eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › "Zakup mebli i innego doposażenia do szkół w ramach Programu edukacji ogólnej"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2022-05-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Zakup mebli i innego doposażenia do szkół w ramach Programu edukacji ogólnej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 364429563

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piotrkowska 175

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-447

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zim.uml.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zim.lodz.bip-e.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/12963,Zakup-mebli-i-innego-doposazenia-do-szkol-w-ramach-Programu-edukacji-ogolnej.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup mebli i innego doposażenia do szkół w ramach Programu edukacji ogólnej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-79d46b99-a43c-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00171650

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:Umowa NR UDA-RPLD.07.04.05-10-0006/18-00 ,Umowa NR UDA-RPLD.07.04.05-10-0001/18-00 , Umowa NR UDA-RPLD.07.04.05-10-0002/18-00, Umowa NR UDA-RPLD.07.04.05-10-0004/18-00 , Umowa NR UDA-RPLD.07.04.05-10-0003/18-00

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00086818/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 352548,89 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Szkoła Podstawowa nr 5 w Łodzi

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30195000-2 - Tablice

39112000-0 - Krzesła

39120000-9 - Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki

39130000-2 - Meble biurowe

39141300-5 - Szafy

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39160000-1 - Meble szkolne

4.5.5.) Wartość części: 46315,94 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Szkoła Podstawowa nr 36 w Łodzi

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39112000-0 - Krzesła

39120000-9 - Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki

39130000-2 - Meble biurowe

39141300-5 - Szafy

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39160000-1 - Meble szkolne

4.5.5.) Wartość części: 107495,64 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 111 w Łodzi

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39112000-0 - Krzesła

39120000-9 - Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki

39130000-2 - Meble biurowe

39134000-0 - Meble komputerowe

39141300-5 - Szafy

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39160000-1 - Meble szkolne

4.5.5.) Wartość części: 27817,39 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 – Szkoła Podstawowa nr 173 w Łodzi

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30195000-2 - Tablice

39112000-0 - Krzesła

39120000-9 - Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki

39130000-2 - Meble biurowe

39141300-5 - Szafy

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39160000-1 - Meble szkolne

4.5.5.) Wartość części: 110001,46 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 – Szkoła Podstawowa nr 175 w Łodzi

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30195000-2 - Tablice

39112000-0 - Krzesła

39120000-9 - Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki

39130000-2 - Meble biurowe

39141300-5 - Szafy

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39160000-1 - Meble szkolne

4.5.5.) Wartość części: 60918,46 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 70116,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 176623,67 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 70116,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "CEZAS - GLOB" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7390001518

7.3.3) Ulica: ul. Żelazna 2

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 10-419

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 70116,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 140702,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 370704,05 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 140702,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ATG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5542928818

7.3.3) Ulica: ul. Objazdowa 1

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.5) Kod pocztowy: 85-882

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 140702,040 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 35160,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 77700,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 35160,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "CEZAS - GLOB" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7390001518

7.3.3) Ulica: ul. Żelazna 2

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 10-419

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 35160,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 141458,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 331931,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 141458,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ATG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5542928818

7.3.3) Ulica: ul. Objazdowa 1

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.5) Kod pocztowy: 85-882

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 141458,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 88640,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 261948,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 88640,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "CEZAS - GLOB" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7390001518

7.3.3) Ulica: ul. Żelazna 2

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 10-419

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 88640,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.