eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gruta › Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych: nr W113 i W115 w Grucie, nr 041402C i W158 w Orlu, nr 041441C w Plemiętach i nr W172 w SłupieOgłoszenie z dnia 2022-05-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych:
nr W113 i W115 w Grucie, nr 041402C i W158 w Orlu, nr 041441C w Plemiętach i nr W172 w Słupie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRUTA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118632

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gruta 244

1.5.2.) Miejscowość: Gruta

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-330

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gruta@gruta.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gruta.akcessnet.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych:
nr W113 i W115 w Grucie, nr 041402C i W158 w Orlu, nr 041441C w Plemiętach i nr W172 w Słupie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2c9e461-d810-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170781

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027278/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych: nr W113 iW115 w Grucie, nr 041402C i W158 w Orlu, nr 041441C w Plemiętach i nr W172 w Słupie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.bip.gruta.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=5&id=920&x=8&y=22&z=&n_id=4724

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/. ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz E-zamówienia.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/warunkiUslugi.aspx oraz Warunkach korzystania ePUAP.
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@gruta.pl
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: przetargi@gruta.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.(Dz.U.2020.2452). oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz.U.2020.2415).
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
11. Dokumenty w postępowaniu przekazuje się w wersji elektronicznej opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Gruta, Gruta 244, 86-330 Gruta, adres e-mail: gruta@gruta.pl , tel. 56 4683 121.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z IOD można kontaktować się poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: iodo@gruta.pl .
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego RIR.271.20.2022.MS na zamówienie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych:
nr W113 i W115 w Grucie, nr 041402C i W158 w Orlu, nr 041441C w Plemiętach
i nr W172 w Słupie
prowadzonym w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
8. W przypadku gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIR.271.20.2022.MS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Przebudowa dróg gminnych nr W113 i W115 w Grucie
Część 1: obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie polegające na przebudowie dróg gminnych nr W113 i W115 w Grucie, łączna długość odcinków ok. 450 m, istniejąca nawierzchnia drogi – część z płyt betonowych, część gruntowa.
Wykaz działek w istniejącym pasie drogowym: dz. nr 673, 682, 704, obręb (0005) Gruta

Minimalne parametry techniczno – projektowe i użytkowe:
1) klasa techniczna drogi – D,
2) kategoria ruchu - KR-1,
3) szerokość jezdni 3,5 m (nawierzchnia jezdni asfaltobeton dwuwarstwowo),
4) szerokość poboczy 0,75 m (tam gdzie stan prawny na to pozwala) kruszywo,
5) zjazdy i dojścia w granicach pasa drogowego do:
a) nieruchomości zabudowanych i gruntów rolnych (asfaltobeton),
b) powiązanie z innymi drogami (asfaltobeton),
6) odwodnienie,
7) oznakowanie pionowe i poziome.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-07-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

a) Cena - waga kryterium 60 % (max 60 pkt)
b) Termin realizacji zadania tj. złożenie zatwierdzonej dokumentacji projektowej do Organu Nadzoru – waga kryterium 40 % (max 40 pkt)

2. Sposób obliczania wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów:

a) Kryterium „cena"
- Ilość punktów w kryterium cena zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
- oferta o najniższej cenie otrzyma 60 pkt.
Kc =Cmin/Cbad x 60 gdzie:
Kc - ilość punktów w kryterium cena
Cmin - najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
Cbad - cena oferty badanej

b) kryterium „termin realizacji” - Kt, ocena będzie przeprowadzona na podstawie długości terminu podanego przez Wykonawcę w ofercie, przy czym najdłuższy możliwy termin wykonania dokumentacji projektowej to 30.07.2022 r. tj. data złożenia do Organu Nadzoru.

Ilość punktów w kryterium termin wykonania dokumentacji projektowej przyznana zostanie następująco:

- do 30.07.2022 r. – 0 pkt
- do 23.07.2022 r. - 20 pkt
- do 16.07.2022 r. – 40 pkt

3. Każdej ofercie, złożonej na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie przyznana liczba punktów wg wzoru:
K = Kc + Kt
Gdzie:
Kc - ilość punktów w kryterium cena
Kt - ilość przyznanych punktów w kryterium termin wykonania dokumentacji projektowej i złożenie jej do Organu Nadzoru, obliczona zgodnie z pkt. 2b)

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
6. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
7. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 6, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba ze zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
8. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu wśród ofert złożonych na realizację przedmiotów zamówienia.
9. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
10. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
11. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Przebudowa dróg gminnych nr 041402C i W158 w Orlu

Część 2: obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie polegające na przebudowie dróg gminnych nr 041402C i W158 w Orlu, łączna długość odcinków ok. 750m, istniejąca nawierzchnia drogi – gruntowa.
Wykaz działek w istniejącym pasie drogowym: dz. nr 70/1 i 188, obręb (0011) Orle.

Minimalne parametry techniczno – projektowe i użytkowe:
1) klasa techniczna drogi – D,
2) kategoria ruchu - KR-1,
3) szerokość jezdni 3,5 m (nawierzchnia jezdni asfaltobeton dwuwarstwowo),
4) szerokość poboczy 0,75 m (tam gdzie stan prawny na to pozwala) kruszywo,
5) zjazdy i dojścia w granicach pasa drogowego do:
a) nieruchomości zabudowanych i gruntów rolnych (asfaltobeton),
b) powiązanie z innymi drogami (asfaltobeton),
6) odwodnienie,
7) oznakowanie pionowe i poziome.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-07-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

a) Cena - waga kryterium 60 % (max 60 pkt)
b) Termin realizacji zadania tj. złożenie zatwierdzonej dokumentacji projektowej do Organu Nadzoru – waga kryterium 40 % (max 40 pkt)

2. Sposób obliczania wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów:

a) Kryterium „cena"
- Ilość punktów w kryterium cena zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
- oferta o najniższej cenie otrzyma 60 pkt.
Kc =Cmin/Cbad x 60 gdzie:
Kc - ilość punktów w kryterium cena
Cmin - najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
Cbad - cena oferty badanej

b) kryterium „termin realizacji” - Kt, ocena będzie przeprowadzona na podstawie długości terminu podanego przez Wykonawcę w ofercie, przy czym najdłuższy możliwy termin wykonania dokumentacji projektowej to 30.07.2022 r. tj. data złożenia do Organu Nadzoru.

Ilość punktów w kryterium termin wykonania dokumentacji projektowej przyznana zostanie następująco:

- do 30.07.2022 r. – 0 pkt
- do 23.07.2022 r. - 20 pkt
- do 16.07.2022 r. – 40 pkt

3. Każdej ofercie, złożonej na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie przyznana liczba punktów wg wzoru:
K = Kc + Kt
Gdzie:
Kc - ilość punktów w kryterium cena
Kt - ilość przyznanych punktów w kryterium termin wykonania dokumentacji projektowej i złożenie jej do Organu Nadzoru, obliczona zgodnie z pkt. 2b)

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
6. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
7. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 6, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba ze zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
8. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu wśród ofert złożonych na realizację przedmiotów zamówienia.
9. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
10. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
11. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041441C w Plemiętach
Część 3: obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie polegające na przebudowie odcinka drogi gminnej nr 041441C w Plemiętach, długość ok. 900 m, istniejąca nawierzchnia drogi – gruntowa.
Wykaz działek w istniejącym pasie drogowym: dz. nr 117 i 130, obręb (0012) Plemięta.

Minimalne parametry techniczno – projektowe i użytkowe:
1) klasa techniczna drogi – D,
2) kategoria ruchu - KR-1,
3) szerokość jezdni 3,5 m (nawierzchnia jezdni asfaltobeton dwuwarstwowo),
4) szerokość poboczy 0,75 m (tam gdzie stan prawny na to pozwala) kruszywo,
5) zjazdy i dojścia w granicach pasa drogowego do:
a) nieruchomości zabudowanych i gruntów rolnych (asfaltobeton),
b) powiązanie z innymi drogami (asfaltobeton),
6) odwodnienie,
7) oznakowanie pionowe i poziome.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-07-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

a) Cena - waga kryterium 60 % (max 60 pkt)
b) Termin realizacji zadania tj. złożenie zatwierdzonej dokumentacji projektowej do Organu Nadzoru – waga kryterium 40 % (max 40 pkt)

2. Sposób obliczania wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów:

a) Kryterium „cena"
- Ilość punktów w kryterium cena zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
- oferta o najniższej cenie otrzyma 60 pkt.
Kc =Cmin/Cbad x 60 gdzie:
Kc - ilość punktów w kryterium cena
Cmin - najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
Cbad - cena oferty badanej

b) kryterium „termin realizacji” - Kt, ocena będzie przeprowadzona na podstawie długości terminu podanego przez Wykonawcę w ofercie, przy czym najdłuższy możliwy termin wykonania dokumentacji projektowej to 30.07.2022 r. tj. data złożenia do Organu Nadzoru.

Ilość punktów w kryterium termin wykonania dokumentacji projektowej przyznana zostanie następująco:

- do 30.07.2022 r. – 0 pkt
- do 23.07.2022 r. - 20 pkt
- do 16.07.2022 r. – 40 pkt

3. Każdej ofercie, złożonej na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie przyznana liczba punktów wg wzoru:
K = Kc + Kt
Gdzie:
Kc - ilość punktów w kryterium cena
Kt - ilość przyznanych punktów w kryterium termin wykonania dokumentacji projektowej i złożenie jej do Organu Nadzoru, obliczona zgodnie z pkt. 2b)

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
6. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
7. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 6, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba ze zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
8. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu wśród ofert złożonych na realizację przedmiotów zamówienia.
9. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
10. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
11. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 – Przebudowa odcinka drogi gminnej nr W172 w Słupie
Część 4: obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie polegające na przebudowie odcinka drogi gminnej nr W172 w Słupie, długość ok. 550 m, istniejąca nawierzchnia drogi – gruntowa.
Wykaz działek w istniejącym pasie drogowym: dz. nr 333/7, 335/2, 332/1, 335/2 i 34, obręb (0014) Słup.

Minimalne parametry techniczno – projektowe i użytkowe:
1) klasa techniczna drogi – D,
2) kategoria ruchu - KR-1,
3) szerokość jezdni 3,5 m (nawierzchnia jezdni asfaltobeton dwuwarstwowo),
4) szerokość poboczy 0,75 m (tam gdzie stan prawny na to pozwala) kruszywo,
5) zjazdy i dojścia w granicach pasa drogowego do:
a) nieruchomości zabudowanych i gruntów rolnych (asfaltobeton),
b) powiązanie z innymi drogami (asfaltobeton),
6) odwodnienie,
7) oznakowanie pionowe i poziome.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-07-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

a) Cena - waga kryterium 60 % (max 60 pkt)
b) Termin realizacji zadania tj. złożenie zatwierdzonej dokumentacji projektowej do Organu Nadzoru – waga kryterium 40 % (max 40 pkt)

2. Sposób obliczania wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów:

a) Kryterium „cena"
- Ilość punktów w kryterium cena zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
- oferta o najniższej cenie otrzyma 60 pkt.
Kc =Cmin/Cbad x 60 gdzie:
Kc - ilość punktów w kryterium cena
Cmin - najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
Cbad - cena oferty badanej

b) kryterium „termin realizacji” - Kt, ocena będzie przeprowadzona na podstawie długości terminu podanego przez Wykonawcę w ofercie, przy czym najdłuższy możliwy termin wykonania dokumentacji projektowej to 30.07.2022 r. tj. data złożenia do Organu Nadzoru.

Ilość punktów w kryterium termin wykonania dokumentacji projektowej przyznana zostanie następująco:

- do 30.07.2022 r. – 0 pkt
- do 23.07.2022 r. - 20 pkt
- do 16.07.2022 r. – 40 pkt

3. Każdej ofercie, złożonej na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie przyznana liczba punktów wg wzoru:
K = Kc + Kt
Gdzie:
Kc - ilość punktów w kryterium cena
Kt - ilość przyznanych punktów w kryterium termin wykonania dokumentacji projektowej i złożenie jej do Organu Nadzoru, obliczona zgodnie z pkt. 2b)

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
6. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
7. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 6, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba ze zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
8. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu wśród ofert złożonych na realizację przedmiotów zamówienia.
9. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
10. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
11. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej, oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 108 ust 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 ustawy Pzp.

2. Zamawiający na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy Pzp określa warunki udziału w postępowaniu. Wykonawcy zobowiązani będą spełnić warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie;
.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien wykazać, że:
a) zrealizował, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: minimum 3 projekty polegające na przygotowaniu dokumentacji projektowej: remont lub przebudowa dróg gminnych, projekty o wartości minimum 20 000,00 zł każdy, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

b) Projektant posiada uprawnienia branżowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):

1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
zrealizował, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: minimum 3 projekty polegające na przygotowaniu dokumentacji projektowej: remont lub przebudowa dróg gminnych, projekty o wartości minimum 20 000,00 zł każdy, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w Rozdziale X lit. a) i b) SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

b) w przypadku, o którym mowa w Rozdziale X lit. a) i b) SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wzoru załącznika nr 7 do SWZ.

c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XI pkt. 3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.

3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy zgodnie z zapisami SWZ i art. 455 ustawy Pzp

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-31 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-31 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do dnia 30.07.2022 r. od dnia podpisania, tj. złożyć zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową do Organu Nadzoru.

2. Termin stanowi jedno z kryterium oceny ofert

Ilość punktów w kryterium termin wykonania dokumentacji projektowej przyznana zostanie następująco:

- do 30.07.2022 r. – 0 pkt
- do 23.07.2022 r. - 20 pkt
- do 16.07.2022 r. – 40 pkt

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.