eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lądek-Zdrój › Usługa ubezpieczenia Uzdrowiska Lądek - Długopole Spółka Akcyjna Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI/PAKIETYOgłoszenie z dnia 2023-04-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa ubezpieczenia Uzdrowiska Lądek – Długopole Spółka Akcyjna Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI/PAKIETY

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288283

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 4

1.5.2.) Miejscowość: Lądek-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-540

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: elzbieta.kinal@uzdrowisko-ladek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowisko-ladek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ladek-dlugopole/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ubezpieczenia Uzdrowiska Lądek – Długopole Spółka Akcyjna Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI/PAKIETY

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d4c2cb10-ac45-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00170197

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00094058

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 465853,20 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 388211,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET I obejmuje:

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowią poufny załącznik do specyfikacji warunków zamówienia.

W/w załącznik zostanie udostępniony Wykonawcy na podstawie złożonego wniosku (załącznik nr 14 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.5.5.) Wartość części: 91221,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET II obejmuje:

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.
2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.

Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowią poufny załącznik do specyfikacji warunków zamówienia.

W/w załącznik zostanie udostępniony Wykonawcy na podstawie złożonego wniosku (załącznik nr 14 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.5.5.) Wartość części: 265080,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET III obejmuje:

Ubezpieczenia komunikacyjne.

Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowią poufny załącznik do specyfikacji warunków zamówienia.

W/w załącznik zostanie udostępniony Wykonawcy na podstawie złożonego wniosku (załącznik nr 14 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.5.5.) Wartość części: 28599,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET IV obejmuje:

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu.

Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowią poufny załącznik do specyfikacji warunków zamówienia.

W/w załącznik zostanie udostępniony Wykonawcy na podstawie złożonego wniosku (załącznik nr 14 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.5.5.) Wartość części: 3311,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 134291,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 188946,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 134291,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5260251049

7.3.3) Ulica: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-843

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 134291,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2026-03-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 179997,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 179997,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 179997,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5210420047

7.3.3) Ulica: Rondo Ignacego Daszyńskiego 1

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-843

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 179997,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2026-03-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19587,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19587,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19587,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Biuro w Poznaniu

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5262349108

7.3.3) Ulica: Małachowskiego 10

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-129

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19587,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2026-03-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W związku z brakiem ofert w zakresie Pakietu nr IV Zamawiający zobowiązany był, działając zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp., do unieważnienia CZĘŚCI/PAKIETU NR IV dotyczącego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu.


Treść art. 255. ustawy Pzp. [Przesłanki obligatoryjnego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia]
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
pkt. 1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty;
(…)”

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.