eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemianowice Śląskie › Dostawy materiałów medycznych jednorazowych.Ogłoszenie z dnia 2022-05-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawy materiałów medycznych jednorazowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272165010

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II

1.5.2.) Miejscowość: Siemianowice Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@clo.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.clo.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.clo.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy materiałów medycznych jednorazowych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dafa152f-9f82-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170778

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017955/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Materiały medyczne jednorazowe

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00080720/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CLO/ZP/16/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 30228,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1 Jednorazowe materiały medyczne do żywienia dojelitowego:
1. Przyrząd do żywienia dojelitowego w wersji do pompy do opakowań miękkich typu PACK, kompatybilny z pompą Flocare Infinity.
Ilość: 700 sztuk.
2. Zestaw grawitacyjny do podawania diety dojelitowej w opakowaniach miękkich typu pack G/P.
Ilość: 150 sztuk.
3. Strzykawka enteralna z końcówką EnFit, 60 ml, przeznaczona do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego.
Ilość: 180 sztuk.
4. Zgłębnik gastrostomijny z końcówką typu EnFit zakładany techniką „pull” pod kontrolą endoskopii.
Części składowe:
- poliuretanowy łącznik z końcówką typu EnFit,
- przeźroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm +/- 2 cm, z linią kontrastującą w promieniach RTG, z nadrukowanym roz. Ch (14 lub 18 do wyboru przez Zamawiającego),
- zacisk do regulacji przepływu,
- zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika,
- silikonowa płytka zewnętrzna do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych oraz zabezpieczająca go przed zagięciem uniemożliwiającym przepływ diety,
- silikonowa płytka wewnętrzna.
Ilość: 5 sztuk.
5. Zgłębnik nosowo-żołądkowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka wyposażony w dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Porty umieszczone na oddzielnych przewodach z oddzielnymi zaciskami umożliwiające zastosowanie portu do odbarczania bez konieczności odłączania zestawu do żywienia. Rozmiar CH 14/110 cm.
Ilość: 70 sztuk.
6. Zgłębnik PUR przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zawiera oznakowaną centymetrową podziałkę, znakowaną dokładnie co 1 cm, ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła zgłębnika. Dalszy koniec zgłębnika posiada dwa boczne otwory i jeden centralny przelotowy. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu. W rozmiarach: 10/110 cm i/lub 12/110 cm.
Ilość: 2 sztuki.
7. Adapter/łącznik do zgłębników typu Enlock.
Ilość: 200 sztuk.
Wszystkie produkty objęte Pakietem 1 muszą być wyrobami medycznymi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 18183,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2 Jednorazowy materiał medyczny laryngologiczny:
1. Jednorazowy, sterylny zestaw laryngologiczny.
W zestawie:
- sterylny wziernik do nosa - 1 sztuka,
- sterylna szpatułka laryngologiczna - 1 sztuka,
- sterylny wziernik do ucha 4 mm (+/- 0,5 mm) - 1 sztuka.
Ilość: 300 zestawów.
2. Lusterko laryngologiczne jednorazowe sterylne, pakowane pojedynczo.
Ilość: 300 sztuk.
3. Szpatułki laryngologiczne drewniane sterylne, pakowane pojedynczo.
Ilość: 200 sztuk.
4. Pałeczka z wacikiem bawełnianym, sterylna, pakowana pojedynczo, długość pałeczki minimum 15 cm.
Ilość: 500 sztuk.
Wszystkie produkty objęte Pakietem 2 muszą być wyrobami medycznymi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 1450,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 3:
Marker skórny (pisak chirurgiczny), fioletowy roztwór gencjany, nietoksyczny, produkt szybkoschnący, odporny na środki dezynfekcyjne, linijka w zestawie o długości minimum 15 cm, dodatkowa skala minimum 5-cio centymetrowa nadrukowana na markerze, dwustronna końcówka 0,5 mm (+/- 0,1 mm) oraz 1 mm (+/- 0,1 mm), sterylny, pakowany pojedynczo.
Ilość: 600 sztuk.
Wszystkie produkty objęte Pakietem 3 muszą być wyrobami medycznymi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 2100,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 4:
Osłona na przewody foliowa z perforacją i z minimum jedną taśmą samoprzylepną. Przeznaczona do zabezpieczenia sprzętu medycznego w trakcie zabiegów chirurgicznych. Sterylna i jednorazowego użytku. Wymiary mieszczące się w granicach 14-18 x 198-240 cm. Pakowane pojedynczo.
Ilość: 100 sztuk.
Wszystkie produkty objęte Pakietem 4 muszą być wyrobami medycznymi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 600,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 5:
Zamknięty bezigłowy łącznik dostępu naczyniowego z przedłużką, całość długości nie większej niż 15 cm. Łącznik bezigłowy zewnętrznie wykonany z przeźroczystego materiału, kompatybilny z końcówką luer i luer-lock, o przepływie grawitacyjnym minimum 350 ml/min, możliwość podłączenia u pacjenta przez 7 dni lub minimum 100 aktywacji. Zastawka w postaci silikonowej podzielnej membrany, możliwa do dezynfekcji, wnętrze pozbawione części mechanicznych, prosty tor przepływu. Dostosowany do użytku z płynami infuzyjnymi, krwią i tłuszczami. Całość sterylna, pakowany pojedynczo.
Ilość: 500 sztuk.
Wszystkie produkty objęte Pakietem 5 muszą być wyrobami medycznymi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 1750,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 6 Jednorazowy materiał medyczny:
1. System do transferu leku: strzykawka – strzykawka.
Ilość: 500 sztuk.
2. Zestaw do żywienia pozajelitowego z dwoma filtrami 15 um i 1,2 um kompatybilny z pompą objętościową Volumat Agilia.
Ilość: 150 sztuk.
Wszystkie produkty objęte Pakietem 6 muszą być wyrobami medycznymi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 6145,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16389,81 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16389,81 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16389,81 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BIALMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8490000039

7.3.3) Ulica: Kazimierzowska 46/48 lok. 35

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-546

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16389,81 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-04-29 do 2023-04-28

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 770,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 770,04 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 770,04 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.3) Ulica: Pod Borem 18

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.5) Kod pocztowy: 41-808

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 770,04 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-04-29 do 2023-04-28

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1218,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2268,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1218,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SINMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6312665250

7.3.3) Ulica: Graniczna 32B

7.3.4) Miejscowość: Przyszowice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-178

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1218,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-04-29 do 2023-04-28

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 328,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 328,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 328,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.3) Ulica: Pod Borem 18

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.5) Kod pocztowy: 41-808

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 328,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-04-29 do 2023-04-28

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w postępowaniu w zakresie Pakietu 5 nie złożono żadnej oferty

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6777,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7003,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6777,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Jacek Jamróz „JAMRO” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6442884074

7.3.3) Ulica: Małobądzka 186

7.3.4) Miejscowość: Będzin

7.3.5) Kod pocztowy: 42-500

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6777,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-04-29 do 2023-04-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.