eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Reda › Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków dla dzieci i uczniów w Redzie. 2.ZSP.TP.BN.U.2021Ogłoszenie z dnia 2021-09-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków dla dzieci i uczniów w Redzie. 2.ZSP.TP.BN.U.2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Redzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386500404

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łąkowa 36

1.5.2.) Miejscowość: Reda

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-240

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 587386400

1.5.8.) Numer faksu: 587386409

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp4reda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sp4reda.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/482298

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Małego Trójmiasta Kaszubskiego w Redzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 000737574

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zawadzkiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Reda

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-240

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 586783066

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp2reda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sp2.reda.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków dla dzieci i uczniów w Redzie. 2.ZSP.TP.BN.U.2021

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20d6cc83-e3ac-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00169565

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00115325/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2.ZSP.TP.BN.U.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 640747,29 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków dla dzieci i uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Redzie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

4.5.5.) Wartość części: 401526 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków dla dzieci i uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Redzie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1b do SWZ dla części nr 2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

4.5.5.) Wartość części: 239221,29 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 423540 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 503670 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 423540 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PHU „JAKS” Cienko i Grubo Grażyna Korcz

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PHU „JAKS” Cienko i Grubo Jacek Korcz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5860160438

7.3.3) Ulica: Dąbrowskiego 6

7.3.4) Miejscowość: Rumia

7.3.5) Kod pocztowy: 84-230

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 423540 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2021-09-01 do 2022-08-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 250815 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 299690 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 250815 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PHU „JAKS” Cienko i Grubo Grażyna Korcz

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PHU „JAKS” Cienko i Grubo Jacek Korcz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5860160438

7.3.3) Ulica: Dąbrowskiego 6

7.3.4) Miejscowość: Rumia

7.3.5) Kod pocztowy: 84-230

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 250815 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2021-09-01 do 2022-08-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.