eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Ruda › Wykonanie, dostawa i montaż biurowego wyposażenia meblowego do budynku Urzędu Gminy Nowa Ruda przy ul. Niepodległości 2 w Nowej RudzieOgłoszenie z dnia 2021-09-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Wykonanie, dostawa i montaż biurowego wyposażenia meblowego do budynku Urzędu Gminy Nowa Ruda przy ul. Niepodległości 2 w Nowej Rudzie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWA RUDA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000536580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepodległości 2

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Ruda

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina.nowaruda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gmina.nowaruda.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie, dostawa i montaż biurowego wyposażenia meblowego do budynku Urzędu Gminy Nowa Ruda przy ul. Niepodległości 2 w Nowej Rudzie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a4909eae-da72-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00170200

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010416/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonanie, dostawa i montaż biurowego wyposażenia meblowego do budynku Urzędu Gminy Nowa Ru przy ul. Niepodległości 2 w Nowej Rudzie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00101816/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż biurowego wyposażenia meblowego do budynku Urzędu Gminy Nowa Ruda przy ul. Niepodległości 2 w Nowej Rudzie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający aranżację meblową pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Nowa Ruda, rzut parteru, rzut piętra, zestawienie rzutów pomieszczeń z projektowanymi meblami stanowią załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30131000-6 - Sprzęt używany w urzędach pocztowych

30132200-5 - Maszyny do liczenia banknotów

39113100-8 - Fotele

39121000-6 - Biurka i stoły

39130000-2 - Meble biurowe

39132100-7 - Szafy na akta

39134000-0 - Meble komputerowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 228780 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 280000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 228780 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ALNAG Barbara Wróbel

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9441105603

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-349

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 228780 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-11-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.