eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › Dostawa sprzętu i ekwipunku dla ratowników górskich TOPR - kijkiOgłoszenie z dnia 2022-05-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu i ekwipunku dla ratowników górskich TOPR – kijki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

1.3.) Oddział zamawiającego: TOPR

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 490018902

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 63 a

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 18 20 147 31

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@topr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.topr.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-propublico.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Ratownictwo górskie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu i ekwipunku dla ratowników górskich TOPR – kijki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-12b44e38-bc29-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170884

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00123696/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 8/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 65487,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kijki składane 4-segmentowe,
łączenia segmentów ścięte stożkowo
wykonane z carbonu
długość kijków regulowana od min 110 - 130 cm lub stałe długości od min 110 - 130 cm w rozmiarach co 5 cm
linka w otulinie silikonowego wężyka
wewnętrzna linka trzymająca elementy kijka zaczepiona w ostatnim od dołu segmencie
przedłużona wyściółka pod rękojeścią
długość po złożeniu ma max 37 cm dla długości 120 cm
waga pary kijków max 380 gr. dla długości 120 cm
pętla wypinana za pomocą przycisku
elementy kijka na końcach posiadają dodatkowe obrączki wzmacniające
końcówka widiowa
Rozmiarówka: ewentualne długości kijków zostaną określone przez TOPR w ciągu 10 dni od zawarcia umowy
Gwarancja: min. 24 m-ce

Do każdego produktu Wykonawca ma dołączyć karty produktu producenta (tj. karty katalogowe, materiały informacyjne producenta, instrukcje użytkowania lub opisy techniczne) wraz ze zdjęciami produktów - potwierdzające wszystkie wymagane parametry zgodnie z p.4.2 SWZ - oraz ma podać dostępne rozmiary dla każdego z produktów. W przypadku nie załączenia kart do oferty zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia zgodnie z PZP.

4.5.3.) Główny kod CPV: 37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 46050,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 91785,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 46050,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SPORTIMPEX PPHU Jacek Szafrański

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5220153903

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 46050,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-10-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.