eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › II WYKONYWANIE, W ZAKŁADACH LECZNICZYCH DLA ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ, ZABIEGÓW ZAPOBIEGAJĄCYCH ROZMNAŻANIU SIĘ ZWIERZĄT - TRZY CZĘŚCI POSTĘPOWANIAOgłoszenie z dnia 2022-05-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
II WYKONYWANIE, W ZAKŁADACH LECZNICZYCH DLA ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ, ZABIEGÓW ZAPOBIEGAJĄCYCH ROZMNAŻANIU SIĘ ZWIERZĄT – TRZY CZĘŚCI POSTĘPOWANIA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240503940

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Reksia 48

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-305

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: schronisko@schronisko.bielsko-biala.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.schronisko.bielsko-biala.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

II WYKONYWANIE, W ZAKŁADACH LECZNICZYCH DLA ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ, ZABIEGÓW ZAPOBIEGAJĄCYCH ROZMNAŻANIU SIĘ ZWIERZĄT – TRZY CZĘŚCI POSTĘPOWANIA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-61331ba2-d808-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00169051

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068204/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi lekarsko-weterynaryjne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.schronisko.bielsko-biala.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: a) W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl/ (dalej jako: „Platforma”) oraz poczty elektronicznej e-mail: schronisko@schronisko.bielsko-biala.pl, f) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne, organizacyjne, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późn. zm.), dalej: „RODO”, wobec czego dane osobowe udostępnione mu przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz znajdującymi zastosowanie w postępowaniu przepisami krajowymi.
2) Zamawiający informuje Wykonawcę, że administratorem danych osobowych jest:
Kierownik Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej
z siedzibą przy ul. Reksia 48 (43-305, Bielsko-Biała)
Telefon kontaktowy: (33) 814-18-18 (dalej: „Administrator”).
Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „II WYKONYWANIE, W ZAKŁADACH LECZNICZYCH DLA ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ, ZABIEGÓW ZAPOBIEGAJĄCYCH ROZMNAŻANIU SIĘ ZWIERZĄT – TRZY CZĘŚCI POSTĘPOWANIA”

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 41666,66 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonywanie, w zakładzie leczniczym dla zwierząt zlokalizowanym na terenie Obrębu nr 2, zabiegów zapobiegających rozmnażaniu się kotów wolno żyjących .

4.2.5.) Wartość części: 13888,88 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W toku wyboru najkorzystniejszej oferty spośród tych, które nie podlegają wykluczeniu, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena realizacji przedmiotu niniejszego postępowania 60%
2. Doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji przedmiotu niniejszego postępowania 40%
Razem 100%

Oferty będą oceniane przez Zamawiającego metodą punktową w skali 100-punktowej dla każdej z Części zamówienia.
Zamawiający nie będzie powoływał komisji przetargowej.
Cena realizacji przedmiotu niniejszego postępowania oceniana będzie metodą punktową według następującego wzoru:

C = (cena oferty z najniższą ceną)/(cena oferty badanej ) x znaczenie (60%)
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.

5) Zamawiający, kalkulując znaczenie doświadczenia personelu wyznaczonego do realizacji
przedmiotu niniejszego postępowania, weźmie pod uwagę staż wykonywania
działalności z zakresu opieki lekarsko-weterynaryjnej według wzoru:

staż pracy w zawodzie lekarza weterynarii Ilość punktów
za każdy rok stażu pracy 10
powyżej 4 lat 40

W zakresie powyżej wskazanego kryterium doświadczenia personelu wyznaczonego do realizacji przedmiotu niniejszego postępowania, oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt).

6) Wykonawca deklaruje wskazane w ppkt 4) doświadczenie personelu wyznaczonego do
realizacji przedmiotu niniejszego postępowania w wykazie załączonym do Oferty. Brak
uwzględnienia niniejszych informacji w składanym dokumencie skutkuje przyznaniem 0
punktów w tym kryterium i nie podlega uzupełnieniu.
7) W przypadku wskazania więcej niż jednej osoby do wykonywania zamówienia bierze się
pod uwagę staż pracy tylko tej osoby, która ma najniższe doświadczenie. Staż pracy przy
wykazaniu większej ilości personelu nie sumuje się.

Łączna liczba punktów za ofertę na daną część = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60)
+ liczba punktów za doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji przedmiotu niniejszego postępowania (maks. 40)

8) W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich, wszelkich dokumentów złożonych w toku
niniejszego postępowania, w tym treści złożonych ofert. Przepis art. 224 PZP stosuje
się odpowiednio.
9) Sposób ustalania najkorzystniejszej oferty przedstawiony powyżej ma zastosowanie
dla każdej części postępowania odrębnie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji przedmiotu niniejszego postępowania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonywanie, w zakładzie leczniczym dla zwierząt zlokalizowanym na terenie Obrębu nr 4, zabiegów zapobiegających rozmnażaniu się kotów wolno żyjących .

4.2.5.) Wartość części: 13888,88 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W toku wyboru najkorzystniejszej oferty spośród tych, które nie podlegają wykluczeniu, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena realizacji przedmiotu niniejszego postępowania 60%
2. Doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji przedmiotu niniejszego postępowania 40%
Razem 100%

Oferty będą oceniane przez Zamawiającego metodą punktową w skali 100-punktowej dla każdej z Części zamówienia.
Zamawiający nie będzie powoływał komisji przetargowej.
Cena realizacji przedmiotu niniejszego postępowania oceniana będzie metodą punktową według następującego wzoru:

C = (cena oferty z najniższą ceną)/(cena oferty badanej ) x znaczenie (60%)
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.

5) Zamawiający, kalkulując znaczenie doświadczenia personelu wyznaczonego do realizacji
przedmiotu niniejszego postępowania, weźmie pod uwagę staż wykonywania
działalności z zakresu opieki lekarsko-weterynaryjnej według wzoru:

staż pracy w zawodzie lekarza weterynarii Ilość punktów
za każdy rok stażu pracy 10
powyżej 4 lat 40

W zakresie powyżej wskazanego kryterium doświadczenia personelu wyznaczonego do realizacji przedmiotu niniejszego postępowania, oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt).

6) Wykonawca deklaruje wskazane w ppkt 4) doświadczenie personelu wyznaczonego do
realizacji przedmiotu niniejszego postępowania w wykazie załączonym do Oferty. Brak
uwzględnienia niniejszych informacji w składanym dokumencie skutkuje przyznaniem 0
punktów w tym kryterium i nie podlega uzupełnieniu.
7) W przypadku wskazania więcej niż jednej osoby do wykonywania zamówienia bierze się
pod uwagę staż pracy tylko tej osoby, która ma najniższe doświadczenie. Staż pracy przy
wykazaniu większej ilości personelu nie sumuje się.

Łączna liczba punktów za ofertę na daną część = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60)
+ liczba punktów za doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji przedmiotu niniejszego postępowania (maks. 40)

8) W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich, wszelkich dokumentów złożonych w toku
niniejszego postępowania, w tym treści złożonych ofert. Przepis art. 224 PZP stosuje
się odpowiednio.
9) Sposób ustalania najkorzystniejszej oferty przedstawiony powyżej ma zastosowanie
dla każdej części postępowania odrębnie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji przedmiotu niniejszego postępowania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonywanie, w zakładzie leczniczym dla zwierząt zlokalizowanym na terenie
Obrębu nr 5, zabiegów zapobiegających rozmnażaniu się kotów wolno żyjących.

4.2.5.) Wartość części: 13888,88 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W toku wyboru najkorzystniejszej oferty spośród tych, które nie podlegają wykluczeniu, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena realizacji przedmiotu niniejszego postępowania 60%
2. Doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji przedmiotu niniejszego postępowania 40%
Razem 100%

Oferty będą oceniane przez Zamawiającego metodą punktową w skali 100-punktowej dla każdej z Części zamówienia.
Zamawiający nie będzie powoływał komisji przetargowej.
Cena realizacji przedmiotu niniejszego postępowania oceniana będzie metodą punktową według następującego wzoru:

C = (cena oferty z najniższą ceną)/(cena oferty badanej ) x znaczenie (60%)
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.

5) Zamawiający, kalkulując znaczenie doświadczenia personelu wyznaczonego do realizacji
przedmiotu niniejszego postępowania, weźmie pod uwagę staż wykonywania
działalności z zakresu opieki lekarsko-weterynaryjnej według wzoru:

staż pracy w zawodzie lekarza weterynarii Ilość punktów
za każdy rok stażu pracy 10
powyżej 4 lat 40

W zakresie powyżej wskazanego kryterium doświadczenia personelu wyznaczonego do realizacji przedmiotu niniejszego postępowania, oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt).

6) Wykonawca deklaruje wskazane w ppkt 4) doświadczenie personelu wyznaczonego do
realizacji przedmiotu niniejszego postępowania w wykazie załączonym do Oferty. Brak
uwzględnienia niniejszych informacji w składanym dokumencie skutkuje przyznaniem 0
punktów w tym kryterium i nie podlega uzupełnieniu.
7) W przypadku wskazania więcej niż jednej osoby do wykonywania zamówienia bierze się
pod uwagę staż pracy tylko tej osoby, która ma najniższe doświadczenie. Staż pracy przy
wykazaniu większej ilości personelu nie sumuje się.

Łączna liczba punktów za ofertę na daną część = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60)
+ liczba punktów za doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji przedmiotu niniejszego postępowania (maks. 40)

8) W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich, wszelkich dokumentów złożonych w toku
niniejszego postępowania, w tym treści złożonych ofert. Przepis art. 224 PZP stosuje
się odpowiednio.
9) Sposób ustalania najkorzystniejszej oferty przedstawiony powyżej ma zastosowanie
dla każdej części postępowania odrębnie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji przedmiotu niniejszego postępowania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku świadczenie usług
z zakresu medycyny weterynaryjnej, ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
c) Niniejsze zamówienie udzielane jest Wykonawcy, który:
– spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale II pkt 3 SWZ,
– nie podlega wykluczeniu,
– złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 PZP,
- złożył najkorzystniejszą ofertę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale XVII SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający, na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Pracy, Rozwoju i Technologii
z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) Oferta przetargowa
b) Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia – pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem) określające zakres umocowania ustanowionego pełnomocnika,
d) Pełnomocnictwo do złożenia w imieniu Wykonawcy oferty i reprezentowania go
w niniejszym postępowaniu, a także, opcjonalnie, podpisania umowy.
e) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ
(w oryginale) sporządzone według wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SWZ,
f) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów
g) Aktualny wypis z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, o której mowa
w Rozdziale 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt
(Dz. U. 2019, poz. 24 z późn. zm.) potwierdzający prawidłowość funkcjonowania wskazanej przez Wykonawcę w Ofercie lecznicy weterynaryjnej,
h) W przypadku, gdy Wykonawca nie jest właścicielem lub żaden z wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia nie jest właścicielem wskazanej w swojej Ofercie lecznicy weterynaryjnej – dokument potwierdzający przysługujące mu uprawnienie do korzystania w celach realizacji przedmiotu niniejszego Zamówienia z uwzględnionej przez niego placówki lekarsko-weterynaryjnej, o którym mowa w Rozdziale I pkt 5 ppkt d) i e).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

g) Aktualny wypis z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, o której mowa
w Rozdziale 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt
(Dz. U. 2019, poz. 24 z późn. zm.) potwierdzający prawidłowość funkcjonowania wskazanej przez Wykonawcę w Ofercie lecznicy weterynaryjnej,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

d) O udzielenie zamówienia mogą wspólnie ubiegać się wykonawcy, którzy:
– obligatoryjnie ustanowili pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,
– wskazali, iż wszelka korespondencja z Zamawiającym będzie prowadzona przez pełnomocnika.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: /SchroniskoBB/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-30 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.