumenty potwierdzające jego ukończenie - zaświadczenie o którym mowa w §12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 652).
p) Zamawiający wymaga aby zajęcia były przeprowadzone w formie teoretyczno-praktycznej (wykłady, warsztaty praktyczne, dyskusja), zgodnie z harmonogramem i zaakceptowanym przez Zamawiającego programem szkolenia.
q) Zamawiający wymaga wydania przez Wykonawcę Zaświadczenia ukończenia kursu uprawniającego do wykonywania zawodu Baristy potwierdzającego nabycie przez uczestników/uczestniczki kwalifikacji zawodowych na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 56097,56 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kurs Baristy dla nauczycieli
a) Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu baristy I stopnia, kursu baristy II stopnia, kursu alternatywnych metod parzenia kawy oraz zaawansowanego kursu latte art. Kurs musi zakończyć się egzaminem kwalifikacyjnym potwierdzonym uzyskaniem certyfikatu zdobycia kwalifikacji zawodowych.
b) Czas trwania kursu baristy I stopnia: minimum 8 godzin, kursu baristy II stopnia: minimum 8 godzin, kursu alternatywnych metod parzenia kawy: minimum: 8 godzin oraz zaawansowanego kursu latte art: minimum 8 godzin.
c) Liczba kursów: 1 grupa na każdej z metod, co daje łącznie 4 kursów.
d) Ilość uczestników/uczestniczek kursu: łącznie 5.
e) Beneficjentem kursu i egzaminu certyfikacyjnego są nauczyciele Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim - uczestnicy projektu "Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi".
f) Planowany okres realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30 grudnia 2022 roku.
g) Szczegółowe terminy i harmonogram będą ustalone z Wykonawcą odrębnie na każdy kurs. Pierwszy termin i harmonogram zostanie przedstawiony w terminie 30 dni liczonych od daty zawarcia umowy w formie pisemnej.
h) Miejsce realizacji kursu: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7a, 72-400 Kamień Pomorski.
i) Zamawiający zapewnia odpowiednie warunki do prowadzenia części teoretycznej: salę wykładową dostosowaną do prowadzenia zajęć, z odpowiednim oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją, wyposażoną w sprzęt audiowizualny, w tym projektor multimedialny.
j) W przypadku realizacji zagadnień lub zajęć praktycznych wymagających zastosowania sprzętu, urządzeń lub aparatury specjalistycznej Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tego rodzaju wyposażenie we własnym zakresie.
k) Zamawiający wymaga, aby dla każdego uczestnika/uczestniczki zostały przygotowane i zapewnione materiały dydaktyczne w tym skrypt w wersji papierowej, podręcznik (jeśli zajdzie taka potrzeba).
l) Zamawiający wymaga, aby dla każdego uczestnika/uczestniczki zostały przygotowane materiały zużywalne i akcesoria w szczególności naczynia, niezbędne urządzenia do sporządzania napojów oraz:
 odpowiedni program szkolenia z zakresu baristy I stopnia, odpowiedni rodzaj i ilość kawy (mieszanka 100% Arabika (Brazylia, Kolumbia, Etiopia), data palenia w momencie dostawy max 14 dni) oraz elementów dekoracyjnych – każdy uczestnik szkolenia powinien mieć swobodny dostęp do sprzętu, akcesoriów i materiałów szkoleniowych,
 odpowiedni program szkolenia z zakresu baristy II stopnia, odpowiedni rodzaj i ilość kawy (mieszanka 100% Arabika (Brazylia, Kolumbia, Etiopia), data palenia w momencie dostawy max 14 dni) oraz elementów dekoracyjnych – każdy uczestnik szkolenia powinien mieć swobodny dostęp do sprzętu, akcesoriów i materiałów szkoleniowych,
 odpowiedni program szkolenia z zakresu alternatywnych metod parzenia kawy, odpowiedni rodzaj i ilość kawy (4 rodzaje kaw jednorodnych z poziomu specialty jasno palonych, data palenia w momencie dostawy max 14 dni) oraz elementów dekoracyjnych – każdy uczestnik szkolenia powinien mieć swobodny dostęp do sprzętu, akcesoriów i materiałów szkoleniowych,
 odpowiedni program szkolenia z zakresu latte art., odpowiedni rodzaj i ilość kawy (mieszanka 100% Arabika (Brazylia, Kolumbia, Etiopia), data palenia w momencie dostawy max 14 dni) oraz elementów dekoracyjnych – każdy uczestnik szkolenia powinien mieć swobodny dostęp do sprzętu, akcesoriów i materiałów szkoleniowych.
m) Kurs zostanie zakończony egzaminem zewnętrznym końcowym (certyfikacyjnym). Wykonawca w ramach wynagrodzenia będzie zobowiązany zorganizować i przeprowadzić egzamin certyfikacyjny dla wszystkich uczestników kursu.
n) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia, zapewni każdemu uczestnikowi kursu jedno podejście do egzaminu certyfikacyjnego oraz wyda certyfikat wszystkim osobom, które pomyślnie zdały egzamin.
o) Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają dokumenty potwierdzające jego ukończenie - zaświadczenie o którym mowa w §12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 652).
p) Zamawiający wymaga aby zajęcia były przeprowadzone w formie teoretyczno-praktycznej (wykłady, warsztaty praktyczne, dyskusja), zgodnie z harmonogramem i zaakceptowanym przez Zamawiającego programem szkolenia.
q) Zamawiający wymaga wydania przez Wykonawcę Zaświadczenia ukończenia kursu uprawniającego do wykonywania zawodu Baristy potwierdzającego nabycie przez uczestników/uczestniczki kwalifikacji zawodowych na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 11788,61 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kurs Prawo Jazdy Kategoria B
a) Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategoria B według aktualnie obowiązujących przepisów.
b) Czas trwania kursu: minimum 60 godzin (30 godzin teorii + 30 godzin praktyki) na grupę.
c) Liczba kursów: 3 grupy.
d) Ilość uczestników/uczestniczek kursu: łącznie 30.
e) Beneficjentem kursu i egzaminu są uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach - uczestnicy projektu "Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi", który:
 ma ukończone 17 lat i 9 miesięcy i posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów;
 ma ukończone 18 lat.
f) Planowany okres realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30 grudnia 2022 roku.
g) Szczegółowe terminy i harmonogram będą ustalone z Wykonawcą odrębnie na każdy kurs. Pierwszy termin i harmonogram zostanie przedstawiony w terminie 30 dni liczonych od daty zawarcia umowy w formie pisemnej.
h) Ze względu na konieczność dopasowania terminów realizacji kursu do planu zajęć uczniów - uczestników kursu, Wykonawca wyraża zgodę na planowanie harmonogramu kursu w dni robocze, w godzinach od 08:00 do 20:00.
i) Miejsce realizacji kursu:
 część teoretyczna: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach, Benice 12, województwo zachodniopomorskie (Istnieje możliwość realizacji części teoretycznej w sali wykładowej Szkoły Nauki Jazdy znajdującej się na terenie Powiatu Kamieńskiego);
 część praktyczna: plac manewrowy znajdujący się w Powiecie Kamieńskim.
j) Zamawiający zapewnia odpowiednie warunki do prowadzenia części teoretycznej: salę wykładową dostosowaną do prowadzenia zajęć, z odpowiednim oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją, wyposażoną w sprzęt audiowizualny, w tym projektor multimedialny.
k) W przypadku realizacji zagadnień lub zajęć praktycznych wymagających zastosowania sprzętu, urządzeń lub aparatury specjalistycznej Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tego rodzaju wyposażenie we własnym zakresie.
l) Zamawiający wymaga, aby dla każdego uczestnika/uczestniczki zostały przygotowane i zapewnione materiały dydaktyczne w tym skrypt w wersji papierowej, podręcznik (jeśli zajdzie taka potrzeba).
m) Kurs zostanie zakończony egzaminem końcowym potwierdzającym zdobycie uprawnień kategorii B.
n) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia, zapewni każdemu uczestnikowi kursu jedno podejście do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B.
o) Zamawiający wymaga aby zajęcia były przeprowadzone w formie teoretyczno-praktycznej (wykłady, warsztaty praktyczne, dyskusja), zgodnie z harmonogramem i zaakceptowanym przez Zamawiającego programem szkolenia.
p) Zamawiający wymaga wydania przez Wykonawcę Zaświadczenia ukończenia kursu na prawo jazdy kategorii B.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 46341,46 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kurs Prawo Jazdy Kategoria B+E
a) Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategoria B+E według aktualnie obowiązujących przepisów.
b) Czas trwania kursu: minimum 15 godzin (15 godzin praktyki) na grupę.
c) Liczba kursów: 3 grupy.
d) Ilość uczestników/uczestniczek kursu: łącznie 30.
e) Beneficjentem kursu i egzaminu certyfikacyjnego są uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach - uczestnicy projektu "Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi", który:
 ma osiągnięty odpowiedni wiek – co najmniej 16 lat;
 posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów;
 ma ukończone 18 lat.
f) Planowany okres realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30 grudnia 2022 roku.
g) Szczegółowe terminy i harmonogram będą ustalone z Wykonawcą odrębnie na każdy kurs. Pierwszy termin i harmonogram zostanie przedstawiony w terminie 30 dni liczonych od daty zawarcia umowy w formie pisemnej.
h) Ze względu na konieczność dopasowania terminów realizacji kursu do planu zajęć uczniów - uczestników kursu, Wykonawca wyraża zgodę na planowanie harmonogramu kursu w dni robocze, w godzinach od 08:00 do 20:00.
i) Miejsce realizacji kursu:
 część teoretyczna: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach, Benice 12, województwo zachodniopomorskie (Istnieje możliwość realizacji części teoretycznej w sali wykładowej Szkoły Nauki Jazdy znajdującej się na terenie Powiatu Kamieńskiego);
 część praktyczna: plac manewrowy znajdujący się w Powiecie Kamieńskim.
j) Zamawiający zapewnia odpowiednie warunki do prowadzenia części teoretycznej: salę wykładową dostosowaną do prowadzenia zajęć, z odpowiednim oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją, wyposażoną w sprzęt audiowizualny, w tym projektor multimedialny.
k) W przypadku realizacji zagadnień lub zajęć praktycznych wymagających zastosowania sprzętu, urządzeń lub aparatury specjalistycznej Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tego rodzaju wyposażenie we własnym zakresie.
l) Zamawiający wymaga, aby dla każdego uczestnika/uczestniczki zostały przygotowane i zapewnione materiały dydaktyczne w tym skrypt w wersji papierowej, podręcznik (jeśli zajdzie taka potrzeba).
m) Kurs zostanie zakończony egzaminem końcowym potwierdzającym zdobycie uprawnień kategorii B+E.
n) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia, zapewni każdemu uczestnikowi kursu jedno podejście do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B+E.
o) Zamawiający wymaga aby zajęcia były przeprowadzone w formie teoretyczno-praktycznej (wykłady, warsztaty praktyczne, dyskusja), zgodnie z harmonogramem i zaakceptowanym przez Zamawiającego programem szkolenia.
p) Zamawiający wymaga wydania przez Wykonawcę Zaświadczenia ukończenia kursu na prawo jazdy kategorii B+E.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 29268,29 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu w części1

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4880,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4880,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4880,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mariusz Grzesiak prowadzący dzielność gospodarczą pod firmą „ABSYNT” Mariusz Grzesiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 180235781

7.3.3) Ulica: Strażów 145

7.3.4) Miejscowość: Strażów

7.3.5) Kod pocztowy: 36-073

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4880,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 40000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 40000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 40000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Marcin Rusnarczyk prowadzący dzielność gospodarczą pod firmą Altercoffee

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 022319180

7.3.3) Ulica: Marii Rodziewiczówny 6/16

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 54-607

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 40000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Leszek Pieńkowski działający w ramach spółki cywilnej MERCO Systemy Komputerowe s.c.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Michał Lutosławski działający w ramach spółki cywilnej MERCO Systemy Komputerowe s.c.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 122539820

7.3.3) Ulica: Tetmaiera 65c

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-352

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4480,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4480,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4480 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mariusz Grzesiak prowadzący dzielność gospodarczą pod firmą „ABSYNT” Mariusz Grzesiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 180235781

7.3.3) Ulica: Strażów 145

7.3.4) Miejscowość: Strażów 145

7.3.5) Kod pocztowy: 36-073

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4480,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 40000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 40000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 40000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Marcin Rusnarczyk prowadzący dzielność gospodarczą pod firmą Altercoffee

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 022319180

7.3.3) Ulica: Marii Rodziewiczówny 6/16

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 54-607

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 40000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14500 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14500 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14500 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Marcin Rusnarczyk prowadzący dzielność gospodarczą pod firmą Altercoffee

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 022319180

7.3.3) Ulica: Marii Rodziewiczówny 6/16

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 54-607

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14500 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty do Części 8

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty do Części 9

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.