eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szreniawa › Renowacja i przywrócenie sprawności technicznej ciągnika gąsienicowego "Piast"



Ogłoszenie z dnia 2022-05-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Renowacja i przywrócenie sprawności technicznej ciągnika gąsienicowego „Piast”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM NARODOWE ROLNICTWA I PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO W SZRENIAWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: MNRiPRS w Szreniawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 639758481

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Szreniawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-052

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@muzeum-szreniawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum-szreniawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Renowacja i przywrócenie sprawności technicznej ciągnika gąsienicowego „Piast”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1303921-d67e-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170122

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
1.1 w zakresie ofert - miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal [Adres ESP (skrytki ePUAP): /Muzeumnarodowerolnic/SkrytkaESP
1.2 w pozostałym zakresie poczta elektroniczna: zamowienia@muzeum-szreniawa.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać dostęp do konto ePUAP. Wykonawca posiadający konto ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania ofert.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązują się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP (zalecany rozmiar i format plików to: do 50 MB i .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuje się, że: Administratorem danych osobowych jest
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Szreniawa, ul. Dworcowa 5, 62 052 Komorniki.
Celem przetwarzania danych jest rozpatrzenie oferty złożonej w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, jego realizacja, rozliczenie i archiwizacja. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego zawiera pkt. 19 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego stanowią zawiera pkt. 19 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.271.03.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest renowacja i przywrócenie sprawności technicznej ciągnika gąsienicowego G75R „Piast”. Zakres prac obejmuje następujące czynności:
1.1 transport ciągnika z muzeum do warsztatu naprawczego wykonawcy
1.2 weryfikacja stanu zachowania mechanizmów ciągnika;
1.3 demontaż silnika;
1.4 sprawdzenie stanu technicznego silnika;
1.5 weryfikacja wyposażenia silnika uzupełnienie braków, dorobienie brakujących części;
1.6 remont silnika po określeniu stanu zachowania poszczególnych elementów;
1.7 uruchomienie silnika;
1.8 weryfikacja stanu zachowania układu napędowego;
1.9 uzupełnienie brakujących elementów układu napędowego o brakujące elementy;
1.10 próby ruchowe po naprawie;
1.11 naprawy blacharsko-lakiernicze elementów osłon;
1.12 odbudowa układu elektrycznego;
1.13 odbudowa układu hydraulicznego i trzypunktowego układu zawieszenia maszyn rolniczych;
1.14 naprawa układu jezdnego gąsienic;
1.15 próby ruchowe;
1.16 inne niezbędne prace dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
1.17 transport ciągnika z warsztatu naprawczego wykonawcy z powrotem do Muzeum.
Przed transportem ciągnika z zakładu wykonawcy z powrotem do Muzeum nastąpi odbiór prac związanych renowacją i przywróceniem sprawności technicznej ciągnika.
Szczegółowy zakres rzeczowy i sposób wykonania zamówienia określony został również w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał oferty niepodlegające odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu z postępowania na podstawie:
1.1 art. 108 ust. 1 ustawy;
1.2 art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy;
1.3 art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
2. Oferta, która w oparciu o kryteria określone w pkt 4.3) ogłoszenia uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wyniki zostaną przedstawione z dokładnością do 0,01.
3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiać taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający zastosuje mechanizm wyboru najkorzystniejszej oferty określony w art. 248 ustawy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia składania ofert, dokonał naprawy lub renowacji minimum jednego pojazdu zabytkowego w rodzaju: ciągnik rolniczy lub innego zabytkowego pojazdu silnikowego, w tym między innymi w zakresie naprawy silnika oraz potwierdzi, że usługa ta została wykonana należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. - Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
2) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia przedmiotowych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinno być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony formularz ofertowy, o treści określonej w zał. nr 1 do SWZ, który winien być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowanym podpisem elektronicznym) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentacji wykonawcy wskazanej w odpowiednim rejestrze lub ewidencji albo pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców w przypadku, gdy ofertę podpisuje inna osoba niż wykonawca, ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, którego treść winna wskazywać pełnomocnika oraz potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub i zawarcia w ich imieniu umowy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców.
Pełnomocnictwo winno być złożone w formie lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowanym podpisem elektronicznym) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentacji wykonawcy wskazanego w odpowiednim rejestrze lub ewidencji albo notarialnie poświadczonej kopii opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.
3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu, o treści określonej w zał. nr 2 do SWZ, które stanowi dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert i tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe określone w pkt 5.7) ogłoszenia.
4. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie dotyczącym braku podstaw wykluczenia o treści określonej w zał. nr 3 do SWZ, które stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert wykonawcy i tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe określone w pkt. 5.6) ogłoszenia. Oświadczenie winno być złożone osobno przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdy wspólnik spółki cywilnej albo każdy z członków konsorcjum składa oświadczenie we własnym zakresie. Oświadczenie to należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej odpowiednio podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowanym podpisem elektronicznym) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentacji wykonawcy wskazanej w odpowiednim rejestrze lub ewidencji.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji tego zamówienia, o treści określonej w zał. nr 4 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Winno być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowanym podpisem elektronicznym) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu udostępniającego zasoby, wskazanej w odpowiednim rejestrze lub ewidencji.
6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, z którego będzie wynikał podział i zakres wykonywanych usług przez poszczególnych wykonawców, o treści określonej w zał. nr 5 do SWZ. Oświadczenie to należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej odpowiednio podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowanym podpisem elektronicznym) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentacji wykonawcy wskazanej w odpowiednim rejestrze lub ewidencji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z nich zobowiązany będzie do złożenia odpowiednio dokumentów określonych w pkt. 5.5) do 5.7) ogłoszenia oraz oświadczenie, z którego będzie wynikał podział i zakres wykonywanych usług przez poszczególnych wykonawców, o treści określonej w załączniku nr 5 do SWZ.
Oświadczenie to należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej odpowiednio podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowanym podpisem elektronicznym) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentacji wykonawcy wskazanej w odpowiednim rejestrze lub ewidencji.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej Umowy, bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:
1) dopuszczalne jest wydłużenie terminu realizacji Umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności, w tym związanych z działaniem siły wyższej, za którą strony uznają w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.
2) możliwe są zmiany Umowy wynikające z art. 455 ust.1 pkt.2 lit. b, pkt. 3 i 4 i ust. 2 ustawy Pzp, przy zastosowaniu zasad określonych w tym artykule.
2. Zmiana umowy w przypadkach określonych w ust. 1, na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany, w tym odpowiednie uzasadnienie o charakterze technicznym.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-31 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-31 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązany jest przed złożeniem oferty, pod rygorem jej odrzucenia, odbyć wizję lokalną w celu zapoznania się z obecnym stanem technicznym ciągnika.
Wizję lokalną przewidzianego do naprawy ciągnika będzie można odbyć w dniu 23.05.2022 r. w godz. 13:00-15:00 w siedzibie Zamawiającego: Szreniawa przy ul. Dworcowej 5, 62-052 Komorniki, po uprzednim powiadomieniu Kierownika Warsztatu Uruchomień Zamawiającego - Wojciecha Stachowiaka, o zamiarze udziału wizji. Powiadomienie winno nastąpić w formie elektronicznej, na adres zamowienia@muzeum-szreniawa.pl, najpóźniej do dnia 23.05.2022 r. do godz. 10:00.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.