eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mielec › Koszenie traw w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu mieleckiego w 2023 roku: Zadanie nr 1, zadanie nr 2 i zadanie nr 3;Ogłoszenie z dnia 2023-04-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Koszenie traw w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu mieleckiego w 2023 roku:
Zadanie nr 1, zadanie nr 2 i zadanie nr 3;

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690587692

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Korczaka 6a

1.5.2.) Miejscowość: Mielec

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 17 583 75 21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pzd.mielec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pzd.mielec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-02d73581-cd41-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


jednostka organizacyjna samorządu powiatowego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Koszenie traw w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu mieleckiego w 2023 roku:
Zadanie nr 1, zadanie nr 2 i zadanie nr 3;

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-02d73581-cd41-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00171527

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027385/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Koszenie w pasach drogowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153504

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZD.261.29.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 296296,30 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Koszenie traw w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu mieleckiego w 2023 roku: Zadanie nr 1 – wykonanie koszenia poboczy, skarp rowów i nasypów na terenie gmin: Gawłuszowice, Borowa, Czermin, Wadowice Górne, cz. Mielec, cz. Tuszów Narodowy, cz. Padew Narodowa i cz. Radomyśl Wielki;
W ramach zadań nr 1 przewiduje się w każdym roku dwukrotne koszenie traw, chwastów oraz młodych odrostów drzew i krzewów o średnicy do 3 cm, z poboczy oraz skarp nasypów i rowów przy drogach powiatowych na terenie powiatu mieleckiego, na maksymalnej powierzchni dla jednokrotnego koszenia: zad. nr 1 – 11 717,32 arów, licząc długość po jednej stronie drogi, przy założeniu koszenia na śr. szerokości 3,0 m.
Faktyczne ilości do koszenia poboczy i skarp będą uzależnione od aktualnych potrzeb świadczenia przedmiotowych usług na danym terenie oraz możliwości finansowych Zamawiającego;
Usługi będące przedmiotem zamówienia muszą być wykonywane zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną, stanowiącą zał. nr 2 Rozdz. III SWZ oraz Kosztorysem ofertowym zał. nr 1 Rozdz. III SWZ.
Szczegółowy zakres koszenia na poszczególnych drogach określa Rozdz. III SWZ zał. nr 2 – Podział dróg na zadania (mapka) zad. nr 1 oraz Rozdz. III zał. nr 1 Kosztorys ofertowy; (Formularz 1.1,).

4.5.3.) Główny kod CPV: 77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.5.5.) Wartość części: 101851,85 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Koszenie traw w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu mieleckiego w 2023 roku: Zadanie nr 2 – wykonanie koszenia poboczy, skarp rowów i nasypów na terenie gmin: Przecław, cz. Mielec, cz. Radomyśl Wielki, cz. Tuszów Narodowy, cz. Padew Narodowa i miasta Mielec;
Lokalizację dróg objętych poszczególnymi zadaniami określa Rozdz. III SWZ zał. nr 2 – Podział dróg na zadania (mapka) i zad. nr 2 oraz Rozdz. III zał. nr 1 Kosztorys ofertowy;
2. W ramach zadania nr 2 przewiduje się w każdym roku dwukrotne koszenie traw, chwastów oraz młodych odrostów drzew i krzewów o średnicy do 3 cm, z poboczy oraz skarp nasypów i rowów przy drogach powiatowych na terenie powiatu mieleckiego, na maksymalnej powierzchni dla jednokrotnego koszenia: zad. nr 2 – 9 522,31 arów, licząc długość po jednej stronie drogi, przy założeniu koszenia na śr. szerokości 3,0 m.
Faktyczne ilości do koszenia poboczy i skarp będą uzależnione od aktualnych potrzeb świadczenia przedmiotowych usług na danym terenie oraz możliwości finansowych Zamawiającego;
Usługi będące przedmiotem zamówienia muszą być wykonywane zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną, stanowiącą zał. nr 2 Rozdz. III SWZ oraz Kosztorysem ofertowym zał. nr 1 Rozdz. III SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.5.5.) Wartość części: 83333,33 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Koszenie traw w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu mieleckiego w 2023 roku: Zadanie nr 3 – wykonywanie koszenia traw z pasów zieleni w ciągach dróg powiatowych na terenie miasta Mielca;
W ramach zad. nr 3 przewiduje się wykonywanie koszenia traw z pasów zieleni w ciągach dróg powiatowych na terenie miasta Mielca.
W ramach zamówienia przewiduje się wykonywanie czterokrotnego koszenia traw z pasów zieleni w ciągu jednego roku w okresie od 1 maja do 31 października (ze zbieraniem i utylizacją trawy). „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla zad. nr 3 stanowi zał. nr 3 Rozdział III SWZ.
Szczegółowy zakres koszenia na poszczególnych drogach określa Rozdz. III SWZ zał. nr 2 – Podział dróg na zadania (mapka), Rozdział. III zał. nr 3 – Przedmiar robót pkt. 8. zad. nr 3 oraz Rozdz. III zał. nr 1 Kosztorys ofertowy; (Formularz 1.3).

4.5.3.) Główny kod CPV: 77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.5.5.) Wartość części: 111111,11 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 05.04.2023 r. do godz. 10:00 na platformę na której prowadzone jest postępowanie wpłynęło na zad. nr 1: trzy ofert. Wartość każdej z otrzymanych ofert przekracza wartości, jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zadania.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 188808,21 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 227784,70 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 05.04.2023 r. do godz. 10:00 na platformę na której prowadzone jest postępowanie wpłynęło na zad. nr 2: trzy oferty. Wartość każdej z otrzymanych ofert przekracza wartości, jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zadania.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 153438,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 304713,92 PLN

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 05.04.2023 r. do godz. 10:00 na platformę na której prowadzone jest postępowanie wpłynęło na zad. nr 3: dwie oferty. Wartość każdej z otrzymanych ofert przekracza wartości, jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zadania.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 163629,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 191381,31 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.