eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Ruda › "Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu zbiornika wodnego w miejscowości Dzikowiec"Ogłoszenie z dnia 2021-09-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu zbiornika wodnego w miejscowości Dzikowiec”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWA RUDA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000536580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepodległości 2

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Ruda

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina.nowaruda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gmina.nowaruda.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu zbiornika wodnego w miejscowości Dzikowiec”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-577c977b-f54a-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00170202

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00137092/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu, na podstawie wybranej i zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym zlokalizowanym na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 144/28
w miejscowości Dzikowiec. Powierzchnia terenu do zagospodarowania – ok. 11,80 ha w tym powierzchnia zalewu przy rzędnej piętrzenia 461,80 m.n.p.m. – 3,076 ha. Granice obszaru objętego zakresem usługi, oznaczono kolorem czerwonym.
Dokumentację należy sporządzić w dwóch etapach:
1) ETAP PIERWSZY – Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu – w dwóch wariantach;
2) ETAP DRUGI – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z mapą do celów projektowych zagospodarowania terenu oraz częścią kosztorysową, na bazie wybranej i zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.