eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrołęka › USŁUG A SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ, CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH, TERENU POSESJI ORAZ ODŚNIEŻANIA I UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH SĄDU REJONOWEGO W PRZASNYSZUOgłoszenie z dnia 2022-05-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUG A SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ, CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH, TERENU POSESJI ORAZ ODŚNIEŻANIA I UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH SĄDU REJONOWEGO W PRZASNYSZU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Ostrołęce

1.3.) Oddział zamawiającego: Sąd Okręgowy w Ostrołęce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000570648

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gomulickiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Ostrołęka

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-410

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.dyrektora@ostroleka.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostroleka.so.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Sąd

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUG A SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ, CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH, TERENU POSESJI ORAZ ODŚNIEŻANIA I UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH SĄDU REJONOWEGO W PRZASNYSZU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d60cda34-d837-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170563

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00092619/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługa sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych, terenu posesji oraz odśnieżania i utrzymania terenów zielonych Sądu Rejonowego w Przasnyszu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.ezamowienia.ms.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ezamowienia.ms.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: wymagany podpis elektroniczny

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.ezamowienia.ms.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział XXIV. SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział XXIV. SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/3/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa sprzątanie i utrzymania czystości pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych wewnątrz w Obiekcie Sądu zlokalizowanym w Przasnyszu przy ul. Świerkowej 7

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-07-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane w pełnym zakresie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena oferty brutto (C) - 60%
„Kontrola jakości świadczonych usług" (K) - waga 20%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszoną reklamację, tj. usunięcie zgłoszonych nieprawidłowości (T)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa sprzątania terenu zewnętrznego – zagospodarowania Obiektu Sądu Rejonowego w Przasnyszu przy ul. Świerkowej 7 wraz z wykonywaniem bieżących drobnych napraw i prac konserwacyjnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90612000-0 - Usługi zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-07-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane w pełnym zakresie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena oferty brutto (C) - 60%
„Kontrola jakości świadczonych usług" (K) - waga 20%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszoną reklamację, tj. usunięcie zgłoszonych nieprawidłowości (T)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) DOTYCZY CZĘŚCI PIERWSZEJ ZAMÓWIENIA
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż: 200 000,00 zł. W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, Wykonawcy mogą wykazywać spełnianie w/w warunku łącznie, tj. dopuszczalne jest sumowanie sum gwarancyjnych z dokumentów potwierdzających, że Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w celu uzyskania łącznej sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 200 000,00 zł.
b) DOTYCZY CZĘŚCI DRUGIEJ ZAMÓWIENIA
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż: 50 000,00 zł.
W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, Wykonawcy mogą wykazywać spełnianie w/w warunku łącznie, tj. dopuszczalne jest sumowanie sum gwarancyjnych z dokumentów potwierdzających, że Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w celu uzyskania łącznej sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 50 000,00 zł.
2) dotyczące zdolności technicznej i zawodowej: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) DOTYCZY CZĘŚCI PIERWSZEJ ZAMÓWIENIA Wykonał w okresie ostatnich 3 (trzech) lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – że wykonał, lub aktualnie wykonuje należycie minimum 3 (trzy) zamówienia (realizowane na podstawie zawartych odrębnych umów) o powierzchni nie mniejszej niż 1.500 m2 każda, polegające na sprzątaniu pomieszczeń wewnątrz w obiekcie użyteczności publicznej. W przypadku składania oferty wspólnej wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.
b) DOTYCZY CZĘŚCI DRUGIEJ ZAMÓWIENIA Wykonał w okresie ostatnich 3 (trzech) lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – że wykonał, lub aktualnie wykonuje należycie minimum 3 (trzy) zamówienia (realizowane na podstawie zawartych odrębnych umów) o wartości minimum 40 000,00 zł brutto każda, polegające na sprzątaniu terenu zewnętrznego – zagospodarowania obiektu użyteczności publicznej. W przypadku składania oferty wspólnej wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 (trzech) miesięcy– wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 (trzech) miesięcy– wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) DOTYCZY CZĘŚCI PIERWSZEJ ZAMÓWIENIA
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż: 200 000,00 zł. W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, Wykonawcy mogą wykazywać spełnianie w/w warunku łącznie, tj. dopuszczalne jest sumowanie sum gwarancyjnych z dokumentów potwierdzających, że Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w celu uzyskania łącznej sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 200 000,00 zł.
b) DOTYCZY CZĘŚCI DRUGIEJ ZAMÓWIENIA
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż: 50 000,00 zł.
W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, Wykonawcy mogą wykazywać spełnianie w/w warunku łącznie, tj. dopuszczalne jest sumowanie sum gwarancyjnych z dokumentów potwierdzających, że Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w celu uzyskania łącznej sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 50 000,00 zł.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) DOTYCZY CZĘŚCI PIERWSZEJ ZAMÓWIENIA
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż: 200 000,00 zł. W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, Wykonawcy mogą wykazywać spełnianie w/w warunku łącznie, tj. dopuszczalne jest sumowanie sum gwarancyjnych z dokumentów potwierdzających, że Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w celu uzyskania łącznej sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 200 000,00 zł.
b) DOTYCZY CZĘŚCI DRUGIEJ ZAMÓWIENIA
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż: 50 000,00 zł.
W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, Wykonawcy mogą wykazywać spełnianie w/w warunku łącznie, tj. dopuszczalne jest sumowanie sum gwarancyjnych z dokumentów potwierdzających, że Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w celu uzyskania łącznej sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 50 000,00 zł.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wypełniony Formularz Ofertowy, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ oraz:
DLA CZĘŚCI PIERWSZEJ ZAMÓWIENIA:
 02.A. CZĘŚĆ PIERWSZA ZAMÓWIENIA – Załącznik do Oferty – KOSZT ZAMÓWIENIA – wypełniając jedynie pola oznaczone kolorem zielonym w pozycji 9 poprzez wstawienie/wpisanie stawki brutto:
- za 1 (jedną) roboczogodzinę Sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych wewnątrz w Obiekcie Sądu - ustalonej/wyliczonej przez Wykonawcę na podstawie załącznika: 02.A.A.
 02.A.A. CZĘŚĆ PIERWSZA ZAMÓWIENIA – Załącznik do Oferty – KALKULACJA KOSZTÓW 1 (jednej) ROBOCZOGODZINY Sprzątania na Obiekcie – wypełniając jedynie pola oznaczone kolorem zielonym w pozycji 8, 10 i 12 poprzez wstawienie/wpisanie wartości;
DLA CZĘŚCI DRUGIEJ ZAMÓWIENIA:
 02.B. CZĘŚĆ DRUGA ZAMÓWIENIA – Załącznik do Oferty – KOSZT ZAMÓWIENIA – wypełniając jedynie pola oznaczone kolorem zielonym w pozycji 9 i 10 poprzez wstawienie/wpisanie stawki brutto:
- za 1 (jedną) roboczogodzinę Sprzątania w/na terenie Zagospodarowania;
- za 1 (jedną) roboczogodzinę Bieżącej naprawy i konserwacji,
ustalonej/wyliczonej przez Wykonawcę na podstawie załączników: 02.A.A. i 02.A.B.
 02.B.A. CZĘŚĆ DRUGA ZAMÓWIENIA – Załącznik do Oferty –KALKULACJA KOSZTÓW 1 (jednej) ROBOCZOGODZINY Sprzątania w/na terenie Zagospodarowania – wypełniając jedynie pola oznaczone kolorem zielonym w pozycji 8, 10 i 12 poprzez wstawienie/wpisanie wartości;
 02.B.B. CZĘŚĆ DRUGA ZAMÓWIENIA – Załącznik do Oferty – KALKULACJA KOSZTÓW 1 (jednej) ROBOCZOGODZINY Bieżącej naprawy i konserwacji – wypełniając jedynie pola oznaczone kolorem zielonym w pozycji 8, 10 i 12 poprzez wstawienie/wpisanie wartości.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium:
1) DLA CZĘŚCI PIERWSZEJ ZAMÓWIENIA w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 groszy);
2) DLA CZĘŚCI DRUGIEJ ZAMÓWIENIA w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 groszy),
w sytuacji składania oferty na dwie części Usługi: należy zsumować powyższe kwoty.
w jednej lub kilku następujących formach:
3) pieniądzu;
4) gwarancjach bankowych;
6) gwarancjach ubezpieczeniowych;
7) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b. ust. 5. pkt 2) ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców (wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako Wykonawcy składający ofertę wspólną).
W przypadku wspólnego ubiegania się̨ o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców; oświadczenia te winny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.ms.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-30 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.