eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piła › Dostawa, montaż i rozruch nowej wirówki dekantacyjnej na terenie oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o. w Pile.Ogłoszenie z dnia 2022-05-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa, montaż i rozruch nowej wirówki dekantacyjnej na terenie oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o. w Pile.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GWDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 572051342

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Na Leszkowie 4

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 67 212 48 98

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@gwda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gwda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Oczyszczalnia ścieków

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa, montaż i rozruch nowej wirówki dekantacyjnej na terenie oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o. w Pile.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e1a9cb7-d67c-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00169322

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.gwda.pl/pl/przetargi

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: http://bip.gwda.pl/pl/przetargi.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu: miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, który dostępny jest pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@gwda.pl.
3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zamowienia.publiczne@gwda.pl.
5. Szczegółowe informacje związane z wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi zawarte są w SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz Regulaminie ePUAP.
3. Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452).
4. Ofertę oraz oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Pozostałe warunki zostały opisane w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GWDA/ZP/8/22/AO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, montaż i rozruch nowej wirówki dekantacyjnej na terenie oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o. w Pile.
2. Warunki i zakres zamówienia:
1. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz wykona rozruch nowej wirówki dekantacyjnej na terenie oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o. w Pile.
2.2. Na terenie oczyszczalni ścieków znajduje się węzeł odwadniania osadu posiadający dwie linie:
a) Linia nr 1 z miejscem po demontażu wirówki Andritz D5LL;
b) Linia nr 2 zawierająca czynną Wirówkę Spomasz W1D602.
W wolnym miejscu na linii nr 1 należy zamontować wirówkę dekantacyjną o poniższych parametrach:
a) Wydajność hydrauliczna Qv ≥ 24m³/h;
b) Wydajność masowa Qm = min. 720kg sm/h;
c) Stopień odwodnienia ≥ 20% sm;
d) Maksymalna masa pustej wirówki 3400kg.
po czym wykonać rozruch technologiczny.
2.3. Wirówka musi być nowa, nieużywana.
2.4. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania urządzeń prototypowych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj.: pozostałe parametry techniczne wirówki, zakres zadań niezbędnych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia zawiera – specyfikacja techniczna, stanowiąca Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42912100-3 - Maszyny i aparatura do filtrowania cieczy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę: wartość brutto zaoferowaną za wykonanie całości zamówienia oraz okres gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w przypadku gdy występuje jako przedsiębiorca, jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
4. zdolności technicznej lub zawodowej – za spełniających ten warunek udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 (dwie) dostawy do oczyszczalni ścieków takich samych modeli wirówek jakie proponują zamawiającemu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień ich złożenia:
1. w odniesieniu do zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – w przypadku wykonawców prowadzących działalność gospodarczą - dokument potwierdzający wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;
2. w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej wykaz dostaw wykonywanych nie wcześniej niż trzy lata przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, że Wykonawca wykonał co najmniej 2 (dwie) dostawy do oczyszczalni ścieków wirówek o tych samych parametrach co przedmiot zamówienia, wraz ze wskazaniem daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Wykaz należy złożyć zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. w pieniądzu – przed upływem terminu do składania ofert należy dokonać wpłaty wadium – przelewem na konto 61 1500 1041 1210 4003 1323 0000 z adnotacją: „Wadium w postępowaniu GWDA/ZP/4/22/AO” ;
3.2. gwarancjach bankowych,
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust, 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
4. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi zostać przekazane w oryginale w postaci elektronicznej.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu zostanie uznane za wniesione, jeżeli zostanie zaksięgowane przez bank na rachunku, o którym mowa w pkt 3 ppkt 3.1, przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt 3.2-3.4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt 3.2-3.4 nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności ograniczenia przyczyn zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Na podstawie art. 58 ust 1 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna). W tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ten sam Wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum.
Szczegóły składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia opisano w Rozdziale XI SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj.:
2.1. w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego;
2.2. w przypadku wystąpienia siły wyższej.
3. Siła Wyższa obejmuje w szczególności niżej wymienione okoliczności:
3.1. wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych;
3.2. rebelia, terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny,
3.3. bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niż pracownicy Wykonawcy lub Podwykonawcy;
3.4. awarii wywołanej działaniem amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, promieniowania jonizującego lub skażenia radioaktywnego z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takiej amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania, radioaktywności;
3.5. klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, powodzie;
3.6. stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii.
4. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie niezwłocznie uzasadnione kroki w celu usunięcia zaistniałych przeszkód wywołanych siłą wyższą, tak aby wywiązać się ze swoich zobowiązań oraz zminimalizować szkodę wywołaną siłą wyższą.
5. Strony nie poniosą odpowiedzialności za odstąpienie od Umowy z powodu uchybienia, jeżeli ich opóźnienie w należytym wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy jest wynikiem zdarzenia siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem zaistnienia siły wyższej.
6. Jeżeli siła wyższa uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie któregokolwiek z jej zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, to Strona ta powiadomi drugą Stronę o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących siłę wyższą i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie jest niemożliwe. Powiadomienie to będzie dokonane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia, w którym Strona ta dowiedziała się lub powinna była dowiedzieć się, przy zachowaniu należytej staranności, o odnośnym wydarzeniu lub okoliczności stanowiącej siłę wyższą.
7. Brak powiadomienia lub zwłoka w powiadomieniu drugiej Strony o wystąpieniu siły wyższej spowoduje, iż Strona ta nie będzie mogła skutecznie powoływać się na siłę wyższą jako przyczynę zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.
8. W razie dokonania powiadomienia zgodnie z ust. 6, Strona ta będzie mogła powoływać się na siłę wyższą wnosząc o zwolnienie jej z zobowiązania lub przesunięcie terminu jego wykonania.
9. Każda ze Stron zobowiązana jest czynić wszelkie rozsądne i możliwe starania, aby zminimalizować, będące wynikiem siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu umowy.
10. Strona niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o ustąpieniu oddziaływania siły wyższej.
- na zasadach i w sposób określony w Projektowanych postanowieniach umowy – stanowiących załącznik nr6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-03 12:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP. Adres skrzynki zamawiającego: /GWDAspzoo/SkrytkaESP.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-03 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej terenu dostawy i montażu wirówki dekantacyjnej.
1. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej -27.05.2022 o godzinie 13:00
Zbiórka uczestników przed budynkiem GWDA sp. z o.o. ul. Na Leszkowie 4, Piła. Osoba wyznaczona do kontaktu – Mirosław Mikołajczak tel. 67 211 35 19, e-mail: mikolajczak@gwda.pl.
2. Poświadczeniem odbycia wizji będzie podpisane przez Przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego „Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej”. Zamawiający uzna potwierdzenie uczestnictwa wizji lokalnej, które odbyły się w związku z prowadzonym postępowanie nr GWDA/ZP/4/22/AO pn. dostawa, montaż i rozruch nowej wirówki dekantacyjnej na terenie oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o. w Pile, w dniu 29.03.2022 r. lub 05.04.2022 r.

UWAGA! Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zostanie złożona bez odbycia wizji lokalnej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.